25 September 2014

transliteration

I am currently improving the transliteration that I used thus far (here, on the forum, in my videos and on ALDFRYAS).

Below an overview of the used letters, compared with the ones used by Ottema (& Sandbach; 1876) and Jensma (2006).

Notice the O with dot (bottom right), that does not appear on OLB's alphabet page and was ignored by Ottema (o) and Jensma (Ô). Ottema also did not differentiate the two Y's.

Instead of Ottema's "gs" and Jensma's "DZ", I simply use "Z" (to be pronounced as the German "Z"; dz or ds).(Ottema used "th" and "ng" like I do.)

13 September 2014

BÉRA ~ to give birth, bear, make bare, happen / BÁRA ~ bears / BARNA ~ to burn


Ia. BÉRA - to bear, carry
beuren - dutch
bære - danish, norse
bära - swedish
bera - icelandic
Hettema Oldfrisian dictionary (1832): Bera, beurje - dragen, heffen
etymologiebank.nl/beuren
gtb.inl.nl/beren

Ib. BÉRA - to give birth
baren - dutch
gebären - german
born - english
barn (child, children) - norse, swedish, danish (plur. børn), icelandic (plur. börn)
bern (child, children) - frisian
Richthofen Oldfrisian dictionary (1840): Bera - gebären
etymologiebank.nl/baren1
gtb.inl.nl/baren

Ic. BÉRA - to happen, occur (dutch: gebeuren)
Hettema Oldfrisian dictionary (1832): Bera, beurje - gebeuren, toekomen
etymologiebank.nl/gebeuren
gtb.inl.nl/gebeuren

Id. BÉRA, BÁRA - to reveal, disclose (dutch: openbaren, swedish: uppenbara), also: to declare, feign, complain
Hettema Oldfrisian dictionary (1832):
- Bara, baria, baarje - aanklagen, openbaren, klagen, weenen
- Bera, baeerje - klagen
- Bera, beerje - beeren; zich houden, alsof men ergens van weet, of niet weet
gtb.inl.nl/baren
gtb.inl.nl/baarIa. (* fragment nrs.)

BÉRA - to bear, carry * 2,4
TO BÉRANE - ,, * 5
VP BÉRAD - upheaved, lifted * 3
BÉRANDE HÁVA - portable, bearable goods (haves) * 1
TILBÉRE HAVA - ,, (compare KENBÉR, SKINBÉR etc. below) * 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 [074/01]
DRÍWANDE ÀND BÉRANDE HÁVA

2 [123/26]
THÉRNÉI SKIL JAHWEDER SÁ FÜL GOLD KRÉJA AS.ER BÉRA MÉI

3 [105/13]
THET HÁGE WÉTER HETH.ET VP BÉRAD

4 [197/14]
TO KJASÁNE TWISK.ET BÉRA FON JUK JEF SWÉRD

5 [197/23]
HELMET ÀND SKILD TO BÉRANE

6 [120/23]
WI SKÉPTVS MITH AL VSA TILBÉRE HAVA INIb.

BERN - child(-ren), born
* 17x in expressions "FRYAS BERN", "WIF ÀND BERN"
* 4,29,31-35,37-51,53-57,58-60,64-68,70-71,73-78,80
BÀRN - ,,
* 3x in expressions "FRYAS BÀRN", "WIF ÀND BÀRN"
* 1-3,5-6,10-22,24-28,30,36
BERNLÁS - childless * 72
BERNUM - children * 63
EBERN - born (dutch: geboren) * 57,60
BERTA - birth (dutch: geboorte) * 61
BÀRTA.LÁND - birthland * 23

BÉRA - to give birth to (dutch: baren) * 73
BÉRTH - gives birth to (dutch: baart) * 73
BÉRDE - (she) gave birth to (dutch: baarde) * 74
BÉRADE - ,, * 52
BÀRDE - ,, * 7,8
BÀRDON - (they) ,, * 9
BÉRED - (have) given birth to (dutch: gebaard) * 74
BÀRAD - ,, * 62
BÁRED - ,, * 79

FRUCHTBÀR - fertile ('fruitbearing'; dutch: vruchtbaar) * 69
BERLIK - female (childbearing) * 44a

FRYA.S-, FRYAS-, FRÍAS-, FRIAS BERN: [032/18,20] [074/09] [098/04] [103/05] [125/03] [149/28] [152/12] [156/03] [157/05] [203/09] [208/23]
FRYA.S BÀRN: [004/25] [006/11]

