20 September 2013

Forum #29 Dutch (13 dec. 2012 - 30 jan. 2013)

Dutch language posts on Politically Incorrect (PI) forums - Why did I do this?
Several reasons:

- In the last months of 2012, I had become more interested in the relation between OLB and Himmler's SS-Ahnenerbe. Some posts about this on the 'Unexplained Mysteries' forum had been deleted by the sensoring moderator. I admit that, although my intentions were always peaceful, few of my posts were provocative, but some of the deleted posts had been totally innocent. I thought it was relevant, because OLB still seems to have a PI smell, to the establishment. Freedom of expression is sacred to me. When UM sensored me for being PI, I felt like pushing my efforts even further. Also I had been bored with UM and its most regular posters for quite a while. So I wanted to move to another forum with more freedom of speech, and various other topics that might interest me. That was one reason. (After having posted for a while on Stormfront, I moved to Stumble Inn, where most interesting posters had moved.)

- Jensma had suggested in his thesis (2004) that OLB believers are mostly new-agers and neo-nazis. So I was curious if I would meet any on a forum where the more unpolitically correct might feel welcome. Another reason.

- I soon got many new interesting (shocking) insights, for example about war- and post-war propaganda, i.c. about the so-called Holocaust, about how the war had started, the Neurenburger trials, war crimes by the allies, etcetera. Most relevant to find out about real hoaxes when studying a document that is falsely labeled a hoax by the current establishment...

- I wanted to discuss in my own language.

My first post on SF was already copied to this blog, in january: "Alle Helden Heil!".

Here are the most significant other posts (in Dutch language) from that period.
SF = Stormfront; SI = Stumble Inn

=== SF 14-12-2012
Quote:
Originally Posted by Timkoningskelp View Post
Hoewel ik niet precies uit je post kan opmaken wat er in het manuscript staat dat zo schokkend was voor de toenmalige gevestigde orde.
Een voorbeeld van hoe het is beschreven (1927):

"Er zijn er, die door de brede kruinen van het Lindenwoud de eeuwenoude Friese vrijheidszang horen ruisen; er zijn er, die zich onder het dichte loverdak wanen aan de bron ener zuivere godsopenbaring; er zijn er ook, die in het Oera-Linda-Boek het bedrieglijk kunstwerk van machten der duisternis zien, vervaardigd met het blijkbare doel de grondslagen van Kerk en Maatschappij te ondermijnen."

Uit: "Het geheim van het Oera-Linda-Boek" van Dr. M. de Jong Hzn.

=== SF 15-12-2012
Een tekst uit 1939 van dezelfde auteur:

Het Oera-Linda-Boek in Duitschland en hier (blz.6-7)
  __Wanneer wij onzen gezichtskring niet beperken tot de strijd-vragen, die ons hier in Nederland bezig gehouden hebben, dan zullen we moeten erkennen, dat het oera-Linda-Boek door den strijd in Duitschland een beteekenis heeft gekregen, waarvan niemand ooit had kunnen droomen. In de geestesrevolutie, die daar in de laatste tientallen jaren heeft plaats gehad en nog steeds bezig is zich te voltrekken, heeft het een niet onbelangrijke rol gespeeld. In bewogen discussies over nationaal-socialistische beginselen en nationaal-socialistische levenshouding is het O.L.B. pièce de résistance geweest. Levens- en geschiedbeschouwing, de plaats van de vrouw in de samenleving, democratie en leiders-principe, pacifisme, het Slavische oostfront, rassenleer en het Noordsche ras, ja ook het Jodenvraagstuk, zijn daarbij aan de orde geweest. Het is een merkwaardig feit, dat het O.L.B. schijnt te appeleeren aan zeer krachtige gevoelens, die zich bij het Duitsche volk ontwikkeld hebben in zijn strijd tegen vreemde invloeden en voor een eigen Germaansche cultuur. Niet zonder succes had de wetenschap zich reeds eerder verzet tegen de door een Christelijk-Latijnsche geschiedschrijving opgedrongen voorstellingen van de minderwaardigheid der oud-Germaansche beschaving en de zegeningen, door de Romeinen en de Roomsche kerk aan vermeende barbaren gebracht. Het aureool van den groot-kerstenaar Karel “den Grooten” verbleekte. Men zocht naar kernen van eigen oude beschaving, naar een eigen geestelijk erfdeel, zelfs naar een oorspronkelijk Noordsch monotheïsme.
__Dit nu meenden velen, op het voetspoor van Herman Wirth, met zooveel ander voorvaderlijk erfgoed, in het Oera-Linda-Boek te vinden, en wel in de zoogenaamde Wralda-mystiek.
__Want Herman Wirth, dezelfde die in Friesland vergeefs het O.L.B. als Friezenbijbel had trachten te lanceeren, was, nu met meer succes, de apostel van dit Germaansche evangelie.
__Door een (gekortwiekte) vertaling had hij het voor het Duitsche volk toegankelijk gemaakt. Het sloeg in. Onderwijzers namen het mee naar school om er de jeugd uit voor te lezen, zoo goed als Wirth het op den katheder den studenten deed [voetnoot: Hübner, bl.34]. Een Oera-Linda-cultus dreigde, met Wirth als profeet.
__Maar ook een crisis in de Duitsche wetenschap. [...]
__In koortsachtige opwinding werd alles in het werk gesteld om Wirth of het O.L.B., dat kwam vrijwel op het zelfde neer, tegen de vlakte te slaan. [...]
__Er is tenslotte op den 4den Mei 1934 een groote demonstratie van Duitsche geleerden noodig geweest, om Wirth voorlopig het zwijgen op te leggen. Een demonstratie was het, meer dan een wetenschappelijk debat, [...]

~Tevens relevant is het volgende fragment uit een artikel dat verscheen in de Leeuwarder Courant van 27 maart 1934:


DUITSCHLAND EN HET OERA LINDA BÖK.
Duitsche critiek op Wirth.

