11 August 2013

each other, one another ~ EKKORUM, MÀNLIKÔTHERUM a.o.

each other, one another - english
einander - german
elkaar, elkander, malkander, mekaar - dutch (incl. slang and archaic)
hinanden - danish
varandra - swedish
hverandre - norwegian
hver öðrum - icelandic
l'un l'autre - french
el uno al otro - spanish
um ao outro - portuguese
altro - italian

"Naast elkaar komt ook mekaar voor (vooral, maar zeker niet uitsluitend, in België), dat een analoge ontwikkeling is uit malkaar < malkander < malc ander, met malc uit mnl. mallic < manlic ‘ieder’." 
(M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands)

EKKORUM, EKKÔRUM - 1 t/m 14, 20ab, 23
MÀNLIKÔTHERUM - 15 t/m 17, 22
MÀNLIKÔTHERA - 18, 19ab
MANLIKÔRUM - 20c
MALKORUM - 21

vrijwel gelijk, maar toch anders:
ALREK OTHERUM - 24 (ieder ander)

1 [002/18] Adela
HJA WÉRON MITH EKKORUM BY THÉRE HÉRD
[Ottema p.7]
zij waren met elkander bij den haard

2 [007/25] Lyda-Finda-Frya
HJA TICHTEGADON EKKORUM FON MÀM RA DÁD
[Ottema p.15]
Zij betichteden elkander van hunne moeders dood

3 [008/21] Lyda-Finda-Frya
EKKORUM SLOGON HJA VMB.ET MÀSTER.SKIP DÁD
[Ottema p.15]
elkander sloegen zij om het meesterschap dood

4 [033/13] Minno
DÁHWILA WI TO DVANDE SEND EKKORUM TO SKÁDANE
[Ottema p.49]
Terwijl wij bezig zijn elkander te schaden

5 [036/15] Minno
HI WIL THAT WI EKKORUM HELPA
[Ottema p.53]
hij wil, dat wij elkander helpen

6 [050/02] Àrge Tid
WALDA BÀRNADON THÉR.THRVCH ÀFTER EKKORUM
[Ottema p.71]
Wouden brandden daardoor achterelkander weg

7 [053/24] Wodin
AS THA JONGA KÀMPAR NW BI EKKORUM KÉMON
[Ottema p.75]
Toen nu de jonge krijgers bij elkander kwamen

8 [054/17] Wodin
SÁ HWERSA WI EKKÔRUM TO THA HÀLTE VRDVA
[Ottema p.77]
bijaldien wij elkander voor de helft vermoorden

9 [057/28] Tunis-Inka
AS ... THÁ SKÉDON THA FLÁTA FON EKKÔRUM
[Ottema p.81]
Toen ... scheidden de vloten van elkander

10 [087/01] Denamarka Vrleren
THÁ ... HLIP ALRIK THRVCH VR EKKORUM
[Ottema p.119]
Toen ... liep alles door elkander

11 [088/02] Adelbrost
THÉR THRVCH HÉDON HIA EKKÔRUM LÍAF KRÉJEN
[Ottema p.123]
daardoor hadden zij elkander lief gekregen

12 [112/29] Apollanja
THÀT LYDA.S FOLK ÀND THÀT FINDA.S.FOLK SKIL EKKORUM VRDELGJA
[Ottema p.155]
Het Lydasvolk en het Findasvolk zullen elkander verdelgen

13 [116/13] Frethorik
THA HUSA LÉIDE INTHRVCH EKKÔRUM
[Ottema p.159]
de huizen lagen door elkander

14 [140/22] Hellenja
WÉRHÉD IN STILNISE AMONG EKKORUM WARATH
[Ottema p.191]
de waarheid in stilte onder elkander bewaard

15 [144/15] Konered
THÀT HJA MOD HALDE ÀND MÀNLIKÔTHERUM HELPA WILLE
[Ottema p.197]
dat zij moed houden en elkanderen willen helpen

16 [147/26] Konered
THÀN STANDON HJA MÀNLIKÔTHERUM TRVLIK BÍ
[Ottema p.201]
dan stonden zij malkander getrouwelijk bij

17 [154/2] Konered
THRVCH SIN BIJELDA HÉDE.R FÉLO STÁTA
WITHER TO MANLIKÔTHERUM BROCHT

[Ottema p.209]
Door zijne bemoeijing had hij vele staten
weder tot malkander gebracht

18 [158/15] Gosa
TIL THJU HJA MÀNLIKÔTHERA HÉRMITH MACHTE KÀNBER MÁKJA
[Ottema p.215]
opdat zij elkander daarmede mochten kenbaar maken

19 [160/31] Gosa
THAT ALLE SLÁVONA FOLKAR MANLIKÔTHERA LIK ORA MÀNNISKA BISKOJA
ÀND THÀT HJA ... MÀNLIKÔTHERA AL SA LONG BIORLOGE ÀND BIKÀMPA MOTON

[Ottema p.217]
dat alle slavenvolken elkander als andere menschen beschouwen,
en dat zij ... elkander zoo lang moeten beoorlogen en bestrijden

20 [162/23] Gosas Raad
FANDON HJA ... SELIGA THÉR EKKORUM FRJUNDSKIP BÁRADON ...
HÉDON SVME SELIGA EKKORUM FRJUNDSKIP SWOREN.
ALSA LÉTON HJA ALRA MANNALIK TO MANLIKÔRUM KVMA.

[Ottema p.219]
Bevonden zij ... zoodanige, die elkander vriendschap toedroegen ...
Hadden sommige zoodanige elkander vriendschap gezworen,
dan lieten zij alle menschen bij elkander komen

21 [163/30] Ljudgert
LJUDA ... THÉR AN STILNISE BÍ MALKORUM KVMA
[Ottema p.221]
lieden die in stilte bij elkander komen

22 [209/21] Swarte Adel
THAT HJA SKOLDE MITH MANLIKÔTHERUM SKOLDUN TWISTA
OVIR.ET MÁSTERSKIP

[Ottema p.253]
dat zij met elkander zouden twisten
om het meesterschap

23 [209/26] Swarte Adel
THÁ KÉMON THA FORSTA THÉRA TWISK.LANDAR TO EKKÔRUM
[Ottema p.253]
Toen kwamen de vorsten der Twisklanders bij elkander

- - -

24 [159/18] Gosa
TIL HJU HJA HÉMLIK MACHTE SPRÉKA
IN AJENWARTHA FON ALREK OTHERUM
[Ottema p.217]

opdat zij heimelijk konden spreken 
in tegenwoordigheid van ieder ander
(Jensma heeft hier abusievelijk "elkaar", maar in de contekst is dat onzinnig.)No comments:

Post a Comment