17 March 2015

Stúdzjes yn it Frysk ~ Frisian language videos

alle 9 dielen tegearre

Fryske oersetting (Frisian translation): Mindert de Wit


dielen:
00:13 - 1a) Út de floed rêden
03:00 - 1b) In studintegrap?
09:21 - 2a) Kaai ta ûntsifering
14:56 - 2b) Barbaarske sifers
22:03 - 2c) Tekens yn tsjilfoarm
31:20 - 2d) In feest ta eare fan Frya
31:48 - 3) Midsieusk Arabysk papier
43:05 - 4a) It mystifisearre Fryslân
1:00:36 - 4b) In tige rassistyske ynhâld

Old source list see here.

No comments:

Post a Comment