14 February 2016

Wirth's Heilbrenger ~ Telegraaf 14-05-1933

Plain text below. This is important material. I will translate parts of it into English. See also (German Wiki): Deutsche Glaubensbewegung.
See also: kranten (newspaper articles) 1933-1934
Contemporary primordial religion for the Aryans

[...] In Germany, a daily increasing movement of people can be observed, that turns away from Christianity and wants to return to the original Germanic and Aryan gods. This movement had been moderate, since many felt uncomfortable worshiping Wodan again. But now, Wirth has come with his "Hailbringer" and it is under this banner, that the anti-Christian Germans can somewhat decently unite if they want.
    The matter has become highly relevant, since the organisation of "German Christians" has emerged, its main aims still hardly being known. As far as this new initiative persues reformation of the Protestant church after National Socialist principles, it is of some interest. But it becomes sensational, when it aims at "purging" Christianity of all Semitic smut, for example by abolition of the Old Testament. [...]
Prof. Wirth's Heilbrenger

Actuele oer-religie voor de Ariërs.


Poolgebied als bakermat van het edele Noordsche ras beschouwd.

Strijd tegen Christendom?

(van onzen correspondent).

Berlijn, 8 Mei. - Onze landgenoot professor Herman Wirth heeft op een daartoe buitengemeen geschikt oogenblik in Berlijn 'n tentoonstelling geopend, welke hij aan den "Heilbrenger" heeft gewijd. Om deze tentoonstelling te begrijpen dient men eerst te weten, dat er sedert de laatste jaren in de Duitsche wetenschappelijke wereld erg fel gezocht wordt naar den oorsprong der dingen en met name naar dien van het Arisch ras (wanneer we het zoo ten minste in de taal van den dag mogen noemen) en deszelfs eigenaardigheden. Twee of drie geleerden hebben zich op dit gebied zeer verdienstelijk gemaakt, maar toen is ineens professor Wirth met zijn nieuwe wetenschap, de paleo-opigrafiek voor den dag gekomen en daarmede is het geheele voorhistorische onderzoek in nieuwe banen geleid. Altijd, wel te verstaan, volgens de discipelen van gezegden Wirth.
    Wirth is ertoe overgegaan een vergelijkende studie van de oudste schriftteekens, krabbels, enz. van het menschelijke geslacht te maken en daarbij is hij tot verbluffende resultaten gekomen. Deze worden nog gesteund door zijn onderzoekingen op het gebied van kalenders, van megalithen, enz. door philologische, biologische, ethnografische vergelijkingen, door studies van archeologie, van klimaatwijzigingen, van oude dialecten, enz., en dit geheel is nu samengevat en overzichtelijk ten toon gesteld in zijn "Heilbrenger" in de Potsdammerstrasse te Berlijn.
    Het is ondoenlijk de sensationeele vondsten van onzen landgenoot in een krantenartikel samen te persen en we moeten het uiteraard aan anderen overlaten, naar eventueele "missing links" in zijn stelsel te zoeken. Voorop zij echter gesteld, dat zijn tentoonstelling in Berlijn zeer au sérieux genomen en bewonderd wordt, ook door menschen, die met de eindresultaten van Wirth's onderzoekingen in geenen deele kunnen meegaan. Zijn collectie zit puik in elkaar en legt getuigenis af van veel diepe en waardevolle studies.
    Volgens Wirth heeft de bakermat van het edele Noordsche ras en van alle werkelijke cultuur in het hoogste Noorden gelegen. Immers alleen in de tegenwoordige arctische gebieden speelt de zon in het dagelijkse leven der menschen een zóó groote rol, dat zij het alleen met haar hulp tot iets konden brengen. In den langen donkeren nacht bijvoorbeeld, gromden onze voorouders maar zoo'n beetje o- en oe-geluiden uit. Maar wanneer zij, tegen het voorjaar, door de eerste zonnestralen beschenen werden, raakten zij daarover dermate in hun schik, dat zij tot vroolijk e-, i- en u-klanken overgingen. Aldus ontstond de taal, welke, zooals nu wel voor iedereen duidelijk zal zijn, alléén in het hoogste Noorden en uit de zon geboren kon worden.
    Veel interessanter is nog het ontstaan van de schriftteekens. Al wat daarover tot dusver gepubliceerd werd, is volgens Wirth bare nonsens. Het waren de lieden aan de Noordpool die met stokjes of steenen den loop der zon vastlegden. Deze houdt zich daarginds, bij haar wandelingen door het heelal, precies aan de vier windstreken. De menschen aan de Noordpool verbonden de vier punten, Zuid, Noord, West en Oost, met elkaar en aldus ontstond het rechtarmige kruis, het eerste schriftteeken, dat echter later volgens Wirth door Joden en Romeinen totaal verbasterd tot het symbool van de Christelijke verbastering der oer-religie zou worden. Later ontstond in Zuidelijker gewesten uit de verbinding van Noord-oost met Zuid-west en Noord-west met Zuid-oost het maalteeken, dat 25.000 jaar noodig had om tot onze letter x op te bloeien.
    Op den duur vond het Noordsche ras het runenschrift uit en het is door het plegen van een schandalig plagiaat, dat de Egyptenaren, de Babyloniërs, enz. hieruit hun hiëroglyphen afleidden en niet omgekeerd, zooals tot nu wel eens verteld werd. Past men de grafologie op dit runenschrift toe, dan blijkt zeer duidelijk, dat de vroegere bewoners van Groenland, Spitsbergen en het verdronken land van Thule, koud en tegelijk hartstochtelijk, vroolijk, materialitisch, natuurlijk en ook nog filosofisch waren.