__Dr. Dresler, de leider van het rijkspersbureau der N.S.D.A.P. schrijft in het maandblad "Deutschland's Erneuerung" over de "Oera-Linda-Chronik" van dr. Herman Wirth, waaraan ook in de Leeuwarder Courant, naar men zich zal herinneren, eenige artikelen zijn gewijd.
__Dr. Dresler schrijft o.a.: "Bij zijn aanvallen op de christelijke kerken laat de geleerde Wirth zich door den godsdienst-politicus Wirth op sleeptouw nemen. Voor de echtheid van het Oera-Linda-boek zijn deze aanvallen zeker geen overtuigende bewijzen, evenmin als de aanvallen van prof. Wirth op Wodan, dien hij als "Germaansch koning uit den tijd van verval" voorstelt en hem allerlei booze eigenschappen toedicht. Voegt men hierbij de vele uitvallen van Wirth tegen de "Edda", die ook al uit dien tijd van verval moet dagteekenen, dan moet men met verbazing constateeren, dat aan hetgeen wat tot dusver als Germaansch gold, eigenlijk geen zier goeds wordt gelaten.
__"Ten slotte wensch ik op iets te wijzen, wat hoogst bedenkelijk is en niet scherp genoeg kan worden gewraakt. Prof. Wirth heeft zich aangesloten bij het streven om een werk, welks beteekenis allerminst wetenschappelijk vaststaat, in verband te brengen met de N.S.D.A.P. en met den persoon van Hitler. In zijn onderzoek naar het Germanisme is prof. Wirth steeds gesteund door de nat.-soc. pers. Daarom had hij het te meer moeten vermijden een zoo twijfelachtig werk als de Oera-Linda-Chronik in verband met de N.S.D.A.P. te brengen.

=== SF 1-1-2013De letters van het Oera Linda-boek zijn gebaseerd op het "JOL" (wiel met 6 spaken).

De letter G is het spiegelbeeld van de D, waardoor het woord GOD (betekenis: goed, volmaakt) symmetrisch is.
WR.ALDA THAM ALLÉNA GOD AND ÉVG IS.
MAKADE T.ANFANG. DANA KÉM TID.


Wralda (Oer-oude, Wereld), die alleen goed (volmaakt) en eeuwig is, 
maakte d'aanvang, daarna kwam tijd.

Wralda (Ur-alte, Welt), der allein gut (vollkommen) und ewig ist,
machte den Anfang, dann kam die Zeit.


~
goed (NL) =
good (engels)
gut (duits)
gott (zweeds)
god (deens, noors)

god (NL, engels) = 
gott (duits)
gud (zweeds, noors, deens)

=== SF 2-1-2013


Een oeroude wet tegen woeker (rente)


(Oera Linda Boek, blz. 20-21)
THÉRA THAM TO MARKA KVME NE MUGON NAVT NI WOKERJA
Zij die te markt komen, mogen nooit-niet (beslist niet) woekeren.
KVMATH THÉR SVM. SA IS.T THÉRA FAMNA PLICHT 
Komen er sommige, zo is't de plicht der Famna (wijze vrouwen)  
HJAM KANBÉR TO MAKJANA INVR THAT ÉLLE LAND. 
hen kenbaar te maken inover het hele land,
TILTHJU HJA NIMMERTHE KÉREN NAVT WRDE TO ENG AMPT 
opdat ze nimmer-nooit gekozen worden tot enig ambt.
HWAND SOKA HAVATH EN GIRA.LIK.HIRTE. 
Want zulke hebben een gier-lijk hart.  
VMBE SKAT TO GARJA SKOLDE HJA ELLA VRRÉDA 
Om schat (rijkdom) te vergaren zouden ze alles verraden;
THAT FOLK. THJU MODER. HJARA SIBBEN 
het Volk, de Moeder (volksmoeder), hun sibben (familie)
AND THO THA LESTA HJARA SELVA.
en als laatste zichzelf.

Het woord "woeker"

Oudnederlands Woordenboek

wuoker = opbrengst, groei

Vergelijk: 
Oudhoogduits - wuohhar
Middelhoogduits - wuocher
Nieuwhoogduits - Wucher
Oudfries - wōker
Nederlands - woeker (rente)

Egmond (Noord-Holland) ±1100:
Ich gero, thaz min wine kume in sinen gardon,
thaz her thar ezze thaz uuocher sines eigenen ouezes.


Ik geer (verlang), dat mijn vriend (geliefde) komt in zijn gaarde (tuin), 
opdat hij daar eet de woeker (opbrengst) van zijn eigen fruit.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek

West-Vlaanderen, 1285:
Ende want die wet verbod oec mede.
Dat gheen iuede woeker name.
Van den andren hoe soet quame.
So dat si hem prosente gheuen.
Den ghenen die hem sculdech bleuen.
Nochtan verbod ezechiel.
Woeker. ende miede also wel.


Want de wet verbood ook mede,
dat geen jood woeker (rente) nam,
van de anderen, hoe zo't kwam (hoe dan ook),
zodat zij hem procenten geven,
degenen die hem schuldig bleven,
nog dan (bovendien) verbood Ezechiel,
woeker en omkoperij al zo wel.

=== SF 3-1-2013

Quote:
Originally Posted by SSeire1488 View Post
is er wellicht een link waar ik hier meer over kan vinden
De wiki-pagina over Oera Linda is ongeveer zo betrouwbaar als die over de Holocaust.
Onderstaande links zijn goed om mee te beginnen.
PDF-bestand van de eerste vertaling met inleiding (1872) door dr. Jan Ottema, getiteld "Thet Oera Linda Bok" HTM-bestand van de tweede druk (1876); hiervan is vooral het voorbericht interessant (12 blz.)

Maar let op deze ernstige vertaalfout in beide edities:
Quote:
Originally Posted by HLH View Post
... de eerste vertaling uit 1872 van Jan Ottema (2e druk 1876) [...]

