06 December 2022

1934 Dutch review of "Neue Stimmen zur Ura Linda-Chronik"

1934 Dutch review of (now) rare German book about Oera Linda

in "Nederlandsch tijdschrift voor Volkskunde" jrg 39, 1934 , pp. 156-157

   XVIII. — ALBERT HERRMANN : « Unsere Ahnen und Atlantis », Nordische Seeherrschaft von Skandinavien bis nach Nordafrika, Berlin, Klinkhardt & Biermann, 1934.
   XIX. — ALBERT HERRMANN : « Neue Stimmen zur Ura Linda-Chronik. » Sonderabzug aus der Nordischen Welt, 1935.
   Een boeiend geschreven werk over het reeds zoo dikwijls behandelde Atlantis-vraagstuk. Schrijver onderzoekt nogmaals het veel besproken handschrift (Ura Linda-Chronik), dat, rond de jaren 1860, door Cornelis Over de Linden van den Helder aan Eelco Verwijs werd ter hand gesteld en waarvan, nu enkele jaren geleden, een Duitsche vertaling verscheen. De Berlijnsche professor Herrmann is ook van meening dat dit vreemdsoortig historisch en mytholologisch handschrift op meerdere plaatsen vervalscht is geworden, maar toch tracht hij te bewijzen dat een groot gedeelte er van echt is gebleven. Het is ook mogelijk, zegt hij verder, dat de gedeelten die voor onecht gehouden worden gedeeltelijk slecht zijn afgeschreven, en ook, voor een paart, door Over de Linden met eigen fantasieën aangevuld. Wat er van zij, prof. Herrmann heeft de belangrijkste deelen van het Friesch handschrift vergeleken met de rijke Grieksche overleveringen over Atlantis en met geografische en geologische opzoekingen. Alles duidt er op, volgens hem, dat wij belangrijke gegevens over den oudsten voortijd van het Germanendom hebben bemachtigd. Schrijver is van meening dat de oudste kultuurdragers geen Oostersche volken waren, maar wel Salisch-Noordsche rassen, waaronder het volk van Frya.
   Een uitvoerige bibliographische lijst (tot Oct. 1934) sluit het boek. Zij is zeer belangrijk voor wat Atlantis betreft.
   De brochuur « Neue Stimmen zur Ura Linda-Chronik » vormt een antwoord aan den Privatdozent Dr. R. Uhden, die in het Friesche handschrift niets anders ziet dan « erbarmlicher Gallimathias » en het verder een « ueber alle Maszen widerwaertiges Fabrikat » noemt.

(I lack time to translate this now)

No comments:

Post a Comment