04 April 2011

Frisia Borealis 
Saxmarks = North Frisia or Frisia Borealis?

1. [005/13] (grevetmen Adela)
THER SAX.MAN. STORO SYTJA.S MAN.
GRÉVETMAN OVIR.A HÁGA FENNA ÀND WALDA. (...)
THA BURGA BVDA ÀND
MANNA.GÁRDA.FORDA
[O+S p.11]
De Saxman Storo, Sytias man,
grevetman over de Hoogefennen en Wouden (...)
de burgten Buda en Manna-garda-forda
The Saxman Storo, Sytia's husband [man];
Grevetman over the Hoogefennen and Wouden [woods]. (...)
The towns [burgs] Buda and Manna-garda-forda


2. [049/04] (before the bad times)
THÉRA THÉR IN DA HÁGE MARKA SÁTON
THÉR ANNA TWISK.LANDA PÁLON
WRDON SAXMANNA HÉTON.
UT HÁWEDE HJA IMMER WÉPNED WÉRON
VR THÀT WILDE KWIK ÀND VRWILDARDA BRITNE

[O+S p.69]
Die in de hooge marken gezeten waren [zaten],
welke aan de Twisklanden paalden [palen],
werden Saxmannen geheeten,
uithoofde zij altijd gewapend waren
tegen het wild gedierte en de verwilderde Britten [= (weg)gebrachtene]
Those who were settled in the higher marches
bounded by [bordering the] Twisklanden (Germany)
were called Saxmannen,
because they were always armed
against the wild beasts and the savage Britons [= outcasts]


3. [087/29] (Adelbrost)
SJUGUN MÔNATHA ÀFTER WERTH.ER EN MÉNA
ACHT BILIDSEN ÀND WEL TO GRÉNEGÁ
UT ÉRSÉKE THAT ANNA SAXANA MARKA PÁLTH

[O+S p.123]
Zeven maanden daarna werd eene algemeene
vergadering belegd en wel te Grenega,
uit oorzaak dat het aan de Saksamarken paalt
Seven months later a general
assembly was called at Grenega (Groningen),
because it was on the boundary of Saxamarken


4. [094/15] (Bruno)
EN JUNGE SAXMÀN BIRÉD EN WILDE BUFLE
THÉRER SELVA FENSEN HÉDE ÀND TÀMAD

[O+S p.131]
een jonge Saksman bereed een wilden buffel,
dien hij zelf gevangen en getemd had
A young Saxon bestrode a wild bull [bufalo]
which he had caught and tamed [himself]


5. [111/31] (Apollanja)
ÉR HÉDIK ANDA SÁXANA MARKA.
TO THÉRE BURCH MÀNNA.GÁRDA.FORDA WÉST

[O+S p.153]
Weleer was ik in de Saxenmarken
op de burgt Mannagardaforde geweest
I had been before in the Saxenmarken,
at the Mannagardaforde castle (Munster)


6. [112/03] (Apollanja)
SÁ HWERSA THÉR AN DA SÁXANA MARKA
EN FRÉJAR KVMATH EN MANGÉRTE TO BIFRÉJANDE

[O+S p.153]
zoo wanneer daar aan de Saxenmarken
een vrijer een meisje komt bevrijen
So whenever at the Saxenmarken
a young man [lover] courts a young girl


7. [112/13] (Apollanja)
DÁNA IST KVMEN THÀT THA SAXMANA.
THJU BUW ANDA WIVA VRLÉTEN HÀVE

[O+S p.153]
Daar van daan is ’t gekomen, dat de Saxmannen
den landbouw aan de vrouwen [wijven] overgelaten hebben
And from this it comes that the Saxons
have left the cultivation of the soil to the women [wives]


8. [113/14] (Apollanja)
THA JONGSTE THÉR FÁMNA FON THÉRA. THÉR BY MI WÉRON.
KÉM UTA SAXSANA.MARKA WÉI

[O+S p.155]
De jongste van de maagden, die bij mij waren,
kwam uit de Saxenmarken weg
The youngest of the maids who were with me
came from the Saxenmarken