De ergste vertaalfout in de NL en Engelse versie staat op blz. 13 van beide edities: OD is vertaald naar het Latijnse odium (haat) i.p.v. een positieve Noordse betekenis (levenskracht, leven-scheppende kracht, o.i.d.) die ook de oorsprong is van ODIN (niet te verwarren met WODIN).
oeralindaboek.nl ~ dit is een website van Tresoar, het archief in Leeuwarden dat het handschrift beheert. De makers van de site gaan er ten onrechte van uit dat het handschrift in de 19e eeuw is bedacht en gemaakt. De onbeantwoordbare vraag wie ervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn geweest speelt dan ook een grote rol. Foto's van de originele bladzijden staan hier.

~
De Tresoar site bevat evengoed interessante informatie, bijvoorbeeld: (voor wie Fries lezen kan; fragmenten vet gemaakt door mij)
In goed jier hat Dr. Herman Felix Wirth yn ús Fryske lan tahâlden. Yn Desimber 1922 hâldde er yn Ljouwert, Boalsert, Snits en oare plakken syn lêzing oer de ûleboerden. Yn Maert 1923 waerd er bineamd ta learaer yn ierdrykskinde oan it Snitser gymnasium. Hjoed is syn earfol ûntslach yngien en makket er him klear for de weromreis nei Marboarch (1 Febr. 1924).

Ik haw ôfskie fen him nommen op de learaerskeamer fen it gymnasium. Hy liet my in foto sjên fen syn hûs Eresberg yn 'e berch-iensumens fen it Hesselân. Dêr scil er trochgean mei syn archeologyske en folkloristyske stúdzjes, dy't de wrald en net it minst Fryslân omfieme.

Ik rekkenje it in plicht him hjir yn it iepenbier it farwol ta to roppen, as man fen wittenskip dy't ûs each iepene hat for dingen yn ús allerneiste omkriten, dêr't wy alear blyn for wierne.

Dr. Wirth is bûten it gebiet fen 'e wittenskip ek opstien as profeet fen de oer-ario-germaenske godstsjinst. Hy hat it Kalvinisme, dêr't er yn opbrocht is en dat om him hinne strûze yn it „Christelijk Tehuis" to Kampen farre litten. It leauwe fen 'e profeten en apostels, dêr't Christus de hoekstien fen is, is net mear sines. Under ynfloed fen Nietzsche en Friedrich Delitzsch, de skriuwer fen Babel und Bibel (1902) rekke er yn syn stúdzjejierren to Bazel, dêr't er promovearre op it Nederlânsk folksliet, en to Berlyn, op 'e slinger*paden fen it Natuer-Pantheïsme. Yn 'e wrâldkriich stie er yn it earste gelid fen 'eFlaemske aktivisten. Yn it lân fen 'e Dolomiten gie him in nij Ijocht op oer syn slomjende tinkbylden.Julrêd en heakekrús waerden de symboalen fen syn leauwe. Mei in ropping yn him om de âlde stander fen Joadendom en Christendom del to triuwen kaem er yn Fryslân.

Syn earste lêzing yn Snits mei Ijochtbylden scil ik nea forjitte. It materiael wier glansryk. De demonstraesje wier pynlik en bisoarge my sliepeleaze nachten. Dat skimpen op 'e „haetlear fen Jahwe", dat ôfjaen op it Joadendom en op de Kristlike tsjerken, dat forhearlikjen fen Wralda de god fen it Oera Linda Boek wearsgen my. Yn dat forhúnjen fen hwet in oar hillich en dierber is, stiet Dr. Wirth foar my as de Ijeagenprofeet fen in wanhopige saek. Mear as ienris, byhwennear ik de degen mei him krúste, haw ik him dit sein. En by it ôfskie siz ik it iepenlik wer.

Mar ik earje him hjir as de stoere bodder, dy't him faek boppe syn krêft warde om de Fryske eigenheden to ûndersiikjen. Waer ef gjin waer, hy gie op 'e steamfyts nei de fierste efterôfgatten en de ienlikste boerkerijen om in foto to nimmen fen in ûleboerd ef in lânhikke. En hy seach visionair hwet ús ûntgie. Hy brocht it yn forbân mei de foartiid. Hy brocht biwizen by for de taeijens fen 'e tradysje yn 'e âld-Fryske sierkinst. Hy bisocht de symbolyk yn dy ornaminten to forklearjen yn forbân mei de Noardske rotsbylden. de Aegyptyske grêven en de Assyryske monuminten.

Ik leau net, det syn theory fen it rassefraechstik opgiet. Syn konklûzjes lykje my foarbarich ta. As men it boek lest fen K. Helm, Alt-Germanische Religionsgeschichte, kriget men de yndruk, det dizze learde frijhwet hoedener towirk giet.

Nettsjinsteande dit allegearre kin Fryslân tankber wêze det dizze net-Fries syn tinte hjir in jierlang opslein hat. Hy hat de kimen fen ús lyts lantsje breder útlein. Hy hat ús mûglikheden sjen litten, dêr't wy op gjin foetten ef fiemen nei erch yn hiene.

Nuver, det de Ijue om utens ús dat leare moatte!
Dat trunet oan ta steger en dreger ûdersiik yn eigen formidden, mar ek ta in iepen each for it fiere en frjemde.

Oan Fryslân is op elk gebiet ûnrjucht dien, ieuwenlang.
En oant hjoed-de-dei bistiet dat ûnrjucht.
Mar de dei fen Fryslân komt.
Dr. Wirth hat der in glinster fen sjoen.
Hy hat dy efkes for ús fonkelje litten.
Wy sjugge út nei mear Ijocht.
Farwol!

Sa skreau ik yn it Heitelân fen 9 Febr. 1924. Tsjien jier binne forroun. Adolf Hitler is opstien as lieder fen it trêdde Ryk, Wirth is ien fen syn profeten en it Oera Linda Boek waerd Germanebibel.

