20 September 2013

Forum #30 Dutch (3 feb. - 7 mar. 2013)

For introduction about why I posted on unpolitically correct forums (in Dutch language), see previous post (Forum #29). 

SI = Stumble Inn / SF = Stormfront

=== SI 3-2-2013 => aanvang op Stumble Inn

Men hoeft niet te geloven in de authenticiteit van de Oera Linda-kroniek, om er inspiratie en kennis aan te ontlenen.
Wie taal en inhoud wil leren kennen, kan in deze draad voorbeelden vinden en vragen stellen aan mij of andere liefhebbers.

~ ~ ~ BND
(nummers verwijzen naar onderstaande fragmenten)

À
2: BÀNDA = banden
6: BÀNDA = bendes

Á
7: BÁND = bond

E
4: BENDA = bende
15: BENDA = banden

I
9: BINDANE = binden

O
3,8,10,11,12,13,14,16: (FOR-)BONDEN = (ge-/ver-)bonden

V
1,5: BVNDEN = (ge-/ver-)bonden

~ ~ ~
[xxx/yy] : x = bladnummer; y = regelnummer van het originele handschrtift

1 [006/26]
THÁ HJA BLÁT KÉMON
SPISDE WR.ALDA HJAM MITH SINA ÁDAMA.
TILTHJU THA MÀNNESKA AN HIM SKOLDE BVNDEN WÉSA

Toen ze blootkwamen,
spijsde Wralda hen met zijn adem,
opdat de mensen aan hem zouden gebonden wezen.


2 [031/04]
IN MIN JÜGED HÀV.IK WEL ÉNIS MORT.
OVERA BÀNDA THÉRA ÉWA

In mijn jeugd heb ik wel eens gemord
over de banden der wetten.


3 [031/27]
MEN SELVA NIL NIMMAN THER AN BONDEN WÉSA
maar zelf wil niemand daaraan gebonden wezen

4 [035/14]
ÉNIS KÉMON HJA MITH.EN BENDA FOLK
Eens kwamen zij met een bende volk

5 [043/18]
VPPER MÀRK MOTI ANDA PÉLE BVNDEN WRDE
op de markt moet hij aan de paal gebonden worden

6 [050/12]
BÀNDA FINDA.S. FOLK KÉMON THA LÉTOGHA RUMTNE BIFÁRA
Bendes Findas volk kwamen de ledige ruimten bevaren.

7 [090/18]
HJA HÀVON EN BÁND SLOTEN ADEL.BÁND HÉTEN
ze hebben een bond gesloten, Adelbond geheten

8 [092/10]
HJU WILDE RÉDER ENNEN BOSTA HA
MITH ALL JOI ÀND NOCHTA THÉRER ANEBONDEN SEND
INSTÉD FON ÉNSUM FAR.OVER HJAM ÀNDET FOLK TO WÁKANE

zij wilde liever een bonker hebben
met alle geluk en genot, die daaraan verbonden zijn,
in plaats van eenzaam over zichzelf en het volk te waken


9 [144/25]
IK LÁV THÀT.I THÀT DÉN HETH
VMB THÀT JONGK.FOLK AN SIN SNOR TO BINDANE

ik geloof, dat hij dat gedaan heeft
om het jongvolk aan zijn snoer te binden


10 [146/09]
WÉ.MOD SIN ALDESTE HETH.ER AN KÁVCH BONDEN
Weemoed zijn oudste heeft hij aan Kauch verbonden.

11 [158/25]
ALSA HETH.ER AN THJU TÁL
ÉNE RJUCHT FÉRDIGE ÀJENDOMLIKHÉD FÀST BONDEN

zo heeft hij aan de taal
een rechtvaardige eigendomlijkheid (eigenschap) vastgebonden


12 [167/21]
LJAFLIKA STRÉKA HWÉRAN THET ÁG FORBONDEN BILÍWET
lieflijke streken, waaraan het oog verbonden blijft

13 [201/05]
AN STILNESSE HÉDER MITH THA FÁMNA
ÀND MITH SVME FORSTUM ÁTH.SKIP SLOTEN.
ÀND HIM SELVA FORBONDEN
VMBE THA GOLA TO VRJÁGANE UT KÉREN.ÀK

in stilnis had hij met de Famna
en met sommige voorsten vriendschap gesloten,
en hemzelf verbonden,
om de Golen te verjagen uit Kérenàk (verkozen-hoek)


14 [202/23]
AS.ER HIM THÉR TO FORBONDEN HÉDE
GVNG RÉINTJA MITH THRIM FÁMNA NÉI HALS

Als hij zich daartoe verbonden had,
ging Reintja met drie Famna naar Hals


15 [203/12]
ALSA SKILUN HJA SLÁVONA BENDA VMBE HJARA HALSA KRÉJA
zo zullen zij slavenbanden om hun halzen krijgen

16 [207/03]
NÉI THAT ÁSKAR ALSA MITH THA JUTTAR
ÀND THA ORA DÉNA.MARKAR FORBONDEN WAS
GVNGON HJA ALSÉMINE RÁWA

Nadat Askar alzo met de Juttar
en de andere Dénamarkar verbonden was
gingen ze altesaam roven

=== SI 3-2-2013
STOLT = trots, stout, moedig, dapper

[036/27]
MEN ASTE NV MÉNSTE THAT PEST THRVCH VSA DVMHÉD KVMTH.
SKOLDE NY.HEL.LÉNJA
THÀN WEL SA GOD WÉSA WILLE.
VMBE VS EWAT FON THÀT NYA LJUCHT TO LÉNANDE
HWÉR VPPA HJU SA STOLTA IS

maar als je nu meent dat de pest door onze domheid komt,
zou Nyhellénja
 (zij die 'nieuw-licht-verleent') 
dan wel zo goed wezen willen,
om ons wat van dat nieuwe licht te lenen,
waarop ze zo trots is


[041/02]
SAHWERSA IMMAN NÁD HETH
ÀND HI NE KÀN HIM SELVA NAVT NE HELPA
SA MOTON THA FÁMNA THÀT KVNDICH DVA AN THA GRÉVA.
THÉRFAR THÀT ET EN STOLTE FRYA.S NAVT NE FOCHT
THÀT SELVA TO DVA

Wanneer iemand nood heeft
en hij kan hemzelf niet helpen,
zo moeten de Famna dat verkondigen aan de ouden,
daarvoor dat het een trotse Fryas niet voegt
dat zelf te doen.