WIF/WIV ÀND BERN: [067/01] [074/13] [117/31] [123/02] [128/04,17] [140/09]
WIF ÀND BÀRN: [029/04]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 [00a/12]
SAHWERSA THV SE ERVE. MOT THU SE ÁK WRSKRÍVA. THIN BÀRN ALSA

2 [002/15]
THÉRA FINNUM HJARA WIVA KRÉJON BÀRN.
THISSA WAXTON VPPA MITH VSA FRYA BÀRN


3 [002/22]
AS THA BÀRN GRÁT WRDON
ÀND SAGON THÀT THA FINNA RA BÀRN NÉN WÉPNE HANTÉRA MACHTE


4 [003/05]
BERN WRDON TO SOK MAKAD

5 [004/01]
VMBE SINA BÀRN TO WAGANDE AMONG EN FOLK THÀT ÉLLE ÀND AL VRDÉREN IS

6 [004/28]
BÀRN MOT MÀN LÉRA. HO GRAT VS LÁND ÉR WÉSEN SÍ

7 [006/15]
JRTHA BÀRDE ALLE GÀRSA KRUDON ÀND BOMA

8 [006/19]
AFTER.ET TWILIFTE JOL.FÉRSTE BÀRDE HJU THRJA MANGÉRTA

9 [006/30]
NW BÀRDON EK TWILIF SVNA ÀND TWILIF TOGETHERA

10 [007/22]
VMBE THA BÀRN RA KWÁD. ~ VNWISA BÀRN

11 [008/27]
SACH HJU HJRA BÀRN EN FRYA.S VRMORDE

12 [009/01]
SKIN.HÉLIGA BÀRN

13 [009/13]
THA HAVEDA THÉR MÀNNISKA MÀJADON THIN BÀRN LIK GÀRS.HÀLMA OF

14 [010/02]
THÀT FORMA HWAT HJU HIRA BÀRN LÉRDE WAS SELV.TWANG

15 [010/14]
ALSA THA STÀRA OM JRTHA OM.SWÍRMJA SWIRMDON HIARA BÀRN OM HJA

16 [010/17]
THA HJU HIRA BÀRN VPBROCHT HÉDE

17 [011/04]
HÉRIGA.BÀRN

18 [012/23]
SÉDZ THAT TO JVWA BÀRN

19 [012/29]
ANDA BÀRN.TAM ÉNER SLÁFINE

20 [014/22]
AL HJRA BÀRN

21 [017/29]
BY ALLE SÉKUM MOT THA MODER WALDA ÀND NJVDA
THÀT HJRA BÀRN. THÀT IS FRYAS FOLK.
SÁ MÉT.RIK BILÍWA AS THÀT WÉSA MÉI


22 [019/10]
ALLE FRYA BÀRN SEND A É.LIKA WÍSA BÀRN

23 [021/16]
HJARA MODER.S BÀRTA.LÁND

24 [029/16]
HI IS BÀRN ANDA LINDA.WRDA

25 [038/23]
THA BÀRN TO LÉRANDE

26 [040/20]
BÀRN TO TÉJANDE

27 [044/04]
TILTHJU NÉN BÀRN SIN NÁM NE KRÉJE

28 [046/05]
THAT THA BÀRN THA SKRIFTUN HJARAR ALDRUM AMPER LÉSA EN MUGA

29 [053/12]
UT THESSE TOCHTE IS THJU SKÉDNESE FON WODIN BERN

30 [054/06]
AS OF ET BÀRN WÉRON

31 [061/25]
THJANSTERUM THÉR THA BERN FON WR.ÁLDA STOLON

32 [065/21]
BERN TO.T.ALDER.GÁ

33 [067/18]
THV BIST FRY.BERN

34 [070/23]
HJARA BERN TO SKÁKANA

35 [071/06]
JVW BERN RÁWA

36 [076/15]
BÀRN TO THÉRE NÉJE HAVE FON ATHÉNJA

37 [077/30]
BÁSTERA BERN

38 [080/21]
THAT BERN WILDE ÉTA FON SINA MÀM

39 [081/12]
RUNADON MITH THA BERN EWÉI

40 [084/24]
FORTH SKILUN AL THINRA BERN MITH FRÉTHO LÉVA

41 [088/09]
ÉVIN MILD FÁR AL HJARA BERN

42 [096/20]
ADELA IS THET ENGE BERN VSAR GRÉVET.MAN

43 [096/26]
THRJU BERN WÉRON VP JENSKE GRÀF.STÉN SPRONGEN

44 [097/02]
THA BERN SEND HRED. JÉRLIKES KÉMON THA BERN HÍR BLOMMA LEDSA

44a [099/19]
THA MÀNNISKA SEND MÀNNALIK ÀND BERLIK. MEN WRALDA SKEPTH BÉDE.

