21 May 2019

Sample definition for database noun-verb units

In order to study verbs, grammar and syntax of the various texts within the Oera Linda-book, a database is being created, consisting of all basic sentences (incl. dependent clauses) in various samples (currently together 41% of the whole OLB). All samples have a length between 4,200 and 5,900 characters (spaces and periods excluded).

The current samples in the database are:
sample from to
1ab 001/02 THRITTICH JÉR ÀFTERE... 005/07 ... RÉD IS VPFOLGATH
4d 033/22 THÁ NYHELLÉNJA... 039/05 ... AS VNFRÁNA UT
8b12 053/15 ANDA ALDERGÁMVDE... 057/32 ... NÉF INKA NINMER
9a 062/08 563 JÉR NÉI ALDLAND... 068/18 ... NÔSE OMME LÉID
11ab 079/12 HO VSA DÉNAMARKA... 085/11 ... WÁK WÁK WÁK
13e2 108/28 ÉR EN BURCHFÁM... 113/21 ... BY THA STJURAR FÁRE
14ab 113/22 MIN NÔM IS FRÉTHORIK... 118/31 ... LIF TO BIHALDANE
14d1 120/15 NEI THÀT WI... 125/05 ... ÀND WÉPNE FÁRA
14d2 125/05 AMONG THA FÉLO... 130/20 ...N SÉEN HROPA
15b2 136/08 16 WÁRA 100 JÉR... 141/23 ... TVANG VP JRTHA SA
16b1 144/17 NV WIL IK... 150/19 ... IN SIN STÉD KOREN
16c 158/11 THÁ WRALDA BERN... 163/9 ...ÔTHER MANHIS STÁT
16d 163/15 PANGAB THAT IS... 168/19 ... JOW LJUDGÉRT
19bc 198/19 ANT NORTHENDE FON... 204/32 ... ÀND NÉDLIK WÉRE


Example (1) of selecting noun-verb units (noun bold, verb underlined, perfect/infinitive italic):
NÉAN (ANDERE HELLÉNJA). HI HELPTH MY HÜGJA (THAT ER EN SLACH FON MÀNNISKA OVIR JRTHA OMME DWÁLTH. (THÉR EVEN LIK HI IN KÀRKA ÀND HOLA HÉMA.) (THÉR AN TJUSTER FROTA). THACH NAVT AS HI. VMB VS FON MÛSA ÀND ÔRA PLÀGA TO HELPANE. MEN RENKA TO FORSINA. THA ÔRA MÀNNISKA HJARA WITSKIP TO RÁWÁNE (TILTHJU HJA THAM TO BÉTRE MÜGE FÁTA) VMB ER SLÁVONA FON TO MÁKJANDE ÀND HJARA BLOD UT TO SÛGANE. (ÉVEN AS VAMPÍRA DVA)).
Noun-verb units:
hellénja andere (Hellénja answered) : sing. past
hi helpth hügja (he helps to remember) : sing. present / inf.
hja müge fáta (they may/ can seize/ catch) : plur. present / inf.
en slach dwálth (a kind wanders) : sing. present
thér frota (who gnaw) : plur. present
thér héma (who live/ have their home) : plur. present
vampíra dva (leaches do) : plur. present
Infinites, not part of of noun-verb unit (added in database, but not counted):
forsina, helpane, mákjande, ráwane, sûgane
Example (2)
IN HJARA TSJODIS HÉD SEND HJA TOGVNGEN ÀND HÀVON ÔTHERA TÁLA FORSVNNEN (TILTHJU HJA HÉMLIK MACHTE SPRÉKA IN ÀJENWARTHA FON ALREK ÔTHERUM). VR ALLE BOSA THINGA ÀND VR ALLE VNWÉRTHLIKA THINGA (SVNDER THÀT STEMLÉTH HJAM VRRÉDA MOCHT NACH SKÁMRÁD HJARA GELÁT VRDERVA).
 Noun-verb units:
hja send togvngen (they have proceeded) : plur. present / perfect
(hja) hàvon forsvnnen (they have invented) : plur. present / perfect
hja machte spréka (they could speak) : plur. past / inf.
stemléth mocht vrréda (stammer could betray) : sing. past / inf.
skámrád (mocht) vrderva (blush could taint) : sing. past / inf.

(note: only the pers. prons. in noun-verb units)
(note: only counted when part of noun-verb unit)

No comments:

Post a Comment