[053/03]
KÁT WAS STOLTE ÀND HÁCH.FÁRANDA 
Kaat was trots en hoogvarend

[080/17]
TWISPALT HLIP STOLTE INOVERE STRÉTA 
tweespalt liep trots over straat

[127/06]
FRISO THÉR STOLTE ÀND HERD.FOCHTICH WÉRE 
Friso, die trots en hardvochtig was

[130/02]
NW HÉDON HJA THET STOLTA SWÉRD ANTJAN 
nu hadden zij het stoute zwaard aangegord

[135/22]
THA FORSTE SEND STOLTE ÀND WICHAND.LIK
THÉRVMBE IS THÉR AK NACH DUGED IN HJARA HIRTA 

De vorsten (voorsten) zijn trots en dapper,
daarom is er ook nog deugd in hun harten.


[202/06]
THA DÉNA.MARKAR THAM HJARA SELVA SUNT LONG
BOPPA ALLE ORA STJURAR. STOLTLIKE SÉKÀMPAR HÉTE

De Dénamarkar, die zichzelf sinds lang
boven alle andere sturen, stoutmoedig zeekampers
 (sicambri?) noemen

~ ~ ~
NB: Voor mijn vertalingen geldt altijd, dat het slechts een mogelijke interpretatie is.
Veel woorden hebben meer dan één betekenis en zijn dus ook op andere manieren uit te leggen.

=== SF 7-2-2013
Abramelin:
Het zou mij hogelijk verbazen als het OLB uiteindelijk authentiek blijkt te zijn, maar ik denk niet dat dat ooit zal gebeuren.
We zijn het er dus over eens, dat er een kans bestaat, dat het OLB authentiek is, d.w.z. dat Cornelis Over de Linden het inderdaad via zijn tante of nicht van zijn grootvader heeft geërfd. Volgens jouw is die kans zeer klein, volgens mij zeer groot.
Quote:
De taal is te modern, ondanks dat jij ooit een vergelijking maakte met het IJslands, dat al zo'n 1000 jaar hetzelfde is gebleven. Maar dan nog is het 'slechts' 1000 jaar oud, en geen 2600 jaar (het OLB werd zogenaamd voor het eerst op schrift gesteld rond 600 voor Chr.).
Eerder in deze draad ben ik hier al op ingegaan.
In aanvulling daarop:
Als onze taal (voorheen: streektalen, meervoud!) in de laatste 1000 jaar relatief weinig is veranderd, dan zal dat in de 1000 jaar daarvóór nog minder het geval zijn geweest. Met name op het boerenland waar weinig migratie en vermenging was. Taal wordt, normaal gesproken, in de eerste - en hoofdplaats doorgegeven van moeder op kind. (vandaar: moedertaal)

Onze verwachting van hoe de oertaal er uit zou moeten zien, is gebaseerd op enkele overgeleverde teksten, geschreven door monniken die Latijns geschoold waren en probeerden een variant van de spreektaal weer te geven. OLB zou voort zijn gekomen uit een oudere schrijftraditie en de taal zou meer een weergave zijn van spreektaal, dan dat de 'linguae francae' Grieks en Latijn waren.

Het hierboven genoemde fragment met "theo", dat nu door sommigen als oudste Nederlands wordt beschouwd, is eerder Oudfrankisch en een goed voorbeeld van hoe de vijandige bezetters woorden een andere betekenis trachtten te geven: THEO was verwant aan THJUD = volk of duid, diet; het moet een hooggeacht woord zijn geweest, want THEO (deus, Θεός) betekent ook god. Maar in deze tekst van een Merowingische heerser werd het gebruikt voor "slaaf".

Deze truc is vaker uitgehaald. Zo werd b.v. HEL van "heel" of "licht" tot de naam van de onderwereld voor 'zondaars'; en OD van "levenskracht" tot "haat" in Latijn ODIUM. "Theo" voor "slaaf" is niet aangeslagen, maar met andere woorden en begrippen is deze truc wèl gelukt, b.v. SATAN en de duivel met bokkenhorens en -poten.
Quote:
Verder is het op z'n minst verbazingwekkend dat van een oude Europese cultuur niets meer is overgebleven.
Er is zeer veel overgebleven in vooral volkstaal en -tradities, maar wat voor mij een overblijfsel is, is voor jou een bron waarop het OLB zou zijn gebaseerd.

Wat ik verbazingwekkend vind, is bijvoorbeeld, dat mensen geloven dat er drie gebouwen op 11 september als een kaartenhuis in elkaar zakken, nadat er twee vliegtuigen in twee ervan zijn gevlogen. Ik vind het verbazingwekkend dat een groep architecten die hierop hun licht laten schijnen, niet serieus wordt genomen.

Uiterst 'verbazingwekkend' vind ik het, nu ik me er eindelijk in heb verdiept, dat de gaskamer-hoax al zo lang standhoudt, om nog niet te spreken over de Anne Frank-hoax.