45 [101/16]
TILTHJU VSA BERN NW WÉPNED MÜGE WÉSA

46 [101/24]
THRVCH UT WR.ALDA.S LÉVA WÀRTH TID ÀND ALLE THINGA BERN.
ÀND SIN LÉVA NIMTH TID ÀND ALLE THINGA WÉI


47 [102/19]
THI KNÁP IS GRÁTER ÀND OWERS AS THÁ.R BERN WÉRE

48 [104/05]
THÁ FRYA BERN WAS

49 [105/01]
ALSA BITHJUDE HIU HIRA BERN

50 [113/07]
HWAD KÀNST THIN BERN TELLA WRA FÉRA LANDA ÀND WRA FÉR.HÉMANDA FOLKA

51 [114/29]
THÉR WÉRON BERN THÉR VPSTANDON AJEN HJARA ELDRUM

52 [115/13]
THÉRE HÉLGE SÉTA HWÉRUT HJU FRYA BÉRADE

53 [121/08]
WY SEND FRY BERN FRYA.S BERN

54 [127/03]
THÀT HI SINA BERN TO HIM NOMEN HÉDE

55 [127/07]
EN BRÉVE NÉI SINUM BERN

56 [127/25]
THA BERN DÉDE LIK.RA BIFÁLEN WARTH


57 [132/28] Jônjar, Ionians
HWERTH THÉR EN BERN EBERN SÁ KVMATH THA SIBBA ET SÉMNE
ÀND BIDDATH AN FRYA THÀT HJU HJARA FÁMKES MÉI KVMA LÉTA
THÀT BERN TO SÉENANDE.
HÀVON HJA BÉDEN. SA NE MÉI NIMMAN HIM RORA NI HÉRA LÉTA.
KVMT ET BERN TO GRÁJANDE. ÀND HALT THIT EN STVNDE AN
ALSA IS THÀT EN KWÁD TÉKEN ÀND MAN IS AN FORMODA
THÀT THJU MÀM HORDOM DÉN HETH.
THÉRVR HÀV IK AL ÀRGE THINGA SJAN. ~
KVMT ET BERN TO SLÉPANDE SÁ IS THÀT EN TÉKEN
THÀT THA FÁMKES VRET KVMEN SEND.
LAKT ET INNA SLÉP SÁ HÀVON THA FÁMKES THÀT BERN LUK TO SÉIT.
OLON LÁWATH HJA AN BOSA GÁSTA. HEXNA. KOLLA. ULDERMANKES. ÀND ELFUN
AS JEF HJA FON THA FINNA WEI KÉMEN.


58 [133/30]
HI HETH MI FIF BERN LÉTEN 2 SVNA ÀND THRJU TOGHATERA

59 [135/09]
TO BÁTA AL HJARA BERN

60 [136/14]
THÉR WERTH EN BERN EBERN

61 [138/31]
NÉI.T LÁND SINRA BERTA

62 [142/08]
JRTHA HETH HJA NAVT NE BÀRAD

63 [142/12]
THÀT JRTHA.T BLOD ALGÁDVR NAVT DRINKA NE KÀN. FON HJRA VRSLÉJANA BERNUM

64 [148/24]
FON HJARA STORESTE TOGHTERA VMB THÉR BÍ BERN TO TÉJANDE

65 [158/11]
THÁ WR.ALDA BERN JEF ANTHA MODERA FON THÀT MÀNNISKELIK SLACHTE

66 [159/24]
MEN HWAT IS THÉR UT BERN

67 [161/14]
SVME FON LYDAS BERN ÀND FON FINDAS BERN

68 [163/32]
THET SE VNFORBASTERE BERN FINDA.S SIND.
SE GELÁVAH THET FINDA FONUT.ET HIMMEL.LÀJA BERTA BERN IS.
HVANÁ SE MITH HJARA BERN [...] THET SE MITH HJRA BERN ...