Het ontstaan der menschheid.

Over het ontstaan der menschheid heeft Wirth zijn eigen theorie. De elite, het Noordsche ras, zag het levenslicht in het uiterste Noorden, dat toen nog goed bewoonbaar was, de negers in het Zuiden en de gele Mongolen een beetje overal en tusschen de anderen in. Maar op een zeker moment brak de ijstijd in de Pool-wereld aan en verdreef de kinderen van het Noordsche ras van hun haardsteden. Dat hinderde echter niet erg. Want het waren goede schippers, die kinderen van het edel-ras, en zoo roeiden zij langs Afrika, de Middellandsche Zee binnen en de Amerikaansche kusten langs, overal hun hooge cultuur, hun schriftteekens enz. verbreidend.
    En nu moet tusschen twee haakjes erkend worden, dat Wirth een overweldigende massa materiaal bij elkaar gezocht heeft om de oorsprongs-eenheid van alle cultuur uit allerlei kleinigheden, welk wij thans achteloos voorbij gaan, te bewijzen. Het stadswapen van Ootmarsum wordt hierbij met evenveel aplomb aangehaald als de oudste Eskimo-dialecten, de gewoonten van Texas-Indianen, de kappen van Friesche boerinnen, de bruidsstoel in een Brunswijksch huishouden, of de rotsteekeningen, door Frobenius en anderen in Afrikaansche grotten ontdekt. Wanneer men met prof. Wirth door zijn tentoonstelling wandelt, laat hij zulk een bandjir van inderdaad zeer opvallende bijzonderheden op U neer, dat men zich gelukkig acht maar een leek op het gebied van Indiaansche dialecten te zijn en tegelijkertijd de vak-geleerden beklaagt, wier taak het zal zijn den ganschen arbeid van Wirth onder de loupe te nemen en uit elkaar te rafelen.
    Op den tocht naar het Zuiden splitste het Arctische oer-ras zich in twee groepen. De eene, de z.g. Zuid-Atlantische, maakte de enorme reizen, bovengenoemd, bezocht o.a. ook het Tweestroomenland, en legde daar den grondslag voor de beschaving, zooals wij die thans kennen. Het waren de Amorieten, die het godsbegrip aan hen ontleenden, dat later door de Joden overgenomen en in den Jahweh-dienst vastgelegd werd. Een andere groep, de Noord-Atlantische, liep op de Doggersbank vast, die toen overigens nog bewoonbare wereld was. Hier ontwikkelde het zich tot een volk, dat door de Ieren "Tuatha de Danann" genoemd werd, uit welk woord het woord "Duitsch" weer opbloeide. Hier, op de Doggersbank, ontstonden de Ariërs, die, minder zeewaardig dan de Zuid-Atlantische groep, zich er toe bepaalden noordelijk Europa voetje voor voetje op de minderwaardige rassen te veroveren, maar die op den duur toch ook Indië binnendrongen om met de zwarte en bruine broeders aldaar een onteerende bloedmenging aan te gaan.
    Wat nu de religie van deze Poolmenschen betreft, deze was, altijd volgens Wirth, zuiver geestelijk en had b.v. met afgodendienst niets te doen. De zon speelde een groote rol in hun leven, en de dageraad, die na een langen nacht aanbrak, was een soort verlossing. Hieruit zou dan door allerlei verbastering het christelijk mysterie der verlossing zijn ontstaan. De Wodandienst was ook een afwijking en wel een, die zijn ontstaan aan Finsche invloeden tijdens de verovering van Noord-Europa te danken had. De goddelijkheid, welke Wirth daar in de Poolgebieden ontdekt meent te hebben, en die volgens hem de vader van alle eerediensten, religies, enz. is, wordt door hem de "Heilbrenger" genoemd, en zooals wij in den aanvang al zeiden, deze is op het oogenblik aan de orde van den dag.