9. [113/19] (Apollanja)
ÀND DÁNA IST KVMEN THÀTER HJUDÉGA
SÁ FELO SAXMÀNNA BY THA STJURAR FÁRE

[O+S p.155]
daarvan daan is het gekomen, dat heden ten dage
zoo vele Saxmannen bij onze zeelieden varen
and that is the reason why in these days
so many of our sailors are Saxons [sail with the navigators]


10. [115/06] (Frethorik)
THA SAXMÀNNA WÉRON FROME ÀND FROD BILYWEN
[O+S p.159]
De Saxmannen waren vroom en braaf gebleven
The Saxmen had remained religious [pious?] and upright

11. [118/23] (Frethorik)
THÁ VSA LÁNDA WITHER TO BIGANA WÉR
KÉMON THÉR BANDA ERMA SAXMANNA ÀND WIVA
NÉI THA VVRDUM FON STAVERE ÀND THÀT ALDERGA.
VMBE GOLDEN ÀND ÔRA SJARHÉDA TO SÉKANE
FONUT THA WASIGE BODEME.
THACH THA STJURAR NILDO HJA NAVT TO LÉTA
THA GVNGON HJA THA LÉTHOGA THORPA BIHÉMA
TO WEST FLÍLAND. VMBE RA LIF TO BIHALDANE

[O+S p.163]
Toen onze landen weder te begaan waren,
kwamen er benden arme Saxmannen en vrouwen
naar de oorden van Staveren en het Alderga,
om gouden en andere sieraden te zoeken
uit de drassige bodem.
Doch de zeelieden wilden hen niet toelaten.
Toen gingen zij de ledige dorpen bewonen
te West Flyland, om hun lijf te behouden
When our country began to recover,
there came troops of poor Saxon men and women
to the neighbourhoods of Staveren and Alderga,
to search for gold and other treasures
in the swampy lands.
But the sea-people [navigators] would not permit it,
so they went and settled in the empty village[-s]
of the West Flyland in order to preserve their lives


12. [133/24] (Wiljo)
MIN NÔM IS WIL.JO, IK BIN THA FÁM
THÉR MITH HIM FONA SAXANA MARKA TO HONK FOR

[O+S p.183]
Mijn naam is Wiljo, ik ben de maagd [fam],
die met hem uit de Saksenmarken naar huis voer
My name is Wiljo. I am the maiden [fam]
who came home with him from Saxsenmarken


13. [134/04] (Wiljo)
THÁ.K NÉI THA SAXANA MARKA FOR.
HÀV IK THRJU BOKA HRET

[O+S p.183]
Toen ik naar de Saksenmarken voer,
heb ik drie boeken gered
When I went to Saxsenmarken
I preserved three books


14. [150/09] (Konered about Friso)
AN BYDE SIDA THÉRE HAVES.MVDE
IS ÉNE WITH.BURCH BVWED.
THÉR IN IS FOLK LÉID
THAT FRISO UTA SAXANA MARKA TÁCH

[O+S p.203]
dat aan beide zijden van den havenmond
[is] eene versterkte [zee-]burgt gebouwd is,
en daarin is volk gelegd,
dat Friso uit de Saksenmarken trok
on each side of the harbour
a strong citadel [seaburg] has been [is] built,
and garrisoned by people
brought by Friso out of Saksenmarken


15. [150/23] (Konered about Friso)
THENE JONGSTE SKIKT.ER AS SENDA BODA NÉI KATTA.BURCH
THÀT DJAP INNA SAXANAR MARKA LÉID

[O+S p.203]
den jongste zond hij als zendbode naar Kattaburgt,
dat diep in de Saksenmarken ligt
the youngest, he sent as messenger to Kattaburgt,
which lies far in the Saxsenmarken


16. [151/14] (Konered about Friso)
AFTER THISSA BODON LÉT.ER IMMER JONGK.FOLK
OVER THA SAXANAR MARKA FÁRA

[O+S p.205]
Na deze boden liet hij gedurig jongvolk
over de Saksenmarken trekken
After these messengers he let his young people
constantly go over to the Saxsenmarken