De nije Dútske útjefte hat ta Epilog dizze profesije: ,,Aus der tieffsten Nacht des Niederganges und der Erniedrigung sollte einst, nach der Seherin, der weisen Frau Verheiszung, das Zeitenrad sich für unser Volk emporwenden. lm dieses Jul- und Wenderades, der sich in unserem Volke erfüllenden Zeit Gottes, steht unser Drittes Reich.”

Wûnder forrin fen it wrâldbarren: in dokumint fen Fryslân's skriftekennisse wirdt steld boppe de Edda en proklamearre ta Hillige Skrift, de natûr-pantheïstyske Wrâldalear wirdt fen hegerhûn set boppe it tsjûgenis fen apostelen en profeten. In Friezebibel moat tsjinst dwaen for de biologyske grounslaggen fen in nij Dútsklân.

Uit: G.A. Wumkes, Paden fen Fryslân, II (1934), p. 482-485.
=== SF 4-1-2013
Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
HLH ik ben al een aantal dagen op jouw websites aan het zoeken en het is zééeer interessant. Kan je voor mij samenvatten waarom voor jou de Oera Linda boeken authentiek zijn?
Inderdaad heb ik blijk gegeven van mijn geloof in de echtheid toen ik schreef:
Quote:
Originally Posted by HLH View Post
De makers van de site gaan er ten onrechte van uit dat het handschrift in de 19e eeuw is bedacht en gemaakt. De onbeantwoordbare vraag wie ervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn geweest ...
Soms is een eindconclusie het resultaat van een groot aantal waarnemingen en afwegingen. Het is dan niet altijd gemakkelijk om een samenvatting te geven aan anderen, vooral wanneer deze conclusie zeer omstreden is en gedeeltelijk in strijd met de algemeen geaccepteerde Waarheid.

Ik zal nu en in de komende tijd proberen uit te leggen hoe ik tot deze conclusie ben gekomen. Dit is een goede oefening voor wanneer ik er een artikel, duidelijkere website, video of boek over wil maken.

Laat ik echter voorop stellen dat mijn hoofddoel niet is, om mensen te overtuigen van de echtheid. Ik ben allang tevreden, wanneer ik belangstelling kan opwekken voor de inhoud van de boeken, en hoop dat iedereen zijn eigen conclusies trekt, of bereid is een discussie aan te gaan.

Nu een poging tot samenvatting.

- Het officiële verhaal over het OLB bevat tegenstrijdigheden en drogredeneringen.
- Als het nep was, zou dit na verloop van tijd steeds duidelijker moeten worden. Het tegendeel is echter het geval.
- De theorie dat het nep is, werkt alleen wanneer men ervanuit gaat, dat de eigenaar van het handschrift, Cornelis over de Linden (1811-1874), een schaamteloze, kwaadaardige leugenaar was, die zelfs zijn kleinkinderen tot op zijn sterfbed in de maling heeft genomen. Diverse anderen zouden ook hebben gelogen en bedrogen, soms zelfs in officiële verklaringen. Van Cornelis zijn brieven, dagboeken en andere geschriften bewaard gebleven. Men kan zich daarmee een beeld vormen van zijn karakter. Hij is te betrappen op een begrijpelijke leugen over hoe hij het boek in bezit heeft gekregen in 1848, maar dat hij het toen kreeg, en dat zijn familie het al langer bezat, werd door diverse getuigen bevestigd.
- Niemand heeft geprofiteerd van de vermeende grap, noch financieel, noch met roem of eer. Voor een grap is het ook extreem complex. Het zou gaan om een (voor diverse geleerden) geloofwaardige reconstructie van een oeroude taal en geschiedenis, met aantoonbare spelling- en woordkeus-variatie tussen de diverse teksten.
- Er staan dingen in, die in de 19e eeuw nog niet of nauwelijks bekend waren, en er staan géén dingen in, die toen geloofd werden, maar nu niet meer.

Het is moeilijk om een samenvatting te geven. Er zijn zoveel argumenten (ook op het gebied van taal en inhoud), dat ik nog niet weet waar te beginnen. Ik hou het nu bij deze voorbeelden, maar zal met plezier eventuele latere vragen beantwoorden.
Quote:
Ik begrijp het is een zeer interessante speurtocht door alle 19° eeuwse bemoeienissen met het geschrift, maar als je daar geen tijd nog de taalkundige achtergrond voor hebt wat is voor jou het argument dat voor jou de echtheid onbetwijfeld maakt? Waar het mee staat of valt voor jou.
Inderdaad, ik zeg wel eens: Sherlock Holmes zou zijn vingers erbij aflikken.
Ik heb al vele AHA!-momenten gehad, en dat is verslavend.
Op school was ik niet zo goed in geschiedenis, aardrijkskunde en talen, ik kan dingen pas onthouden als ik ze begrijp. Daarom was ik beter in wis-, natuur- en scheikunde. Maar sinds ik hiermee bezig ben, snap ik talen en geschiedenis beter, en vind ik het ook veel leuker. Het zijn voor mij de ontbrekende puzzelstukken.

De term "onbetwijfeld" zal ik zelf niet snel gebruiken. Hoe sterk mijn gevoel ook is over iets, ik wil altijd open staan voor goede tegenargumenten.
Quote:
Persoonlijk heb ik te weinig taalkundige kennis van proto-germaans waar dit voor door kan gaan om wat dan ook te beoordelen.
NB: De taal zit tussen Westvlaams, Nederlands, Fries, Duits, Scandinavisch en Engels in, en bevat woorden die alleen nog in oude streektalen voorkomen. Bedenk ook dat spreektaal véél ouder is dan schrijftaal.
Quote:
Wat mij tegenstuit aan het schrift bij een eerste indruk is het ontbreken van ornementen en plaatjes en paragrafen in de originele versie. Is dit een steekhoudend argument? Maakt het voor een eventueel talenknobbel natuurlijk een stuk makkelijker om een tekst te vervalsen zonder beroep te hoeven doen op naarstig monnikenwerk wat ook in die tijd, 1800+, niet meer voorhanden was.
Het zou een kopie zijn uit 1256, niet gemaakt door een monnik die bescherming genoot van de gevestigde orde, maar door iemand die groot gevaar liep door het bezit van deze geschriften. Hij maakte de kopie, omdat het origineel nat was geworden en het ging om de inhoud. 