Zeer merkwaardig is het, dat de uiterst serieuze en geloofwaardige studie van I.J. Wilkens over Troje, wordt doodgezwegen door de officiële 'kenners'.

Evenzo voor het werk van A. Delahaye.
Ik kan zo nog wel even doorgaan.
Inmiddels begrijp ik het beter.

Willem I heeft in 1827 een vaderlandse geschiedenis laten schrijven, om vaderlandslievende burgers te kweken, bereid om belasting te betalen en het slachtveld te betreden. De 'Bataafse mythe' was gevaarlijk gebleken. Iets vergelijkbaars dreigde te gebeuren naar aanleiding van het Oera Linda Boek. Officiële geschiedschrijving wordt gefinancierd door - en staat dus ten dienste van - de gevestigde orde. Net als in de medische wetenschap gaat het dus niet om waarheid of (geestelijk) welzijn, maar om de belangen van de rijksten die aldus de machtigsten zijn. Als er al iets wordt gevonden dat het bestaande geloofsysteem ernstig zou tarten, zal dat niet direct via de hoofdstroom media tot ons komen.
Quote:
Alewyn Raubenheimer heeft een interessant boek over het OLB geschreven [...] Maar alles wat hij als bewijs voor de authenticiteit van het OLB aandroeg in dat boek is aan flarden geschoten op de "Unexplained Mysteries" site.
Inderdaad interessant, zijn tweede editie was al beter. Dat al zijn bewijs zou zijn ontkracht bestrijd ik, maar ik heb geen zin in, noch tijd voor een herhaling van het welles-nietes debat. Zelfs als slechts een deel van zijn theorie juist is (bijvoorbeeld over Frisland), is dat al spectaculair. De felheid waarmee hij is aangevallen op UM vond ik uiterst onaangenaam. Dat deed me overigens wel denken aan de manier waarop Ottema en Wirth destijds zijn behandeld.
Quote:
En zelfs de fameuze datum van de ondergang van "Aldland/Atland", 2194 V. Chr., is gebaseerd op een tabel over de Bijbelse chronologie uit de "Friesche Almanak" van de 19e eeuw.
Dat staat geenszins vast. Het kan ook andersom zijn.
Quote:
Er is niets dat er op wijst dat rond 2200 v. Chr. een land in zee verzonken is (Aldland), dat er rond die tijd massale bosbranden waren in Duitsland, dat Europese rivieren hun loop veranderden, dat Europee vulkanen explodeerden, dat Europese bergen rezen en zonken, enzovoorts, enzovoorts.
Niet alles hoeft precies zo te zijn gebeurd, zoals het in OLB werd beschreven. Wel is het zo, dat rond die tijd wereldwijd beschavingen plotseling ophielden te bestaan. Alleen dat al zet te denken. Raubenheimer geeft hiervan een mooi overzicht en verwijst naar andere bronnen dan het OLB.

=== SI 12-2-2013
Officiële etymologen weten er niet goed raad mee, omdat ze niet in de juiste richting kijken (zie onderaan).

duivel - NL
duvel - westfries, fries
divel - fries
teufel - duits
djævel - deens
devil - zweeds, engels, iers
djevel - noors
djöfull - ijslands
diafol - wels
diavol - roemeens
diable - catalaans, frans
diablo - spaans
diabo - portugees
diabol - slovaaks
deabrua - baskisch
διάβολος - grieks
diabolus - latijn
diabeł - pools
ďábel - tsjechisch

twijfel - NL
twivel, twifel - fries
zweifel - duits
tvivl - deens
tvil - noors
tvekan - zweeds

twei - westfries
twee - NL
zwei - duits
twa - fries
två - zweeds
to - noors, deens
two - engels
tvö - ijslands
deux - frans
dos - spaans
dois - portugees
duo - latijn
due - italiaans

wil - NL, fries
will - duits, engels
vill - zweeds
vil - noors, deens
voul - frans
wol - fries, duits

wahl - duits
valg - deens, noors
val - ijslands, zweeds

dwalen, dolen - NL
dwale, dwile, dwylje, doele, doale, dwelmje - fries

DUIVEL = DVIVEL = THVIVEL = TVIVEL = tweewil = zweiwahl = twowill = twijfel

Oera Linda Boek:

[018/05]
FINDATH HJU THJU SÉKE TVIVELIK 
vindt ze de zaak (be)twijfelijk (:twijfelachtig)

[018/25]
IS HJRA SKILD TVIVELIK JEFTA BLÁT FORMODA
is haar schuld twijfelijk of bloot (:kaal, enkel, slechts) vermoeden

[145/20]
VMBÉNE FOLGSTERE TO KJASANE THÉR TVÍVELIK WÉRE
THÉR HETH HJU BALD IN SJAN

om een (op)volgster te kiezen die twijfelijk was,
daar had ze kwaad in gezien


~ ~ ~
De officiële etymologie

M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (ingekort)

duivel zn. ‘Satan, boze geest’

Onl. diobol, diabol ‘Satan’; mnl. duuel, diuel, duvele (mv.), dievel, duyvel; vnnl. vrou Venus die duyvelinne ‘vrouwe Venus de duivelin’.

Ontleend aan Latijn diabolus < Grieks diábolos ‘belasteraar, duivel’, van het werkwoord diabállein ‘omgooien, (be)lasteren’, gevormd uit → dia- ‘uiteen, dwars’ en bállein ‘werpen’, zie → ballistiek; Grieks diábolos is een leenvertaling van Hebreeuws sātān, letterlijk ‘lasteraar, aanklager’. Het woord is een van de eerste christelijke ontleningen in het Germaans. Zie ook → diabolo.