17. [151/20] (Konered about Friso)
JEF.T NV BÉRDE THÀT THA SAXANA KNÁPA
THÉR NÍDICH NÉI UTSÁGON

[O+S p.205]
Als het nu gebeurde dat de Saksen knapen
daar afgunstig op zagen...
When [or: if it happened that] the Saxsen youths
looked with envy at this


18. [151/28] (Konered about Friso)
ÀFTERNÉI KÉMON THA SAXANAR KNÁPA ÀND MANGÉRTNE
BY ÉLLE KEDDUM NÉI THÀT FLÍ.MAR DEL

[O+S p.205]
naderhand kwamen de Saksische jongelingen [knapen] en meisjes
bij geheele troepen [kudden] naar het Flymeer afzakken
afterwards the Saxsen youths and girls
came in whole troops to the Flymeer


19. [155/13] (Konered about Adel)
HJU KÉM FONUT THA SAXANA.MARKUM WÉI.
FONUT.ÉRE STÁTHA THÉR IS KÉTHEN SVÔBA.LAND

[O+S p.209]
Zij kwam uit de Saksenmarken weg,
uit de staat die genoemd is Suobaland
She came from Saxenmarken,
from the state of [that is called] Suobaland


20. [156/05] (Konered about Adel)
VMBE THA MÀNNISKA VPPA HJRA SÍD TO KRÉJANDE.
WAS HJU MITH HJRA FRJUDELF FON OF HJRA TÁT
THRVCH ALLE SAXANA MARKA FÁREN
AND FORTH NÉI GÉRT.MÀNNJA

[O+S p.211]
Om de menschen op hare zijde te krijgen,
was zij met haren echtgenoot van haren vader
door alle Saksenmarken gereisd
en voorts naar Geertmannia
To bring the people to her side,
she travelled with her husband [from her dad]
through all Saxenmarken,
and also to Geertmannia


21. [201/19] (anonymus about Askar)
THÀT FOLK WÉRMITH HI WITH THA SALT.ÁTHUM THERA GOLUM KÀMPED HÉDE
HÉD.ER ÚT.A SAXANA.MARKUM LVKTH

[O+S p.243]
Het volk waarmede hij tegen de soldaten der Golen had gestreden,
had hij uit de Saksenmarken gelokt
The people with whom he [had] fought against the soldiers of the Gauls,
he had enticed out of the Saxenmarken


22. [204/08] (anonymus about Askar)
FORTH GVNG HJU ÀFTERA SAXNA.MARKA
TWERES THRVCH THA ÔRA TWISK.LANDA HIN

[O+S p.245]
Voorts ging zij achter de Saksenmarken,
dwars door de andere Twisklanden heen
She proceeded on beyond the Saxsenmarken,
crossing through the other Twisklanders


23. [208/02] (anonymus about Askar)
THA SAXMANNA BROCHTEN HJU OVIR HJARA MARKA.
MITH THA JUTTAR FOR HJU NÉI SKÉNLAND
ÀND ALINGEN THÉRE KÁD FON THA BALDA.SÉ.
MITH ASKAR HIS STJÚRAR FOR HJU NÉI BRITANJA

[O+S p.251]
De Saksmannen brachten ze [haar] over hunne marken;
met de Jutten voer zij naar Schoonland
en langs de kusten van de Baltische zee;
met Askar zijne zeelieden voer zij naar Brittannia
The Saxsenmen took it [brought her] over to their marches.
[with] The Jutlanders brought it [she sailed] to Schoonland
and along the coasts of the Baltic Sea,
and with Askar's mariners it was taken [she sailed] to Britain


24. [209/29] (anonymus about Askar)
HI JEF HIM TWÉN HVNDRED SKOTSE
ÀND HVNDRED THÉRA STOROSTA SAXMANNA
MITH TO LIF.WÉRA

[O+S p.253]
hij gaf hem tweehonderd Schotten
en honderd van de grootste Saksmannen
mede tot eene lijfwacht
He gave him two hundred Scotch
and one hundred of the greatest Saksmannen
to go with him as a bodyguard

No comments:

Post a Comment