De volgende fragmenten (uit de begeleidende brieven) spreken boekdelen.

803 na Christus, Liko Ovira-Linda te Ljudwerd:

OCH LJAWE NE LÉT THA AGON ÉNIS PAPEKAPPE
TACH NIMMERTHE OVER THISSA SKRIFTA NE WÉJA.
HJA SPRÉKATH SWÉTA WIRDA, MEN HJA TORNATH VNMARKSÉM
AN ALLES HWAT FON VS FRYAS TREFTH.
 
Och lieve, laat de ogen van een papekappe (monnik) 
toch nimmer over deze schriften weiden (grazen). 
Zij spreken zoete woorden, maar tornen ongemerkt, 
aan alles wat ons Fryas (vrijen) betreft.

VMBE RIKA PREBENDE TO WINNANDE
SA HÉLATH HJA MITH THA POPPA KENINGGAR.
THISSA WÉTATH THAT WI HJARA GRATESTE FJANDA SEND.
THRVCHDA WI HJARA LJUDA TO SPRÉKE THVRA,
VR FRYDOM RJUCHT AND FORSTNE PLICHT.
 
Om rijke profijten te winnen, 
heulen zij met de vreemde koningen. 
Deze weten dat wij hun grootste vijanden zijn, 
omdat wij tot hen (zijlieden) spreken durven 
over vrijheid, recht en vorstenplicht.

THERVMBE LÉTATH HJA ALLES VRDILIGJA.
HWAT FON VSA ÉTHLUM KVMTH
AND HWAT THÉR JETA REST FON VSA ALDA SÉDUM.
 
Daarom laten zij alles verdelgen, 
wat van onze voorouders komt, 
en wat er nog rest van onze oude zeden.

1256 na Christus, Hidde Oer-a Linda te Liuwert:

THISSA BOKA MOT I MITH LIF AND SÉLE WARJA.
SE VMBIFATTATH THJU SKÉDNISSE FON VS ÉLE FOLK
AK FON VSA ÉTHLUM. 

Deze boeken moet je met lijf en ziel bewaren. 
Ze bevatten de geschiedenis van ons hele volk, 
ook van onze voorouders.

VRLÉDEN JÉR HAB IK THAM UT.ER FLOD HRED
TOLIK MITH THI AND THINRA MODER.
THA HJA WÉRON WET WRDEN.
THÉRTHRVCH GVNGON HJA AFTERNEI VRDARVA.

Verleden jaar heb ik ze uit de vloed gered 
tegelijk met jou en je moeder. 
Doch ze waren nat geworden, 
daardoor gingen zij later bederven.

VMBE HJA NAVT TO VRLYSA
HAB IK RA VP WRLANDISK PAMPIER WRSKRÉVEN.
SAHWERSA THV SE ERVE. MOT THU SE AK WRSKRIVA.
THIN BARN ALSA TILTHJU HJA NIMMERTHE WÉI NAVT NE KVMA.

Om ze niet te verliezen, 
heb ik ze op overlands papier overgeschreven. 
Als jij ze erft, moet je ze ook overschrijven. 
Jouw kinderen ook, opdat zij nimmer wegraken.

=== SF 4-1-2013 

De inleidingen van Tresoar
Met genummerde aantekeningen van mij tussen { haken}.

1. Inleiding voor de jeugd

In 1867 vond Cornelis over de Linden een oud handschrift {1}, dat is een met de hand geschreven boek. Dit handschrift kreeg de naam Oera Linda-boek (afgekort: OLB). Eén van de eerste geleerden die er naar keek was J.G. Ottema uit Leeuwarden. Hij schreef een boek over dit oude handschrift met een vertaling. Ottema dacht dat het echt was en vele eeuwen oud. Want het was geschreven in een Friese taal met heel oude woorden. Het handschrift gebruikte ook vreemde letters, die niemand kende maar er wel erg oud uitzagen. En het verhaal in het boek ging over Friesland vierduizend jaar geleden {2}, geschreven door iemand die deed alsof hij erbij was en het toen heeft opgeschreven.
Ottema dacht dus dat het een echt oeroud handschrift was. Maar andere geleerden twijfelden al snel. Na enkele jaren waren de meeste mensen er wel zeker van: het is een grote grap. Ook nu zijn er maar weinig mensen die geloven dat het OLB echt is en dat de verhalen erin ook werkelijk gebeurd zijn
 {3}. Maar daarmee komt dadelijk de vraag: wie heeft het gedaan? Wie was de grappenmaker? 


Onder de tab "hoe oud"

Er is onderzoek gedaan naar het papier van het handschrift {4}. Het papier was toen (bij de vondst rond 1870) nog maar ongeveer twintig jaar oud. Men herkende zelfs dat het gemaakt was in een fabriek bij Maastricht, ongeveer in 1850. Daarna was het papier kunstmatig wat bruin gemaakt om het veel ouder te laten lijken.