Os. diuval (mnd. düvel), ohd. tiuval, tioval (nhd. Teufel); ofri. diovel (nfri. duvel, divel), oe. dēofol, dīofol (ne. devil, Schots-Engels deil), on. djöfull (nzw. djävul); got. (rechtstreeks ontleend aan het Grieks) diabaulus, diabulus.

In de sterk Oudengels gekleurde Utrechtse Doopbelofte (eind 8e eeuw), die teruggaat op een Northumbrische tekst, komen de vormen diobol- ‘duivels-’ dioboles ‘van de duivel’, diobolae (mv.) ‘duivels’ en diabolae (mv.) ‘duivels’ voor. De -ia-spelling is Latijnse invloed. De vormen beantwoorden aan oe. (Northumbrisch) dīofol, dīafol (ook met -b- gespeld), naast gewoon oe. dēofol. Oudfries heeft eveneens -io-; een vorm met -io- moet ook Westnederlands zijn geweest, getuige mnl. (Vlaams) diefel. Oostelijker vormen vertonen veelal -iu-, denkelijk door invloed van het suffix -il, dat in de plaats kwam van -ol naar analogie van angil ‘engel’. Een oostelijke vorm is de algemene vorm in het Nederlands geworden.

twijfel zn. ‘onzekerheid’

Onl. twīval in de afleiding tuiulig, in thes nist zuivel nechein ‘daarover bestaat geen twijfel’; mnl. twiuel, twifel in Dat die coninc in twifele lach ‘dat de koning in twijfel verkeerde’.

Zelfstandig gebruik van het gelijkvormige bn. mnl. twifel ‘onzeker’ zoals in in twiflen wane ‘in onzekere hoop’. Dit is een oude samenstelling met als eerste lid een variant van de wortel van → twee. De etymologie van het tweede lid is onzeker.Mogelijk is er verband met het achtervoegsel → -voud, zie aldaar. De oorspr. betekenis is dan dus ‘tweevoudig’ en zal via ‘een tweevoudige gedachte hebbend’ tot ‘op twee gedachten hinkend, besluiteloos’ en algemener ‘onzeker (van zaken)’ hebben geleid.
Mnd. twivel, twifel (waaruit door ontlening nzw. tvivel); ohd. zwīval (nhd. Zweifel); ofri. twīvel, twīfil (nfri. twivel, twifel); got. tweifl; alle ‘twijfel, onzekerheid, aarzeling’, < pgm. *twī-fla-. Bij het bn.: os. twīfli ‘twijfelend, aarzelend’; ohd. zwīfali, zwīvali ‘id.’, zwīfal, zwīval ‘onzeker’ (vnhd. zweifel).

=== SI 12-2-2013
Quote:
Originally Posted by ibo View Post
De officiële etymologie:
Grieks diábolos is een leenvertaling van Hebreeuws sātān, letterlijk ‘lasteraar, aanklager’.
zaad - NL
seed - engels, noors
sie(d) - fries
saet, saed - oude spelling NL

Interessant is het woord voor zaad in Scandinavische talen:
frø - deens, noors
frö - zweeds
fræ - ijslands
(NB verwant aan Frey & Freya: vruchtbaarheidsgoden)

Het Oudfriese woord SÉDUM betekende zowel zaden als zeden (een heilig woord dus).

=== SI 12-2-2013 
Voorbeeld van woordonderzoek in het Oera Linda Boek

durven - NL
þora (thora) - ijslands
tør - noors
turde - deens
törs - zweeds
dare - engels, wels

Genummerde fragmenten, let op variatie:

1. werkwoord
1.1 tegenwoordige tijd

enkelvoud: ik durf
DÁR - 6
THVR - 15

enkelvoud: jij durft
THVRATH - 14

meervoud: we, ze durven
THVRA - 1
THURVATH - 16

1.2 verleden tijd

enkelvoud: hij durfde
THVRADE/ THURADE - 5, 7, 9, 10, 11, 12, 18

meervoud: zij durfden
THVRADON/ THURADON - 2, 3, 4, 13, 17

2. zelfstandig naamwoord

THURVAR - durver: 8

==============

1 [00b/13]
THRVCHDA WI HJARA LJUDA TO SPRÉKE THVRA,
VR FRYDOM RJUCHT ÀND FORSTNE PLJCHT

doordat wij hunlieden (hullie) spreken durven,
over vrijheid, recht en vorstenplicht


2 [037/25]
THÉR THRVCH NE THURADON HJA
NÉN STRID WITHER AN TO SPINNANDE

daardoor durfden ze
geen strijd weer aan te spinnen


3 [047/22]
THÀT BRÉDE TWISKLÁND [...] HWÉRTHRVCH
THAT FINDAS FOLK NAVT KVMA NE THVRADON

het brede Twiskland (tussenland) [...] waardoor
het Findasvolk niet komen durfde(n)


4 [055/15]
LIK EN TWÍRNE WIND WENDON HJA OMME
ÀND NE THVRADON N.A WITHER FORSKINA

gelijk een dwarrelwind wenden ze om
en durfden niet weer verschijnen


5 [055/23]
THAT.I FRYA ÀND WR.ALDAS GÁST
MIS.KÀNA ÀND SPOTA THVRADE

dat'ie Frya en de Wereldgeest (geest van de Oeroude)
miskennen en bespotten durfde


6 [076/25]
IK DÁR SEGZE
ik durf zeggen

7 [079/17]
WRA BERGA ÀND WRN SÉ
NE THVRADE HI NAVT NE KVMA

over bergen en over zee
durfde hij nooit-niet komen


8 [116/07]
INNER WINNA JEFTHA MINNA MONATH
GVNG AIDER THURVAR WITHER HÉM.FÁRA

in de Winne- of Minnemaand
ging iedere durver weer naar huis (heem-varen)


