25 December 2011

Jolly Yule!

Christmas - English
Kerstmis/ Kerst(-feest) - Dutch
Weihnachten/ Christfest - German
Jul - Danish
Jul - Swedish
Jul/ Jol - Norwegian
Jól - Icelandic
Joulu - Finnish

Fragments with "JOL" (Joel, Yol, Juul, Yule, Wheel) in OLB

JOL.FÉRSTE = Jol-feast
JOL.TID = Jol-time
JOL.DÉI = Jol-day

In verb:
JOLDON = cheered, yelled, yodeled
JOLANDE = cheering, yelling, yodeling

{original fragments from OLB with page and line number; O+S = Ottema (Dutch) and Sandbach (English) translations from 1876, with minimal corrections}

[002/16]
ALTOMET TVILDON ÀND JOLDON HJA TO SAMNE VPPA HÉM
JEFTHA HJA WÉRON MITH EKKORUM BY THÉRE HÉRD

[O+S p.7]
Somtijds dartelden en joelden zij te zamen op het hiem,
of zij waren met elkander bij den haard
They played and gamboled [yodeled/ yelled] together in the fields,
and were also together by the hearth


[006/19]
AFTER.ET TWILIFTE JOL.FÉRSTE BÀRDE HJU THRJA MANGÉRTA
[O+S p.13]
Na het twaalfde Juulfeest bragt zij voort drie maagden
After the twelfth Juulfeest she brought forth three maidens

[006/30]
ÀND NW BÀRDON EK TWILIF SVNA ÀND TWILIF TOGETHERA.
EK JOL.TID TWÉN

[O+S p.13]
En nu baarden zij elk twaalf zonen en twaalf dochteren,
elke juultijd een paar
They each bore twelve sons and twelve daughters —
at every Juul-time a couple


[014/10]
ALLE SETMA THÉR EN ÉW. THÀT IS HVNDRED JÉR OMHLÁPA MÜGE
MITH THA KRODAR ÀND SIN JOL [...]

[O+S p.23]
Alle inzettingen die eene eeuw, dat is honderd jaren, mogen omloopen
met den Kroder (kruijer) en zijn Juul [...]
All the regulations which have existed [can go round] a century, that is, a hundred years
[with the carrier and his Wheel] [...]


[020/21]
ALLE.T MÀRK.JELD MOT JÉRLIKES DÉLATH WRDE.
THRJA DÉGAN FAR THÉRE JOL.DÉI

[O+S p.33]
Al het marktgeld moet jaarlijks verdeeld worden,
drie dagen voor den Juuldag
All the market receipts must be divided yearly [...]
three days before the Juul-day


[037/24]
THA FOLK BIGOST TO JOLANDE ÀN TO SPOTANDE
[O+S p.55]
Het volk begon te joelen en te spotten
The people began to mock [yell] and to jeer

[045/09]
HWÀT HIR BOPPA STÀT SEND THI TÉKNA FON THÀT JOL
[O+S p.65]
Wat hier boven staat, dat zijn de teekens van het Juul
What appears at the top is the signs of the Juul

[045/12]
THÀT IS THENE KRODER THÉR ÉVG MITH THÀT JOL MOT OMMEHLÁPE
[O+S p.65]
deze is de Kroder, die eeuwig met het Juul moet rondloopen
this is the Kroder, which must always go round with the Juul

[045/30]
MEN HJA NISTON NAVT GOD THÀT.ET FON ET JOL MÁKAD WAS
ÀND THAT.ET THÉRUMBE ALTID SKRÉVEN WRDEN MOSTE. MITH SON OM

[O+S p.67]
Maar zij wisten niet goed, dat het van het Juul gemaakt was,
en dat het daarom altijd moest geschreven worden met de zon om
but they did not know that it was taken from the Juul,
and must therefore always be written round like the sun


[052/22]
ACTHTANTICH JÉR FORTHER. JUST WÉRET JOL.FÉRSTE.
THÉR KÉMON HJA VNWARLINGE LIK SNÉI THRVCH STORNE.WIND DRÉWEN
OVIR VSA LANDA TO RUNNANDE

[O+S p.75]
Tachtig jaren later, juist was het Juulfeest,
kwamen zij onverwacht, gelijk sneeuw door een stormwind gedreven,
over onze landen toeloopen
Eighty years afterwards, just at the time of the Juul-feest,
they overran our country like a snowstorm driven by the wind


[067/25]
LIK BLIXEN.FJVR GVNG.ET O.ERA A.LANDA.
ÀND ÉR THES KRODER.S JOL ÉNIS OMHLÁPEN HÉDE.
WAS HJU MÁSTERINNE [...]

[O+S p.95]
Als bliksemvuur ging het over de landen,
en eer des Kroders juul eens omgeloopen was,
was zij meesteres [...]
The news flew through the land like lightning,
and before the carrier's wheel had made one revolution
she was mistress [...]


[071/26]
HWAND THENE KRODER SKIL JETA FIF.THUSAND.JÉR MITH SIN JOL OMME.HLÁPA [...]
[O+S p.101]
want de Kroder zal nog vijfduizend jaren met zijn Jol omloopen [...]
because the carrier must make five thousand revolutions of his Juul

[083/22]
VNDERA TÍDUM THAT ALDLAND SVNKEN IS.
STAND THJU FORMA SPÉKE FON THET JOL AN TOP

[O+S p.115]
In de tijden, dat Atland verzonken is,
stond de eerste spaak van het Juul in top
At the time of the submersion of Atland,
the first spoke of the Juul stood at the top


[084/11]
FRYDOM. LJAFDE ÀND ÉNDRACHT SKILET FOLK IN HJARA WÁCH NÉMA
ÀND MITH THET JOL RISA UTA WLA POL

[O+S p.117]
vrijheid, liefde en eendracht zullen het volk in hare hoede nemen,
en met het juul uit de vuile poel rijzen
freedom, love, and unity will take the people under their protection,
and [with the Wheel] rise out of the vile pool


[094/02]
ALREK KÉM WITHER UT. TO JUWGANDE ÀND TO JOLANDE
[O+S p.131]
Iedereen kwam weder uit om te juichen en te joelen
the people all came out shouting with joy [cheering and yodeling]


[099/26]
MITH THET JOL WANDELATH ÀND WIXLATH ALLET ESKÉPNE.
MEN GOD IS ALLÉNA VNFORANDERLIK

[O+S p.137]
Met het Juul verandert en wisselt al het geschapene,
maar het goede is alleen onveranderlijk
In the progress of time [with the Wheel] all creation alters and changes,
but goodness alone is unalterable


[106/25]
SIATH HWA FONÉRE TORE DEL
SA SIATH HI THJU DÁNTE FON.ET JOL

[O+S p.147]
Ziet iemand boven van den toren naar beneden,
dan ziet hij de gedaante van het Juul
If one looks down from the tower,
he sees the form of the Juul


[189/02]
BRÉF FON RIKA THJU ALD.FÁM.
VPSÉID TO STÁVEREN BY.T JOL.FÉRSTE

[O+S p.229]
Brief van Rika de oudmaagd,
voorgelezen te Staveren bij het juulfeest
Letter of Rika the Oudmaagd [Oldfam],
read at Staveren at the Juul Feast


[192/27]
NIMMAN SKIL.ER ÀWET AN BÊTRA NE MÜGE
BIFÁRA THÀT JOL INOP EN ÔRE HLÁP.HRING TRÉTH

[O+S p.233]
niemand zal er iets aan kunnen verbeteren,
bevorens het Juul een anderen loopkring intreedt
they shall receive no succour
before the Juul shall enter upon a new circuit


No comments:

Post a Comment