{1} Onjuist. In 1867 zocht hij voor het eerst hulp in Friesland, omdat het hem niet lukte het boek te ontcijferen. Volgens hem had hij het al sinds 1848 in bezit. Diverse getuigen bevestigen dit.
{2} Misleidend. Eén van de verhalen speelt zich af ±4200 jaar geleden (het verzinken van het 'oude land', ALDLAND of ATLAND), maar het grootste deel gaat over de periode 600 voor Chr. tot ± het jaar 0).
{3} Suggestief. Dat "de meeste mensen" iets geloven, betekent niet dat het waar is, en dat er "maar weinig mensen" zijn die iets geloven, betekent niet dat het niet waar is. Vergelijk het door de meeste mensen geloofde Holocoast-verhaal. Psychologisch heel handig om te suggereren dat het "een grote grap" is. Daar trap je toch niet in? Daar verspil je toch geen tijd aan?
{4} De betrouwbaarheid van het 19e eeuwse onderzoek is twijfelachtig. De laatste 10 jaar is nieuw onderzoek gedaan met moderne technieken, maar daaruit is nog steeds geen duidelijk antwoord gekomen op de vraag hoe oud het papier werkelijk is, en waarmee het papier gekleurd zou zijn. Deze onderzoekers gaan er bij voorbaat van uit dat het papier 19e eeuws moet zijn, en tonen daarmee aan dat ze niet objectief zijn. Dit verklaart ook, waarom zij geen helder antwoord vinden op hun onderzoeksvragen.

2. Inleiding voor volwassenen: tab "het schrift"

Het overgeleverde handschrift van het OLB is geschreven in een uniek runenschrift. Alle letters zijn gevormd op basis van een wiel met zes spaken. Ten grondslag hieraan ligt het symbool van het jol, dat in de Germaanse mythologie het rad van de tijd symboliseert. Deze runen vormen het deftige standschrift, waaruit een vlot schrijfbaar runschrift is afgeleid waarin het OLB is geschreven {1}.
Echter, deze runenletters zijn vaak duidelijk herkenbaar als de hoofdletters van het Latijnse schrift
 {2}. Eveneens zijn er runentekens voor de getallen, waarin de Arabische cijfers te herkennen zijn, met inbegrip van de nul die pas vrij laat in de cultuurgeschiedenis ingang vond {3}. Het meest opmerkelijk is echter dat het OLB zelf op de pagina’s 46 en 47 een sleutel geeft van het eigen runenschrift. Met een knipoog wordt daarbij vermeld dat dit runschrift een lopend schrift is. {4}


{1} Onjuist. Het OLB is geschreven in het standschrift (los van elkaar staande 'hoofdletters'). Het run- (of lopende, 'aan-elkaar') schrift komt alleen voor op blz. 46-47.
{2} Dat veel van de letters lijken op Latijns (en Grieks!) schrift zegt niets over de echtheid. Er zijn ook letters die meer lijken op nog andere schrift-tradities. De stelling dat het Latijnse en Griekse schrift afstammen van het JOL-schrift is ook verdedigbaar.
{3} Onze cijfers heten "arabisch" omdat ze voor het eerst werden aangetroffen in het Alhambra, een middeleeuws Moors fort in zuid-Spanje. Er is geen reden om aan te nemen dat arabieren deze tekens ooit hebben gebruikt. Ik zal hier in een volgend bericht dieper op in gaan.
{4} Het is mij volstrekt onduidelijk wat hier opmerkelijk of grappig aan is.

=== SF 4-1-2013

Quote:
Originally Posted by HLH View Post
Onze cijfers heten "arabisch" omdat ze voor het eerst werden aangetroffen in het Alhambra, een middeleeuws Moors fort in zuid-Spanje.


"The line of Arabian ciphers is particularly interesting, 
as exhibiting the primitive forms of those figures, 
for which we are indebted to the Spanish Arabs."

"De regel met Arabische cijfers is vooral interessant, 
omdat die de primitieve vormen toont van deze tekens, 
die wij te danken hebben aan de Spaanse Arabieren."vergroting:vergelijk met de cijferreeks uit het 'Oera Linda'-boek:Het is veel logischer dat de kunstenaar van het Alhambra de tekens heeft overgenomen van de JOL-versie (hij had ze gezien maar wist het niet meer precies), dan andersom. Arabieren hebben dergelijke cijfers nooit gebruikt.Dat er geen andere bronnen zijn met JOL-schrift en -cijfers betekent niet dat ze niet bestaan kunnen hebben. Papier en hout branden goed (handig in ons koude en natte klimaat) en wie weet wat er nog ligt in de geheime archieven van het Vaticaan... (of privé-collecties)

=== SF 4-1-2013

Quote:
Originally Posted by HLH View Post
Psychologisch heel handig om te suggereren dat het "een grote grap" is. Daar trap je toch niet in? Daar verspil je toch geen tijd aan?
De tactiek om het OLB te neutraliseren door het belachelijk te maken werd succesvol toegepast door J. Beckering Vinckers (1821-1891) in 1876. 

In 2006 werd deze traditie voortgezet door Goffe Jensma met zijn vertaling.

Beckering wordt beschouwd als de autoriteit die het OLB heeft ontmaskerd als vals, op basis van de taal.

Tresoar in haar uitleg voor de jeugd (tab "hoe oud"):

Daarom onderzocht ene meneer Beckering Vinckers de taal. Hij had veel verstand van oude talen. Hij ontdekte dat het niet een echte oude Friese taal was, maar dat het alsof was.

Tresoar, OLB voor volwassenen (tab "hoofdrolspelers"):

Een belangrijk moment in het ondergraven van de echtheid van het OLB vormde een brochure van J. Beckering Vickers uit mei 1876: "De onechtheid van het Oera Linda-Bôk, aangetoond uit de wartaal waarin het geschreven is."


Beckering in zijn brochure:

"een wartaal, geen haar beter dan Neger-Engelsch; een wartaal, die het O.-L.-B. maakt tot een schandvlek in de rij der hoogst gewigtige overblijfselen van O.friesche taal."