9[122/25]
THA HI NE THVRADE SIN TOCHT NAVT VRFATA
doch hij durfde zijn tocht niet vervatten

10 [126/12]
THJU MODER NE THVRADE HJRA JOI NAVT WACHTJA
de Moeder durfde voor haar 'joy' niet instaan

11 [126/19]
THRVCHDAM HJU HJRA MAN NAVT WACHTJA THURADE
doordat ze voor haar man niet instaan durfde

12 [128/02]
HJUD NE KV NI THVRADE NINMAN NE BILÍWA
heden kon noch durfde niemand beloven

13 [136/32]
MEN HJA NE THVRADON HIM NAVT AVBÉR BIKÀNÁ 
maar ze durfden hem niet openbaar bekennen (erkennen)

14 [151/23]
ASTE THVRATH THENE MÉNA FJAND TO BIKÀMPANE 
als je durft de algemene vijand te bekampen

15 [154/04]
JEF WI THÉRTHRVCH BÉTER WRDE
THVR IK NAVT BIJECHTA

of wij daardoor beter worden
durf ik niet bevestigen


16 [164/13]
THÉR VMBE NE THURVATH SE FAR HJARA SÉK
NIT OPENTLIK UT NI KVMA

daarom durft ze voor haar zaak
niet openlijk uitkomen


17 [198/04]
THA RIKA NE THVRADON HJARA MULA NAVT ÉPEN NE DVA
de rijken durfden hun muilen niet open doen

18 [206/29]
THAT THÉR AFTER NÉI
NÉN MÀNNISK MÁRA KVMA NE THVRADE

dat daar(achter)na
geen mens meer komen durfde


=== SI 12-2-2013
Quote:
durven - NL
þora (thora) - ijslands
Thora = durven...?

Dit kan nog toeval zijn, maar laten we eens kijken naar het woord TALMUD / TALMOED.

Wat zegt de officiële etymologie?

Van Dale Etymologisch woordenboek (1997)
talmoed < misjnaïsch hebreeuws talmūdh [onderwijzing, lering], van het ww. lāmadh [leren] (vgl. lambda).

www.etymonline.com
Talmud (n.) body of Jewish traditional ceremonial and civil law, 1530s, from late Hebrew talmud "instruction" (c.130 C.E.), from lama-d "to teach."

Zouden ze het zelf geloven?

Nederlands:
taal
vertalen
vertellen
tellen
getal

Engels:
tale (vertelling)

Scandinavische talen:
tala, tale (spreken)
tall (getal)
fortelle (vertellen)
telle (tellen)

Duits:
erzählen (vertellen, uitleggen)
zählen (tellen)
anzahl, zahl (aantal, getal)

moed, gemoed - NL
mut, gemüt - duits
mod, imod - zweeds, deens
mot - noors
mood (stemming) - engels

moeder, moer - NL
mutter - duits
mother - engels
móðir - ijslands
moder, mor - deens, noors, zweeds

moraal - NL
moral - zweeds, noors, deens, duits, engels, portugees
morale - frans, italiaans
(enz.)

De woorden TÁL (taal, vertelling) en MOD (moed, gemoed) hadden een bijna heilige betekenis en komen dan ook veelvuldig voor in de Oera Linda kroniek.

~ ~ ~
Laat me even hardop denken...

Eerst komt 
1) MORAAL (eerste opvoeding door de moer; moeder), dan:
2) ZEDEN (zaden, gezaaid in het gemoed tijdens de jeugd), daarna:
3) ETHIEK (kennis en wijsheid van ethlum = voorouders; en van athen = stamleden, vgl. EED = belofte, afspraak; enEDEL)

=== SI 14-2-2013 (en 15-2)OLB [061/18]
SÁ LUKLIK AS NINMÀN HIN SELVA MOCHT FORBYLDE
zo gelukkig (geluk-gelijk) als niemand zichzelf kon verbeelden

luck - engels
lycka - zweeds
lykke - deens, noors
geluk - NL
glück - duits
(ge)lok - fries
{! sonas - iers, gaelic}

lux - latijn
luce - italiaans
luz - spaans, portugees
lys, ljos - deens, noors
ljus - zweeds
ljós - ijslands
llum - catalaans
lumière - frans
licht - NL, duits
light - engels
ljocht - fries
{! solas - iers, gaelic}

werkwoord:
lykje (fries)
(ge)lijken, schijnen
hiervan afgeleid:
-lijk: (b.v.) kwalijk, moeilijk, achterlijk, vreselijk, enz.
(klinkt als 'luk')
-like (engels)
-lich (duits)

lijk, lichaam - NL
lyk, lichem - fries
lík, líkami - ijslands
lik - zweeds, noors
lig - deens
leiche - duits

likken - NL
lecken - duits
lick - engels
lécher - frans
leccare - italiaans
slikke - deens, noors
slicka - zweeds
sleikja - ijslands
slikje - fries

lekker - NL, fries
lecker - duits
läcker - zweeds
lækker - deens

leche - spaans
leite - portugees
lait - frans
latte - italiaans
lac - latijn
moloko - russisch
molke - fries
mjölk - zweeds
mjólk - ijslands
mælk - deens
melk - NL, noors
milk - engels
milch - duits

lokken - NL
locken - duits
lokke - noors, deens
locka - zweeds
lokje - fries
Denk ook aan geluk (luck), melk (latte) en licht (lux):

leuk - NL

lachen - NL, duits
laugh - engels
latter, ler - noors
le - deens
hlæja - ijslands

λευκός - oudgrieks = wit, helder, blinkend, schitterend, blank, bleek, bloot, geluk brengend, vrolijk

=== SF 15 en 16-2-2013[011/23]
THA MODELÁSA SKILUN ÀMMAR SWIKA VNDER HJARA AJN LÉD
Ottema (1872), p.19
De moedeloozen zullen immer bezwijken onder hun eigen leed.
Sandbach (1876), p.19
those who give way to discouragement sink under their burdens.
Wirth (1933), p.17
Die Mutlosen werden immer erliegen unter ihrem eigenen Leide.
Lien (2013)
De motløse skal alltid segne under sin egen lidelse.