69 [165/18]
THET LÔND [...] IS [...] FRUCHTBÀR AN ALLE DÉLUM

70 [167/11]
HWER IK BERN BEN

71 [167/30]
LIK BERN HÁVEDA SA GRÁT

72 [168/22]
BERNLÁS STURVEN
;


73 [189/15]
T.IS WÉR THÀT JRTHA WARTH BIHWÍLA ÁK AL.FÉDSTRE HÉTEN.
THRVCHDAM HJU ALLE FRÜCHD ÀND NOCHTA BÉRTH
HWERMITHA MÀNNISK ÀND DJAR HJARA SELVA FÉDE.
THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRÜCHD NER NOCHT NAVT NE BÉRA
BÍDAM WRALDA HJA NÉNE KREFTA NE JEF.
ÁK WIVA THER HJARA BERN MÀMA LÉTA AN HJARA BROSTA ;

WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN.
THA NE JÉF WR.ALDA THÉR NÉN MELOK IN
SA NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BÁTE BY FINDA.


74 [191/24]
VMBE THÀT HJA BERN BÉRED HÀVE LÉTATH HJA HJARA SELVA MODAR HÉTA.
THA HJA VRJETTATH THÀT FRYA BERN BÉRDE SVNDER JENGONG ÉNIS MAN.


75 [196/18]
THAT HJARA BERN NW NÉN LÉSA NACH SKRÍVA NAVT NE LÉRADE

76 [203/14]
HJARA BERN MISBRUKA ÀND FYTRA LÉTA

77 [203/22]
THA MÀMMA KLIMDON HJARA BERN ÀJEN HJARA BROSTA AN

78 [204/26]
FÁMNA THÉR THA BERN LÉRA ÀND THA ALDA RÉD JEVA

79 [207/06]
THAT NETH NÉNE GODE FRÜCHDA BÁRED

80 [210/28]
FORTH GVNGON HJA TO ÀND SKÁKTON JONGA BERN THAM HJA BY RA HILDON
ÀND VPBROCHTEN IN THA HÉMNISSA FON HJARA VRBRUDA LÉRE
Ic.

BÉRA - to happen, occur (dutch: gebeuren) * 3,17
BÉRTH - (it) happens (dutch: gebeurt) * 4-7,16
BÉRDE - happened (dutch: gebeurde) * 2,8-9,15
BÉRADE - ,, * 13,18
BÉRED - (had) happened (dutch: gebeurd) * 12
BÉRD - ,, * 11

BÉRTNISA - events, happenings (dutch: gebeurtenissen) * 1
BÉRTNISSA - ,, * 10
BÉRTNESA - ,, * 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 [001/22]
THAT IK ALLE BÉRTNISA NÉIGVNGEN HÀW

2 [001/24]
IK HÀV AL.AN FON ÀND WITHERFÁREN TO SJANDE HWÀT.ER BÉRDE

3 [013/11]
SÁHWERSA THÀT MACHTE BÉRA

4 [030/21]
BÉRTH.ET NAVT TO MIN

5 [030/30]
ÀND BÉRTH.ET THÀT

6 [042/08]
THA BÉRTH ET WITHER

7 [042/29]
MEN BÉRTHET JETA RÉIS

8 [066/08]
THÁ HWAT BÉRDE


9 [073/06]
THACH HWAT BÉRDE

10 [087/13]
THA BÉRTNISSA THÉR AFTERNÉI SKÉD SEND

11 [097/13]
THACH MÀN TELLADE HOT BÉRD WAS

12 [113/29]
VNDER MINA TIDA IS FÜL BÉRED

13 [136/09]
TO THÉRA TIDUM BÉRADE THÉR AWAT

14 [143/04]
HWÉR IN THA BÉRTNESA VPSKRÉVEN WRDE

15 [151/20]
JEF.T NV BÉRDE THÀT...

16 [159/07]
THA HWAT IS BÉRTH

17 [192/29]
MEN THÀT SKIL ÉRIST BÉRA AS THRÉ-THUSAND JÉR VR.HLÁPEN SEND. ÀFTER THISSE ÉW

18 [210/16]
THAWILA THÀT.ET ALLES BÉRADE


Id.