"Maar dat Friesche geleerden in den jare onzes Heeren 1876 ... nog zulke vreemdelingen in de grammatica van de kostbare letterkundige overblijfsels der Friesche oudheid zijn, dat zij een afschuwelijk taalkundig knoeiwerk als het Oera-Linda-boek, na langdurige studie, voor een echt gedenkstuk van overoud Friesch hebben aangezien, ja, de barbaarsche wartaal waarin het is geschreven voor ouder en zuiverder verklaren dan de zoo zuivere taal der Oudfriesche oorkonden, dat is inderdaad een zeer betreurenswaardig verschijnsel."

"Het doel dat ik mij voorstelde is bereikt; ik heb de taal van het Oera-Linda-Boek belagchelijk willen maken."


Maar ook:

"Zoo even wordt mij bericht dat ook wijlen Mr. DE HAAN HETTEMA de taal van 't O.-L.B. verklaard heeft voor Friesch, ouder dan dat der O.friesche wetten!! 't Is haast niet te gelooven."

Dat deze Hettema (1796-1873) bepaald geen leek was blijkt uit de lijst van zijn publicaties:

1830 De Emsiger Landwetten van 1312
1830 Korte gids tot Oudfries
1832 Friesche Spraakleer, met R.Rask
1832 Fries-NL woordenboek
1834 Jurisprudentia Frisica. Een handschrift uit de 15e eeuw. Dl. 1
1834/35 Idem - Dl. 2
1835 Idem - Dl. 3
1841 De Fivelingoër en Oldampster Landwetten. Een Oudfries handschrift uit de 14e eeuw 
1846 Oud Friese Wetten - Dl. 1 (Hunsingoër regt. Rustringer regt. Broekmer regt. Emsiger regt (1e en 2e codex))
1847 Oud Friese Wetten - Dl. 2-1 (Jus municipale Frisonum) 
1851 Oud Friese Wetten - Dl. 2-2 (Boetregisters. Geestelijke regten. Willekeuren. Lex Frisionum)
Hettema

Kritiekloos worden nog steeds de conclusies van Beckering overgenomen. Het zit vol drogredenen. Ik daag elke serieuze taalkundige uit om het te verdedigen. Niemand heeft dat tot nu toe gedurfd.

Nee, dan de grappig bedoelde vertalingen van professor doctor Jensma (twee voorbeelden):

Voorbeeld 1.
Origineel handschrift blz. 72, regel 16:
MEN WI NILDON MIN.ERVA NAVT AS ÉNE GODENE NAVT BIKANNA [...]
THÉRVMBE KÉRON WI GÉRT.PIRE.HIS TOGHATER TO VSA MODER UT.


Vertaling Ottema 1872:
Maar wij wilden Minerva niet als eene Godin erkennen [...]
Daarom kozen wij Geert Pyres dochter tot onze Moeder.


Vertaling Jensma 2006:
Maar wij wilden Minerva niet als een godin bekennen [...]
Daarom kozen wij Gertje, de dochter van Grote Pier, tot onze Moeder uit.


Voorbeeld 2.
Origineel handschrift blz. 12, regel 27:
ALLERA MANNALIK THÉR EN OTHER FON SINE FRYDOM BIRAW [...]
MOT IK ANDA BARN.TAM ÉNER SLAFINE FARA LÉTA.


Vertaling Ottema 1872:
Een iegelijk die een ander van zijne vrijheid berooft, [...]
dien moet ik aan den leiband eener slavin laten voeren. 


Vertaling Jensma 2006:
Alleman die een ander van zijn vrijheid berooft [...]
moet ik in de baarmoeder van een slavin laten voeren.


=== SF 5-1-2013

Quote:
Originally Posted by HLH View Post
De tactiek om het OLB te neutraliseren door het belachelijk te maken werd succesvol toegepast door J. Beckering Vinckers (1821-1891) in 1876.

In 2006 werd deze traditie voortgezet door Goffe Jensma met zijn vertaling.
Het is kenmerkend dat beide geleerden hun kruistocht tegen het Oera Linda-boek begonnen met een bijbelspreuk (Jensma zelfs met twee)...

Beckering (1876):

"Ziet, het is eenerlei volk, en eenerlei spraak is onder hen allen." (Genesis XI vers 6)

Jensma (1992):

"Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden." (Marcus 13:22)

"Laten uwe lendenen omgord zijn en uw lampen brandende." (Lucas 12:35)

=== SF 6-1-2013

Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
Ik begrijp dat je bedoelt dat die Fensma en die Vickers uit hun christelijke overtuiging niet onpartijdig zijn... hmmm.
De kwestie van de bijbelspreuken is eerder besproken op een engelstalige forumdiscussie over het OLB.

Alewyn Raubenheimer uit Zuid-Afrika, auteur van "Survivors of the Great Tsunami" (een boek uit 2010 over het OLB; herziene druk 2011), zelf Christen, zei hierover (mijn vertaling):

Het probleem dat ik heb met mensen die een betoog beginnen met een bijbelvers, is dat ze eigenlijk zeggen: "Zie, ik ben Christen. Ik zal niet tegen je liegen. Vertrouw me. Zelfs de Bijbel is het met me eens."

Als iemand in het 19e en vroeg 20ste eeuwse Nederland daar tegen in zou zijn gegaan, liep hij het risico bestempeld te worden als onchristelijk en dus slecht. Mensen zijn kuddedieren en dus zouden zeer weinigen dan gedurfd hebben om het op te nemen voor de andere partij, in dit geval Ottema.

We moeten ook beseffen dat de kerk in de 19e eeuw nog een prominente rol speelde in de levens van de meeste mensen. Wie in hoog aanzien stond bij de kerk en de dominee (of bisschop), zou door de maatschappij worden gewaardeerd. In feite zal meestal de kerk een toegang zijn geweest voor enig publiek ambt (in sommige culturele kringen nog steeds).

Ik denk dat theologen waarschijnlijk problemen hebben gehad met het OLB, omdat het op zekere plaatsen te dicht in de buurt komt van de Joods-Christelijke leer, en op sommige plaatsen gaat het daar zelfs tegen in. Zij zijn niet in staat om geschiedenis en religie te scheiden.