[012/22] 


IK RÉDE JO THAT J HIM AND SIN MAM TO THAT LAND UT.DRIVA
SÉGZ THAT TO JVWA BARN.
THES MORNES. THES MIDDÉIS AND THES ÉWENDES
TILTHJU HJA THÉROF DRAME THES NACHTIS.

Ottema (1872), p.19
Ik raad u, dat gij hem en zijne moeder uit het land drijft. 
Zeg dat tot uwe kinderen 
des morgens en des middags en des avonds, 
tot dat zij daar van droomen des nachts.
Sandbach (1876), p.19

I counsel you to expel him and his mother from the land. 
Repeat this to your children 
morning, noon, and night, 
till they think of it in their dreams.
Wirth (1933), p.17
 

Ich rate euch, daß ihr ihn und seine Mutter aus dem Lande austreibt.
Sagt das euren Kindern
des Morgens, des Mittags und des Abends,
bis sie davon träumen des Nachts.

Lien (2013)

Jeg råder dere til at dere driver ham og hans mor ut av landet. 
Si det til deres barn 
morgen, middag og kveld 
til de drømmer det om natta.

~ ~ ~ 
[012/30]


IK RÉDE JO VMBE SIN LIK AND THAT SINERA MAM
VPP.ÉNE KALE STÉD TO VRBARNANDE.
AFTERNÉI HJARA ASKE FIFTICH FIT ANDA GRVND TO DALVANE
TILHJU THÉR NÉNEN GARS.HALM VP WAXA NI MÉI.
HWAND ALDULKERA GARS SKOLDE JVW DJAROSTA KVIK DÉJA.

Ottema (1872), p.19
ik raad u om zijn lijk en dat zijner moeder 
op eene kale plaats te verbranden 
en daarna hunne asch vijftig voet onder den grond te begraven, 
opdat daar geen grashalm op groeijen moge, 
want zoodanig gras zoude uw kostelijkste vee dooden.
Sandbach (1876), p.19
 

I advise you to burn his body and that of his mother 
in an open place, 
and bury them fifty feet below the ground, 
so that no grass shall grow upon them. 
It would poison your [dearest] cattle.
Wirth (1933), p.17
 

ich rate euch dazu, seine Leiche und die seiner Mutter
an einer kahlen Stätte zu verbrennen,
nachher ihre Asche fünfzig Fuß in die Erde einzugraben,
damit kein Grashalm daraus wachsen möge:
denn solches Gras würde euch euer teuerstes Getier töten.

Lien (2013)
 

jeg råder dere til å ta hans lik og det til hans mor 
til et ubevokst sted for å brennes. 
Grav etterpå deres aske ned femti fot under grunnen, 
for at det ikke skal vokse opp noe gresstrå, 
for slikt gress ville drepe deres kjære kveg.


=== SF 16-2-2013
Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
HLH je blijft mij schuldig, welke huidige geleerde anno 2013 gelooft nog wel in de OLB (de holocaust kan ik je een adresboek vol afvallige ghistorici geven)
Ik ken er tot nu toe niet één die er voor uitkomt.

Als ze er wel zijn is het overigens zeer begrijpelijk dat ze zwijgen.
Het zou hun overige werk in diskrediet kunnen brengen.

Holocaust-revisionisten worden door de gevestigde orde in het gunstigste geval beschouwd als pseudo-wetenschappers, en in het minst gunstige geval vervolgd of vermoord.

Men kan dus niet verwachten van iemand die aan een universiteit werkt, of al een heel ouvre aan publicaties heeft opgebouwd, dat hij zijn (m/v) goede naam op het spel zet.

Er zijn wel serieuze onderzoekers die in de echtheid geloven, zoals de Zuid-Afrikaanse geoloog Alewyn Raubenheimer. Hij is de auteur van "Survivors of the Great Tsunami".

Ik ben het met je eens dat ontmaskering van de H-mythe een allerhoogste prioriteit heeft. Maar ieder zijn specialiteit en dit is de mijne. Ik ben hier niet aan het verkondigen "het is echt! geloof me!"

Ook als het een 19e eeuwse fabricatie zou zijn kan het voor sommigen (zoals taal- of letterkundigen, cultuurhistorici of theologen) interessant zijn om er eens goed naar te kijken.

Er zijn genoeg andere draden over het Revisionisme. Deze draad gaat over het OLB.

Je kunt het ook zo zien: Misschien breng ik mensen die wèl interesse hebben voor het OLB, maar zich nog nooit in de Holocaust hebben verdiept, op het idee om daar ook eens naar te kijken.

Het OLB zet hoe dan ook de schijnwerpers op ons vóórchristelijke Arische/ Germaanse/ Friese verleden en onze NW-Europese talen. Dat is ook goed voor onze mensen. Men kan niet alléén maar altijd met WOII bezig zijn.

Het is hoe dan ook een feit dat het OLB een zekere rol heeft gespeeld in het NS- en Völkisch gedachtengoed van de jaren 30 en 40.

=== SI 25-2-2013

Zouden de woorden zege (overwinning) en zegen (gunst) aan elkaar verwant zijn?

Het leek me logisch omdat niet alleen de woorden, maar ook de betekenissen op elkaar lijken. Ik kan er echter met hulp van het OLB geen antwoord op geven. (Toen ik hiernaar zocht vond ik wèl andere interessante woordafleidingen - zie onder.)