Stroomingen in Duitschland.

Voorop zij gesteld, dat de tentoonstelling van Wirth de bijzondere protectie van de Pruisische machthebbers geniet en dat een benoeming van Wirth tot professor aan de universiteit van Berlijn in geenen deele uitgesloten is. Maar de hoofdzaak, waarop het aankomt, is deze. Er is in Duitschland een met den dag sterkere strooming waar te nemen van lieden, die zich van het Christendom afwenden en naar de oorspronkelijke Germaansche en Arische goden terug willen. De strooming werd tot nu toe geremd, doordat het toch wel wat al te raar leek Wodan weer te gaan aanbidden. Maar nu is Wirth met zijn "Heilbrenger" gekomen en het is onder de vanen van dezen Heilbrenger, dat de anti-Christelijke Duitschers zich desgewenscht en met eenig goed fatsoen kunnen scharen.
    De kwestie heeft een dubbele actualiteit gekregen door de organisatie der "Duitse Christenen", van wier diepste wenschen nog te weinig bekend is. Voor zover deze nieuwe richting naar een reorganisatie der Evangelische kerk, volgens nationaal-socialistische snit, streeft, is zij maar betrekkelijk interessant. Maar ze wordt sensationeel, wanneer zij het Christendom van alle Semitische smetten wil "zuiveren", b.v. door afschaffing van het Oude Testament. Van dat punt af kan men alle schakeeringen van nieuwsoortigheid bij haar aantreffen. De vraag b.v. of de kerstening van de Germanen indertijd een weldaad of een ramp geweest is, vormt in tal van milieux, van de universiteiten af tot heelemaal beneden toe, een onderwerp van vurig debat. Velen zijn al zoo ver gekomen, dat zij Bonifacius als den aartsvijand van het Germanendom beschouwen, die in zijn noodlottigen invloed nog slechts door Karel den Grooten geëvenaard wordt.
    Het is deze strooming, welke Wirth door de schepping van een nieuw monotheïsme in de hand werkt. En alhoewel het niet bij voorbaat valt aan te nemen, dat een aanzienlijk aantal Duitschers Christus voor den "Heilbrenger" zullen verruilen, toch is deze strooming een karakteristiek verschijnsel van den tijd, dien wij beleven, terwijl er anderezijds ook rekening mee gehouden moet worden vanwege de tot botsingen voerende agressiviteit tegen het Christendom, waarmee zij geladen is.
    (Nadruk verboden).

~ ~ ~

NB from German website:
Wirth referierte auf  beiden "Nordischen Things" und eröffnete beim "Ersten Nordischen Thing" seine "Erste urreligionsgeschichtliche Ausstellung DER HEILSBRINGER". 1935 durfte Hermann Wirth neben Heinrich Himmler Mitbegründer der "Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe" der SS werden. Diese Organisation sollte den Nationalsozialisten  helfen, mithilfe von archäolgischen, anthropologischen und geschichtlichen Forschungen die Überlegenheit der nordischen Rasse zu belegen.

2 comments:

  1. Thank you for this incredibly useful article and of course the fascinating blog!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Welcome! Thank you for your interest and taking the time to comment.

      Delete