BÁR - bare, clear * 1,14-15,18,25
BÁR MAKJA - to ; make bare, reveal * 14
BÁR MÁKADE - (she) made bare, revealed * 18
KLÁR ÀND BÁR MÁKAD WRDE - to be made clear and bare * 15
AVBÉR MÁKTH WERTHA - to be made publicly known * 27
KÀNBÉR TO MAKJANA - to make known * 2
KÀNBÉR MÁKAD - made known * 3

variable meanings: to reveal, report, disclose, declare, feign, complain

BÁRJA - to complain * 5,32
BARA - to report * 8
BÁRA - complaining* 26
BÁRE - ,, * 12
AVBÉRA - declaring * 22
TO BÁRANDE - complaining * 16
TO BÁRANE - ,, * 30
TO BÁRANA - ,, * 31
BÁRDE - (he) revealed * 10
BÉRADER - ,, * 19
BÁRADON - (they) ,, (or declared, feigned) * 11,23-24,29
BÁRADE - (she) complained * 17

KÀNBÉR - knowable, known ('knowbare') * 2,3
SKINBÉR - seemingly ('shinebare') * 4
AVBÉR - public ('openbare') * 6-7,20-21,27-28
VNLÉSBÉR - unreadable * 9
BLIKBÉR - apparently * 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 [001/26]
THÉR THRVCH SEND MY FÉLO SÉKA BÁR WRDEN

2 [021/02]
HJAM KÀNBÉR TO MAKJANA

3 [030/12]
KÀNBÉR MÁKAD THRVCH THA FÁMNA

4 [038/17]
SKINBÉR VNDERE HODA FON FÀSTA

5 [039/20]
THA FORSTA ÀND PRESTERA KÉMON BÁRJA

6 [041/27]
IS HWA WRAK THÀN MOTER AVBÉR SÉDZA

7 [042/16]
SA MOTER AVBÉR AN IM DÉN WERTHA

8 [043/15]
SA MOT MÀN T ANDA GRÉVA BARA

9 [046/02]
THÀT HJARA SKRIFT VNLÉSBÉR SKOL WÉSA

10 [059/15]
TÜNIS THÉR FÀRSJANDE WÉRE BÁRDE THAT ER ...

11 [072/08]
THA BÁRADON THA PRESTERA AS JEF HJA MITH VS WÉRON

12 [079/03]
WILDON HJA THÉRVR BÁRE SÁ WARTH THER HROPEN HARK. HARK

13 [088/20]
BLIKBÉR TRVCH ALLE STÁTHA

14 [101/09]
SVME THAM HJARA RENKA FRODA ÀNDET BÁR MAKJA

15 [101/27]
THISSA SÉKA MOTON KLÁR ÀND BÁR MÁKAD WRDA BY ALLE WISA

16 [103/28]
EN VN.SELS GÍRICH MÀN KÉM TO BÁRANDE BY TRÁST

17 [104/28]
HJU NE BÁRADE NAVT OVER WRALDA

18 [114/32]
THET ALDE FÁMK THÊR ELLA BÁR MÁKADE

19 [122/24]
NW BÉRADER ASWEN DER LÁVADE THET VNLUK ET DÉN HÉDE

20 [126/10]
HI LÉT THIU TOGHATER AVBÉR SKÁKJA

21 [136/31]
HJA NE THVRADON HIM NAVT AVBÉR BIKÀNÁ

22 [138/30]
GVNGON THA FALXA PRESTERA [...] SIN DÁD AVBÉRA

23 [139/01]
HJA BÁRADON GRÁTE ROWA

24 [139/32]
ALSA BÁRADON HJA ÀRMODE

25 [150/09]
SÁ FÜL IS MI BÁR WRDEN

26 [154/14]
HJA HÀVON MITH HJARA BÁRA THACH ALSA FÜL UTRJUCHT

27 [158/08]
AVBÉR MÁKTH WERTHA

28 [159/26]
T SÉD [...] THÀT AVBÉR SÉJED IS

29 [162/24]
SELIGA THÉR EKKORUM FRJUNDSKIP BÁRADON

30 [196/17]
THA RIKA KÉMON TO BÁRANE

31 [196/23]
THA RIKA SIND TO MY KVMEN TO BÁRANA


32 [205/26]
RÉINTJA [...] GVNG NÍDICH NÉI PRONT.LIK THJU MODER ET TEXLAND BÁRJA ;


meaning not clear:
[155/23]
BERTH.HOLDA (man's name)

possibly related:

1) BÁRA - bears
bearen - frisian
beren - dutch
Bären - german
bjørne - danish
bjørner - norse
björnar - swedish
birnir - icelandic
;
[109/20]
THÉR SEND WOLVA BÁRA ÀND SWÁRTE GRISLIKA LÁWA
;
[112/11]
HO FÉLO BÁRA ÀND WOLVA HUDA HÀST AL VPPA THÉRE MÀRK BROCHT

2) BARNA - to burn
branden - dutch
brennen - german
brænde - danish
bränna, brinna - swedish
brenne - norse
brenna - icelandic