Volgens de etymologie zijn zege en zegen NIET verwant (ik heb mijn twijfels bij de uitleg):

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (2003-2009)
Bron: www.etymologiebank.nl

zegen (blijk van gunst)

Ontleend aan christelijk Latijn signare ‘zegenen’, uit klassiek Latijn signāre ‘een teken geven’, een afleiding van signum ‘teken’, zie → sein. Bij het geven van de zegen werd het christelijk kruisteken gemaakt.

[onder "sein":]
Van Latijn signum is de etymologie onzeker. Het meest wrsch. is verband met secāre ‘snijden’, zie → sectie, zodat het oorspr. een markering door inkeping zou zijn. Een andere mogelijkheid is afleiding van sequī ‘volgen’, zie → seconde. Het zou dan letterlijk zijn: ‘wat men volgt’. De betekenis is beïnvloed door die van Grieks sẽma ‘teken’ en sēmeĩon ‘herkenningsteken’.

zege (overwinning)

Os. sigi- (mnd. sege); ohd. sigi, sigu (nhd. Sieg); ofri. sige (nfri. sege); oe. sigor, sige; on. sigr (nzw. seger); got. sigis; alle ‘overwinning’, < pgm. *sigiz-.
Verwant met Sanskrit sáhas- ‘overwinning, macht’; < pie. *seǵhos, afgeleid van de wortel *seǵh- ‘vasthouden, overmeesteren, overwinnen’, waarbij ook horen: Grieks ékhein ‘hebben, houden, bezitten’, met aoristus skheĩn ‘verkrijgen, in bezit nemen, zich verhouden’; Sanskrit sáhate- ‘overmeestert, overwint’; Avestisch hazah- ‘geweld’; Oudiers seg ‘kracht’.


~
Ik vond nog iets interessants in het Middelnederlandsch Woordenboek (bron: gtb.inl.nl), namelijk dat zegenen(segenen, sechgenen, sechenen, seinen, senen) óók vervloeken kon betekenen:

Het teeken des kruises maken over iemand of iets (onder het uitspreken van een gebed of eene zegenspreuk), zoo wel om den zegen van God af te bidden voor iets of over iemand, als om den verderfelijken invloed van den duivel af te wenden. Somtijds dient het uitspreken van eene zegenspreuk of tooverformulier, om rampen of onheil over iemand te brengen: in dit geval staat segenen met “vervloeken” gelijk. Vgl. lat. sacer, dat eveneens de beide beteekenissen “gewijd” en “vervloekt” vereenigt [...]

~
Voordat we het OLB erop naslaan, geef ik een paar lijstjes (niet compleet) om diverse woorden die op elkaar lijken in verschillende Europese talen met elkaar te vergelijken. Deze methode geeft vaak een goed inzicht.

zege - NL
sege - fries
sieg - duits
sigur - ijslands
sejr - deens
seger - zweeds
seier - noors

zegenen, zegen - NL
seinigje, seine/segen - fries
segnen, segen - duits
velsigne, velsignelse - deens, noors
välsigna, välsignelse - zweeds

zeggen - NL
sagen - duits
sizze - fries
say - engels
segja - ijslands
säger - zweeds
sige - deens
si - noors

zaaien, zaad - NL
siedzje, sied/sie - fries
säen, samen - duits
sáum, ? - ijslands
sow, seed/semen - engels
sår, sæd/säd - deens, zweeds, noors

Oudfries woordenboek (Hettema, 1832):
sea, seije = zaaijen
sea, sae = zijn
sede, siide = zede, gewoonte
(NB in OLB: zeden = zaden)

sign - engels
signo, signum - latijn
zeichnen, zeichen - duits
seinen/tekenen, sein/teken - NL
tegne, tegn - deens, noors
teckna, tecken - zweeds
?, tákn - ijslands
TÉKEN - OLB (mv: TÉKNA)

Dan nu de Oera-Linda fragmenten, met een vertaling van mij.
Het lijkt erop dat zegenzaaien en Seine (de rivier) aan elkaar verwant zijn, en dat Hoezee! is afgeleid van hoe'n zegen!

1. [067/25] zie ook 10.
LIK BLIXEN.FJVR GVNG.ET O.ERA LANDA.
ÀND ÉR THES KRODER.S JOL ÉNIS OMHLÁPEN HÉDE.
WAS HJU MÁSTERINNE OVER ALGADUR ÀND THA THÍRJAR
FON AL VSA SUDER STÁTA TIL THÉRE SÉJENE

gelijk blixemvuur ging het over de landen,
en eer des Kroder's Jol eenmaal omgelopen had,
was ze meesterin over algader en de Thírjar (Thyriërs?),
van al onze zuider-staten tot de 'Seine' ('Séjene')


2. [068/20] vgl. 4.
THÀT FOLK HRIP HO.N.SÉJEN
het volk riep "hoe'n zegen!"

3. [111/22]
HO THA MÀNNISKA AN THÉRE MINNE AGON TO LÉVANE
VMBE SÉJEN TO WINNANDE FON WR.ALDA.S.GÁST

hoe de mensen in der minne dienen te leven
om zegen te winnen van de Wereld- (of: Oeroude) geest


4. [119/03]
THET FOLK HROPTE. HO.N.SÉEN
het volk riep "hoe'n zegen!"
(let op variatie van het, riep en zegen t.o.v. fragment 2.)

5. [119/09]
HJA HROPTON WITHER HO.N. SÉEN
ze riepen weer "hoe'n zegen!"

