31 March 2024

The Wijdenes find and its relevance

The Wijdenes find (2024) and its relevance for Oera Linda
Verdwenen Kastelen: het mysterie van Wijdenes (subtitled version may be available later)


The fundaments of (most likely) a 13th century Westfrisian castle were discovered underwater, near the village Wijdenes (where I was born and raised; older spellings vary, a.o. Wyns, below). It had been searched for centuries, speculations existed about several locations. The castle may have been built on an older foundation, as suggested by sources (see below).

Chronyk van Friesland (p.20), about early 4th century CE (dating questionable, but clearly before 13th century):

    Deze tyd wierden de Landen op 't West en Zuidwest van Stavoren ook opgebouwd/ want ze tot deze tyd toe nog onbewoont hadden geweest/ het welk van vyf Edellieden/ ofte zodanige Mannen (die ook wat heerschappye en gebied boven andere wouden hebben) eerst ondernomen en begonnen is. De voornaamste van haar hiete Diederyk, welke omtrent twee Mylen van Stavoren in 't West op begon te bouwen/ kreeg daar na veel hulp en toeloop/ dat hy na zyn Afgodinne Medea, Medenblik noemde/ want zy schoon verguld was: Ende als 'er de Zonne op scheen/ zeide men/ Medea blinkt; en ter dier oorzake noemde men ze Medenblink, en namaals Medenblik.

    De tweede van de voornoemde vyf/ boude daar nu Opdyk is/ de derde tot Wyns (...)

(Note the part about Medenblik having been named after Medea.)

Even if this was not the structure they were hoping to find, it shows that even today such discoveries can be made and likewise, older versions of (e.g.) Medemblik and Stavoren may have existed outside the dike (now water) and the names may have moved more landinwards. The argument that Oera Linda cannot be authentic, because at these locations no very old structures were ever found is thus weak.

In a 2011 forum post, I wrote:

About the argument that something should have been found by archaeology.

In the Westfrisian village where I was born and raised, Wijdenes, count Floris V of Holland had a castle built after he had finally conquered the Westfrisians in the late 13th century.

According to oral tradition, it would have been built on the remains of an earlier 'castle' from the Danish or viking founder of the village Roelof, Roeland or Rodulf (etc.).

The coat of arms of Wijdenes/ Wydenes/ Wyns/ Venes/ Wienesse/ Vornes (etc.) still has a (chess game style) tower as a reminder of this time.

There are theories that (part of) the village used to be located in what is now the Markermeer (earlier: Zuiderzee, resp. IJsselmeer).

There has been a lot of searching for remains or foundations of this 13th century castle (-700 BP), but nothing significant has been found yet. Still, there is no doubt that it once existed.

Therefore, I am not surprised that nothing has been found thus far, of the era -4200 till -2000 BP.

Good source is dwangburchten.nl/wijdenes; relevant fragments (translated):

After the eventual [partial] annexation of West Friesland (in 1282), Floris V had five castles built. (...) There are strong indications that Floris V made the strategic locations depend on whether some form of defense structure was already present (...). For Wijdenes and Medemblik, these precursors were undoubtedly (involuntarily) left behind by the West Frisians.

and (untranslated):

Vanuit beide plaatsen, resp. in 1282 (Wijdenes) en 1283 (Medemblik)2, liet Floris V een oorkonde uitgaan. Het dus eveneens plausibel, dat de beide verdedigingswerken er al stonden, en zover van toepassing slechts een opknapbeurt nodig hadden. Dat er nog geen sprake was van stenen burchten valt af te leiden van het feit dat een omwalde burcht bij Wijdenes (Niwewic) wordt beschreven in de kroniek (ca. 1320) van de geestelijke Willem Procurator:

(Vertaling uit het Latijn). "In het jaar 1282 werd graaf Floris van Holland, hoewel de gekwetsheid over de ondergang van zijn manschappen bij de Friezen niet op zijn gelaat geschreven stond, door een zeer grote animositeit tegen dat volk bewogen. Dus nadat hij een hoeveelheid van zijn troepen zowel uit Holland als uit Zeeland bijeengebracht had, begaf hij zich per schip naar de plaats, Nuwewic* geheten, waar hij de boze Friezen, zoals zij tot dan toe gewoon waren geweest, tegenover zich aantrof. Zij hadden zich na het bouwen van een bolwerk op een wal, als waren zijn onoverwinnelijk, teruggetrokken, en stelden zich met een krachtige macht tegen het leger van de graaf teweer."

*Over de toponiem 'Nuwewic' is veel discussie geweest. (...) Dat 'Nuwewic' de naam was van een nieuwe locatie van Wijdenes, omdat de oude locatie door de zee werd verzwolgen is erg plausibel. (...) Het is niet uitgesloten dat het 'oude Wijdenes', inclusief de restanten van het huis van Wijdenes door de zee prijs werd gegeven. (...) De toponiem 'Nuwewic' betekent dan feitelijk 'nieuwe vlucht/wijkplaats'. (...)

In hetzelfde verband werd de toponiem verklaart door de 17de-eeuwse West-Friese historicus Claes Nanningsz (...) in een van zijn 'memoriën;' uit 1637:

Doen dit oude Wijnes nog in wesen was, als ten tijde van Graaf Floris de 5. dewelke West-Friesland beöorloogende met schepen aangekomen is ende sijn volk gelandet heeft omtrent daar het Casteel van Wijnes stond, welke Huijs of Burg hij ingenomen heeft (...).

Dese voorsz: plaats daar Graaf Floris sijn volk lande, word in ouder schrijvers genaamt de Niewer Wijke. Dit is omtrent de jaren 1285. 1286 en 1287. (...)

Waar uijt blijkt, dat dit jegenwoordig Wijnes (...); doen ter tijd, doen het oude Wijnes nog niet van de zee opgeslokt was, die Niewe Wike geheten heeft apparent omdat het volk van 't oude Wijnes, voor de zee heeft beginnen te wijken; en op dese plaatse haar neder geset, en soo wat in-geweken hebbende, het daarom de Niewer Wike hebben genaamt.

[More text, links and images may be added]

1517 Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant, p. 50: een groot casteel int dorp van Widenesse

1622 Chronique van Vrieslant, p. 36: bouw Slot of Casteel Videnesse begin 4e eeuw, in een oud dorp

1660 De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland Oost ende West, p. 30: een groot casteel in t Dorp Widenes

1742 Chronyk van Friesland, p. 20: bouw Wyns begin 4e eeuw