04 September 2013

PÁL - PÉL ~ paal

This is in addition to the previous post.pole, pile, pale - english
pole - danish, basque, slovanian
paal - dutch
pfahl, pol - german
pol - swedish, norwegian, catalan, bosnian, croatian, rumanian
pól - slovak, chech
poolus - estonian
pôle - french
pólo - portuguese
polo - gallician, italian, spanish
pólus - hongarian
polum - latin
polius - lituanian
полюс (poilos) - russian, whiterussian
пол (pol) - servian
polyn - welsh

15 OLB fragments [original manuscript: page/line]

[O+S = Ottema Dutch translation 1872 + Sandbach English translation 1876: identical page numbering]

1 [047/24] arge tid

BY MORNE PALDON WI OVER ET UTER.ENDE THES ASTER.SÉ
[O+S p.67]
Ten oosten ['s morgens; waar de zon opkomt] paalden wij tot het uiteinde der Oostzee
Eastward [by morning; where sun rises] our boundary went to the extremity of the East Sea

2 [049/04] arge tid

DA HÁGE MARKA [...] THÉR ANNA TWISK.LANDA PÁLON
[O+S p.69]
de hooge marken [...] welke aan de Twisklanden paalden [palen]
the higher marches bounded by Twisklanden

3 [050/24] magjara and finna

HJU IS THRI PÉLA THÀT IS EN HALF TY 
SUDWARD FON MÉDÉA.S.BLIK LÉGZEN
[O+S p.73]
Zij is drie palen, dat is een halftij (3 uren) 
zuidwaarts van Medeasblik gelegen
It lies three hours [3 poles, that is a half tide] 
south from Medeasblik

4 [052/20] magjara and finna

HJARA TJOTH HILDON HJA IMMERTHE BINNA THA PÉLON
[O+S p.75]
hun volk hielden zij altoos binnen de palen
they always kept their people within their own boundaries

5 [052/30] magjara and finna

THRI PÉLUN FON GODA.HIS BURCH WRDON HJA WITHER STONDEN
[O+S p.75]
drie palen van Godasburgt werden zij wederstaan
three hours [poles] from Godasburgt they were withstood

6 [066/20] minerva and jon

BISTONDA SAND HJU BODUN THRVCH THA LAND.PÁLA
[O+S p.93]
Terstond zond zij boden door de landpalen
Immediately she sent messengers throughout all the districts [landpoles]

7 [070/24] minerva jon

ÉNE BURH (BURCH) ARHALF PÁL FON THÉR HÁVE
[O+S p.99]
eene burgt anderhalve paal (uurgaans) van de haven
a citadel at an hour's distance [one-and-half pole] from the harbour

8 [087/31] adelbrost

TO GRÉNEGÁ UT ÉRSÉKE THAT ANNA SAXANA MARKA PÁLTH
[O+S p.123]
te Grenega, uit oorzaak dat het aan de Saksamarken paalt
at Grenega (Groningen), because it was on the boundary of Saxamarken

9 [093/01] brunno

THÉRVMBE HÉDE MIN BURCH.FÁM ORLOVI 
VMBIM BUTA THA LÁND.PÁLA TO HELPANE
[O+S p.129]
daarom had mijne burgtmaagd verlof 
hem buiten de landpalen te helpen
my Burgtmaagd had permission 
to help him over the frontier

10 [109/18] apollanja

HJARA HUSA SEND VP PÀLUM BUWAD
[O+S p.151]
Hunne huizen zijn op palen gebouwd
Their houses are built upon piles

11 [110/10] apollanja

MÀNNISKA THÉR HUSA VP PÀLA HÉDE
[O+S p.151]
menschen, die huizen op palen hadden
people living upon [who had houses on] piles

12 [114/08] frethorik

DROCHTEN.LIKANDA BYLDA 
WÉRON BINNA VSA LÁND.PÀLA FVNDEN
[O+S p.157]
gedrochtelijke (afgods)beelden 
waren binnen onze landpalen gevonden
monstrous idolatrous images 
had been found within our landmarks

13 [143/31] konered

EN GODE HÉM [...] 
THRÉ PÉLA ÁSTWÁRH (.WARTH) THRÉ PÉLA SUD.WARTH 
ÀND THRÉ PÉLA WÉST.WARTH MÉTEN. ~
HJUD DÉGUM SEND WI TO DVANDE À.PÉLA TO HÉJANDE
[O+S p.195]
een goede hemrik [...]
drie palen oostwaarts, drie palen zuidwaarts 
en drie palen westwaarts gemeten. 
Heden ten dage zijn wij bezig waterpalen te heijen
a good space of land [...] 
three poles eastward, three [poles] southwards, 
and three [poles] westwards. 
At present we are engaged in ramming [water-]piles into the ground 

14 [168/28] beden
HETH.ER MI EN ÉLE PLEK GRVND JÉVEN 
THÀT AN MINA ERVA PÁLADE
[O+S p.227]
heeft hij mij eene plek gronds gegeven, 
die aan mijn erf paalde
he gave me some land 
which joined [bordered] my inheritance

15 [208/07] wla sed and pest

WI ÀND THAM FON GRÉNE.GÁ 
NE LÉTON NÉN GOD NER MINNISKA 
OVIR VSA PÁLA NAVT NE KVMA
[O+S p.251]
Wij en die van Grenega 
lieten geene goederen noch menschen 
over onze landpalen komen
We and the people of Grenega, 
did not allow either the people or the goods 
to come over our boundaries


verb 'palen' (to border) 
PÁLON - 2 (present plural)
PÁLTH - 8 (present singular 3rd p.)
PÁLADE - 14 (past sing. 3rd p.)
PALDON - 1 (past plural)

noun 1; measure of distance

PÁL - 7 (singular)
PÉLA - 3, 13a (plural)
PÉLUN - 5 (plural)

noun 2; borders, boundaries (all plural)

PÉLON - 4
PÁLA - 6,9,15
PÀLA - 12

noun 3; poles (all plural)

PÀLUM - 10
PÀLA - 11
PÉLA - 13b1 comment:

 1. Anonymous21/6/18 03:04

  Op zoek naar eerdere comments van me, zie ik deze post.
  De context, die ik zie, van pal heeft veel te maken met recht. Dus bv. 4 heeft met het rechte pad, de goede koers te maken

  6 is dan in alle windrichtingen (wat assen zijn).

  7. Die burcht staat pal, recht, direct tegenover de haven. Ik ken de context niet, maar gaat dit niet over boer ARHALF?

  ReplyDelete