6. [130/19]
THRJA DÉGA LÉTER MACHTON WI HO.N SÉEN HROPA
drie dagen later (ver-)mochten (= konden) we "hoe'n zegen!" roepen

7. [132/28]
HWERTH THÉR EN BERN EBERN
SÁ KVMATH THA SIBBA ET SÉMNE
ÀND BIDDATH AN FRYA
THÀT HJU HJARA FÁMKES MÉI KVMA LÉTA
THÀT BERN TO SÉENANDE

werd er een kind geboren,
dan komen de sibben tesamen
en bidden (= bitten, vragen) aan Frya
dat ze haar 'Famkes' (ver-)mag komen laten
(om) het kind te zegenen


8. [155/31]
THÉRVMB GVNG.ER TO ÀND JEF HJAM SINA SÉJEN
daarom ging hij toe (*) en gaf hen zijn zegen
(* "gaf hij toe")

9. [159/25]
ÉVIN BLÍD AS.T SÉD THÉRA GODA KRUDUM FON VNDERNE GRVND UT VNTKÉMTH
THÀT AVBÉR SÉJED IS THRVCH GODA LJUDA BÍ HELLE DÉI.
ÉVEN BLÍD BRENGTH TÍD THA SKÁDLIKA KRUDA AN.T LJUCHT
THÉR SÉJED SEND THRVCH BOSA LJUDA. IN.T FORBORGNE AND BÍ THJUSTRENESE

Evenblijd als 't zaad der goede kruiden van onder de grond ontkiemt,
dat openbaar gezaaid is door goede luiden (*) bij helle/heldere dag,
evenblijd brengt Tijd de schadelijke kruiden aan 't licht,
die gezaaid zijn door boze luiden, in 't verborgene en bij duisternis

(* luiden = lieden)

10. [207/19] zie ook 1.
THÀT WRAKA FOLK THÉRE FLÁTE WÀRTH BISUDA THÉRE SÉJENE AN WAL SET 
het wrakke (zwakke, impotente) volk der vloot werd bezuiden de Seine aan wal gezet

=== SI 25-2-2013
Quote:
Originally Posted by ibo View Post
denk aan geluk (luck), melk (latte) en licht (lux)
In oktober vorig jaar deed ik een grote ontdekking, namelijk dat het Oudfriese LOGA of LOGHA (vlam) zich logischerwijsbevindt tussenin het Griekse LOGOS (Woord, rede, ook in religieuze betekenis) en het Latijnse LUX (Licht, ook in religieuze betekenis). NB "logi" is ook vlam in oud-Noors en IJslands.

Hier volgt een aangepaste vertaling van wat ik hierover op mijn blog zette:

λόγος <= LOGA => LVX 

"Het Griekse woord λόγος of logos is een woord met verschillende betekenis, maar wordt meestal als "woord" vertaald; andere betekenissen zijn onder meer 'gedachte', 'taal', 'rede', 'principe', 'leerstelling' of 'logica'. Binnen de filosofie, analytische filosofie en religie spelen nog speciale betekenissen en connotaties een rol." (wikipedia/Logos)

Het wordt veel gebruikt, b.v. in woorden die eindigen op -logie (biologie enz.), logica, logaritme, etc.

Ik vermoed dat het is gerelateerd aan het Oud-Friese woord LOGA (vlam).

De vlam wordt geassocieerd met de tong.

Vlam: "Min of meer tongvormig, of als zoodanig gedacht of voorgesteld zichtbaar verbrandingsverschijnsel..."(http://gtb.inl.nl)

vlam [tongvormig verbrandingsverschijnsel] (P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Van Dale Etymologisch woordenboek)

In het OLB wordt het gespeld als LOGHA op de volgende bladzijden/regels:

[049/22], [066/07], [082/32], [084/16], [084/23], [120/27], [162/14] 2x

Vergelijk de relatie tong/ spraak: (Latijn) LINGUA - taal, tong.
In het Nederlands wordt wel gezegd "vlammen likten ...".

De klassieke etymologie relateert logos aan het werkwoord legein - spreken.

Vergelijk: liegen (verleden tijd: loog), loochenen.

In het OLB was de FODDIK (fakkel, licht {foto!}, eeuwig vuur) van een vergelijkbare 'heiligheid' als LOGOS in het Grieks en LUX in het Latijn.

Dan is er nog LUGH:
Lug, Lugh, Lugus of Lugos is de Keltische zonnegod. (wiki/Lugh)

~
Het verband lijkt me nogal logisch.
Gehogeschoolde etymologen zagen het licht nog niet, of logen.


Etymologisch dialectenwoordenboek (1996), A.A. Weijnen
(TNZN - Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland)


=== SI 7-3-2013Ik was in het Römisch-Germanische Museum te Keulen, waar twee dingen me opvielen. (Helaas had ik geen betere camera bij me.)

1. HORVS
In de eerste zaal, in de eerste glaskast staat een rood aardewerken schaaltje, gedateerd op de eerste 10 jaar van onze jaartelling (inv. nr. 84.695).

Er staat een naam op gekrast: HORUS
De "H" is exact zoals volgens het Jol-schrift in het OLB (zie ook hier!).
In het bijschrift staat niets over deze inscriptie, wel over die van een ander schaaltje in dezelfde kast.
Ter vergelijking, dezelfde naam elders met een Romeins-Latijnse "H".

2. WIEL
Ook in de eerste zaal bevinden zich de resten van een aardewerken 6-spakenwiel.
De duidingen in de uitleg; "kenteken van de Keltische Zon-, Licht- en Hemelgod", "Taranis", "Keltische Wielgod" en "Rad van Jupiter", zijn interpretaties.
Als toelichting in de tentoonstellingsgids stond hierover nog dat de Franken in de 4e en 5e eeuw 'heidense' symbolen, zoals dit wiel, systematisch vernietigden. Dit zal zeker ook zijn gebeurd met eventueel overgeleverde teksten.

No comments:

Post a Comment