17 February 2016

Herman Wirth, 1935


(Fragment:)
Een paar Friese studenten, die na Wirth's rede op het Friesche Studentencongres hun academiesteden hebben verlaten en naar Duitsland zijn getrokken, waar zij thans behooren tot de assistenten van den Duitschen prof, hebben het kamp te Bakkeveen propagandistisch voorbereid en tot tal van Friezen uit de Friesche beweging een brief gericht, die aldus aanvangt: "Friesland, het oeroude Germaansche land, dat zijn geschiedenis verliest tot in de grijze oudheid, tot in de tijden, van welke men meende, dat er geen geschreven woord was overgebleven, ligt als een onbekend gebied voor de tegenwoordige wetenschap. Deze wetenschap, die alle kontakt met het volk en het volksleven verloren heeft, heeft tot voor kort niet beseft, wat het heeft over het hoofd gezien, en erger nog wat door haar onkunde en achteloosheid is verloren gegaan. Gelukkig echter dat er menschen zijn opgestaan, die beseft hebben wat er gebeurde, die getracht hebben te redden, wat er te redden viel en dit nog doen. De groote figuur in deze, haar zetel in Duitschland vindende beweging, is professor dr. Herman Wirth, die door zijn onderzoek van de oeroude symbolische voorstellingen der Germanen baanbrekend werk verrichte. Prof. Wirth, die zich met den grooten symbolenschat van het Friesche land heeft beziggehouden, sprak j.l. Kerstmis op het Friesch Studentencongres te Leeuwarden. Door den korten tijd, die toen beschikbaar was, was het niet mogelijk dieper op de onderzoekingen in te gaan. Om hiervoor de mogelijkheid te scheppen, hebben eenige belangstellenden het initiatief genomen tot het organiseren van een kamp te Bakkeveen. Dietschers en Friezen, neemt allen deel aan dit kamp, daar het hier gaat om het cultuurgoed van onze voorvaderen!"

No comments:

Post a Comment