05 September 2011

Frisian Pleasure-Garden

Scans from

FRIESCHE LUST-HOF,
Beplant met verscheyde stichtelyke
Minne-Liedekens/ Gedichten/ ende Boertige Kluchten


FRISIAN PLEASURE-GARDEN,
Planted with various uplifting
Love-Songs/ Poems/ and Jocular Farces


by Jan Jansz. Starter
(Amsterdam, 1621)Wanneer ghy by de Wyn syt, soeckt u te vermaken,
En schuwt het vies geklap van Goddelycke saken,
Elck dingh heeft synen tyd: 't is pryslick dat een Man
Is wys in syn beroep, en vrolyck by de Kan.

Cupido, hoe heeft u mijn liefs gesicht bedrogen?
Heur hert is koud als ys, al vlammen schoon haer oogen,
Nu daerd ghy in mijn hert; daer moogt ghy niet weer uyt:
Want daer verbrand mijn vlam dijn vleugels vande huyt.

Ick kocht van Venus-kind noyt minne-kramery,
En 't minnen van een Vrou quam minder oyt in my:
Maer hy doet schoontjes veur, dat doet my van hem kopen,
Sy pronckt haer in de deur, dat doet myn na haer lopen.

Wanneer Vrou-Venus komt verselschapt met haer staet,
Daer sy Cupido self gemeenlyck buyten laet:
Weest Minnaer dan verheughd, dat 's t' eynde van u rouwen,
Dat 's d' aenvangh van u vreughd, het teyken van u trouwen.

In 't huwen kan men 't niet wel elck te passe maecken,
Dan sal den eenen dit, dan dat den ander laecken:
Want g'lijck die aen de wegh yet boud veel aenstoots sijd;
Soo sijd hy in 't gemeen veel opspraecks, die veel vrijd.

Is 't nut datmen de toorts, die 't vuyr heeft aen gesteken
Wech voerd, wanneer de vlam komt door de daken breken?
So voerd my van mijn Lief, of haer uyt mijn gesicht,
Nu sy my fit in 't hart, die daer de vlammen sticht.

G'lijck een die met syn oogh des Hemels hoogte' afmeet,
Sijn voet set in een put, en smoord al eer hy 't weet.
Verval ick in een put van droefheyd en elende,
Dewijl ick, lief, mijn min naer uwe hoogheyd wende.

By ruymt van spys en dranck toond eerbare geneughd,
Weest droevigh als het past; maer vrolyck by de vreughd,
't Word beyd voor wysheyd en voor aerdigheyd gehouwen
Datmen somtyds de geck laet springen uyt de mouwen.

Tracht niet arghlistelyck een Maeghd van 't pad der eeren
Te leyden door den dronck, wilt ghy haer min begeeren,
De straffe volgt de sond, dus wilt de sonde vlie'n:
Want die een anders schand soeckt, sal syn eigen sien.

No comments:

Post a Comment