BARNA - to burn * 3
VRBARNA - ,, * 18
TO VRBARNANDE - ,, (burning) * 1
BARNANDE - burning * 6c
BARNTH - (he) burns * 2
BRONDE - (I) burned * 10
BÀRNADON - (they) burned * 4
VRBARNAD - (are) burnt * 9
VRBARNATH - (have) ,, * 19
(note: VR- could be translated as 'over')

BROND - fire * 6b,8,12-15,17,20

PILA MITH TÁRBARNTIN BOLLUM * 6a
BARN PILLA * 7
BARN.PILA * 11,161 [012/30]
VMBE SIN LIK ÀND THAT SINERA MÀM
VPP.ÉNE KÀLE STÉD TO VRBARNANDE

;
2 [026/23]
THAT HI [...] HUSA BARNTH
;
3 [043/30]
HIM SKOLDE MÀN MOTA BARNA
;
4 [050/02]
WALDA BÀRNADON THÉR.THRVCH ÀFTER EKKORUM
;
5 [065/01]
IK SKOLDE THJU HEX IN HJARA NEST VRBARNE
;
6 [085/32]
VSA STJURAR [...] SKÁTON HJARA PILA MITH TÁRBARNTIN BOLLUM
VP SINRA FLÁTE.
[...] THAT FÉLO SINRA SKÉPUN BISTONDA ANNA BRÔND WÉRON. [...]
AS ER TO LESTA EN SKIP AL BARNANDE NÉI.T SKIP THES MÁGÍ DRYF


7 [086/31]
VSA STJURAR [...] SKATON HJARA BARN PILLA VPPA THA FINNA DEL
;
8 [096/25]
THÉR WÉRE ÉNIS EN FÉN.BRÔND
;
9 [101/10]
ALSA WRDON HJA THRVCH HJARA RAKKERA FÀT
ÀND VMBIRA LASTER VRBARNAD

;
10 [114/10]
IK BRÔNDE FON NYS.GÍR
;
11 [119/06]
THES NACHTES SKÁTON HJA BARN.PILA ANDA LOFT
;
12 [122/12]
AS HJA HÉRADON THÀT HJA MITH MOSTE
STATON HJA THA TIMBER HLOTHA ANE BRÔND

;
13 [123/06]
THA NYA SKÉPA THÉR THA BRÔND VNTKVMA WÉRON
;
14 [127/32]
FRISO [...] SKÁT THET THORP MITH.A KÉNINGLIKA FÁR.RÉD.SKURUM ANDA BRÔND
;
15 [128/10]
ÀND SKÁT VNWARLINGA THA BRÔND INNA SKÉPA
;
16 [128/32]
FRISO [...] LÉT THA BARN.PILA RING INNA KRÁN.BOGA LIDSA
;
17 [129/14]
THRVCHDAM VSA PILA MITH WIND MÉI GVNGON
BILÉVON HJA ALLE AN BRÔND

;
18 [164/10]
THA PRESTERA [...] LÉTON THI LJUDA VP SPÉRA ÀND VRBARNA
;
19 [167/15]
VSA ÉTHLA HAVON ALLE KRÍL.WALDA VRBARNATH
;
20 [200/32]
FAITHE ÀND TWIST [...] MITH MORTH ÀND BRÔND
'burnstone' (amber) - english
barnsteen - dutch, eastfrisian (plattdüütsch)
barnstien - frisian
baarnstian - northfrisian
bernstein - german
bärnsten - swedish
borostyán - hungarian
bursztyn - polish

BARN.STÉN - 1
BÀRNSTÉNUM - 2a
BÀRNSTÉNE - 2b
BÀRNSTÉN - 3

"De Naam Barnsteen kümmt vun dat middelnedderdüütsche Woort „börnen“, wat „brennen“ heten deit." (the name Barnsteen is derived from the middlenetherdutch word 'börnen', which means 'to burn') ;
nds.wikipedia/Barnsteen

1 [048/23]
UTHAVEDE HJA TOMET NAVT OWERS NE DÉDON AS BARN.STÉN JUTA

2 [059/13]
ÁK WÉRON HJA SÉR NY. NÉI VSA BÀRNSTÉNUM [...]
MEN TÜNIS [...] BÁRDE THAT ER NÉN [...] BÀRNSTÉNE MÁR HÉDE


3 [065/23]
100 ÀND 27 SKÉPUM [...] RIK TO LÉDEN MITH BÀRNSTÉN