06 January 2020

2004 Jensma about the blank sheets of paper

In addition to the two previous posts, here is the relevant part of "De Gemaskerde God" (p. 256-257) by G.Th. Jensma (2004), with my English translation below.

= = = =

 In de jaren twintig ontdekte [dr. M. de Jong] dat in de nalatenschap van Over de Linden een stapeltje onbeschreven papier, dat voor het grootste deel in hetzelfde formaat geknipt en ook precies zo met potlood gelinieerd was als het papier van het Oera Linda-boek.* Dit papier was (nog) niet bruin gemaakt. Deze bladzijden zijn echter – De Jong gaf dat ook toe – in potlood gepagineerd in het handschrift van Over de Linden en het blijkt, dat de paginanummers alle vallen in de hiaten in het Oera Lindaboek (waaruit immers de bladzijden 192 tot 195 en 168 tot 189 missen). De Jong nam ook hier ter verklaring zijn toevlucht tot een gekunstelde redenering, namelijk dat Over de Linden later deze hiaten in het handschrift had willen opvullen. Anders dan hij (die deze bladzijden beoordeelt als minder knap gemaakt dan de 'echte' pagina’s van het manuscript), concludeer ik eens te meer dat Over de Linden de man is geweest die het papier heeft klaargemaakt en die de tekst heeft afgeschreven. Bovendien wijst deze vondst er nog eens op dat er bij het maken van het tweede deel inderdaad haast is betracht, slordiger is gewerkt en bovendien dat men klaarblijkelijk niet alle geplande tekst ook daadwerkelijk heeft gebruikt. De hiaten lijken achteraf een bewuste poging om het handschrift zo echt mogelijk en dus lacuneus aan te bieden, en waarschijnlijk is van de nood van de haast wel de deugd van het hiaat gemaakt; de beste verklaring voor de hiaten, zo blijkt nu, is dat men in tijdnood raakte.

* De Jong, Geheim, 358-362; dit papier wordt bewaard bij het origineel van het manuscript; TPBL OLB C 1; vgl. ook Miedema, Codicologische beschrijving, 15.

ENGLISH TRANSLATION

 In the 1920s [dr. M. de Jong] learned that the legacy of Over de Linden contained some blank sheets of paper, most of which were cut in the same size as the paper of the Oera Linda-book [OLB] and likewise lined with pencil.* This paper had not (yet) been colored brown. However, as De Jong admitted, these pages are numbered with pencil in the handwriting of Over de Linden and these page numbers all fill the gaps (missing pages 192-195 and 168-189) of the OLB. To explain this, De Jong again resorted to far-fetched reasoning: Over de Linden would have wanted to fill these gaps in the manuscript later. Unlike him (he considers these pages to be less well made than the 'real' pages of the manuscript), I once again conclude that Over de Linden was the man who prepared the paper and copied the text. Moreover, this discovery indicates that the second part was indeed made in a more hurried, sloppy way, and that apparently not all of the prepared text was actually used. The gaps seem to be a deliberate, subsequent attempt to make the manuscript as realistic as possible by including lacunae. Out of the necessity of haste, the virtue of the gaps was made; The best explanation for the gaps, it now appears, is that the creators ran out of time.

* See fragment in previous post (not translated yet); these blank sheets are kept together with the OLB manuscript.

No comments:

Post a Comment