In het geval van Griekse en Romeinse mythologie, Buddhisme, Islam enz., hebben ze geen probleem om deze te bestuderen, omdat het onderscheid en de verschillen duidelijk zijn.

In mijn ervaring kunnen mensen altijd wel een Bijbelvers vinden om wat dan ook te rechtvaardigen of motiveren, b.v.
"oog om oog" d.w.z. vergelding is goed, of
"keer de andere wang toe" d.w.z. vergelding is slecht

Een van mijn favoriete verzen:
Lucas 12:57
"En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is?"
d.w.z. volg anderen niet blindelings

Quote:
Snel vraagje bij wat bij mij een belletje deed rinkelen, die Jensma quote met het woord 'slafin' : altijd gemeend dat dit woord in de middeleeuwen werd overgenomen uit het latijn of bizantijn duidend op de slavische achtergrond van meest verhandelde slaven (...). Hoe komt dit in een boek uit 800 terecht volgens jou?
De officiële etymologie (leer der herkomst van woorden) is ongeveer zo betrouwbaar als de officiële geschiedschrijving. Veel ervan komt (o.a. door OLB) op een helling te staan die zo schuin is, dat het er vroeger of later, onherroepelijk vanaf kukelt.

Stel je voor dat de oudste afbeelding van een blanke met blauwe ogen gevonden zou worden in Griekenland. Betekent dat dan automatisch dat dit ras daar zijn oorsprong heeft?

Vele honderden jaren is ons wijsgemaakt dat de bakermat van onze beschaving in het zuid-oosten lag. Door wie en waarom?

Ik zal hier later dieper op in gaan.

=== SF 21-1-2013We hebben gezien waar het woord GOD vandaan komt en wat de oorspronkelijke betekenis was.


Nu de namen/ woorden ADAM en EVA 

(aan de hand van enkele fragmenten: ADAM(A), en één langer fragment: ÉWA of ÉVIN ~ vertalingen van mij, zo dicht mogelijk bij originele tekst)

[006/19] (blz./regel vh origineel)
AFTER.ET TWILIFTE JOL.FÉRSTE BARDE HJU THRJA MANGÉRTA.
LYDA WARTH UT GLIANDE
FINDA WARTH UT HÉTA. AND
FRYA WARTH UT WARME STOF.
THA HJA BLAT KÉMON SPISDE WR.ALDA HJAM MITH SINA ADAMA.
TILTHJU THA MANNESKA AN HIM SKOLDE BVNDEN WÉSA.

Na het twaalfde Jolfeest baarde ze drie meisjes:
Lyda werd uit gloeiende,
Finda werd uit hete, en
Frya werd uit warme stof.
Toen ze blootkwamen, spijsde (voedde) Wralda (Oeroude, Wereld) hen met zijn adem,
opdat de mensen aan hem zouden gebonden wezen.


[015/23]
SAHWERSA EN FAM ANNEN GADA WIL.
SA MOT HJU.T THÉRE MODER MELDA.
AND BISTONDA TO THA MANNISKA KÉRA.
ÉR HJU MITH HIRA TOCHTIGE ADAMA
THAT LJUCHT BIWLATH.

Wanneer een Fam (burchtvrouwe) iemand gaden wil,
zo moet zij 't de Moeder melden,
en terstond tot de mensen keren,
eer zij met haar tochtige adem
het licht bevuild.


[094/03]
ALREK KÉM WITHER UT.
TO JUWGANDE AND TO JOLANDE.
THET JUNGK-FOLK TACH SJONGANDE MITHA GURBAM
AND THISSE OVER.FULDE LUFT MITH SINA LIAFLIKA ADAM.

Ieder kwam weder uit
om te juichen en te joelen,
het jongvolk toog zingende met de geurboom,
en deze vervulde de lucht met zijn lieflijke adem.


~
[032/01]
THAT WORD ÉWA IS TO FRAN
VMBE AN MÉNA SÉKA TO NOMANDE.
THERVMBE HET MAN VS ÉVIN SEGA LÉRTH.

Het woord éwa is te vroom (heilig)
om een algemene zaak te benoemen,
daarom heeft men ons évin (even, effen) zeggen geleerd.


ÉWA THAT SÉIT SETMA
THÉR BI ALLER MANNISKA ÉLIK
AN HJARA MOD PRENTH SEND.
TILHJU HJA MUGE WÉTA
HWAT RJUCHT AND VNRJUCHT SY.
 
Éwa dat zijn zeden (inzettingen),
die bij alle mensen gelijk
in hun (ge)moed geprent zijn,
opdat zij mogen weten
wat recht en onrecht zij,


AND HWÉRTRHVCH HJA WELDICH SEND
VMBE HJARA AJNE DÉDA
AND THAM FON ORUM TO BIRJUCHTANDE.
THAT WIL SEDSA.
ALSANAKA HJA GOD
AND NAVT MISDÉDECH VPBROCHT SEND.

en waardoor zij in machtig zijn
om hun eigen daden
en die van anderen te berechten,
dat wil zeggen:
zolang ze goed
en niet misdadig opgebracht zijn.


AK IS.ER JET.EN ORA SIN AN FAST.
ÉWA SÉIT AK. É.LIK WÉTER.LIK.
RJUCHT AND SLJUCHT AS WÉTER
THAT THRVCH NÉN STORNE.WIND
JEFTA AWET OWERS VRSTOREN IS.

Ook is er nog een andere zin aan vast:
Éwa zegt ook é-lijk (gelijk), water-lijk,
recht en slecht als water (m.a.w. vlak)
dat door geen stormwind
of iets anders verstoord is.


WARTH WÉTER VRSTOREN
SA WARTH.ET VN.ÉWA. VNRJUCHT.
MEN.ET NIGTH ÉVG
VMBE WITHER ÉWA TO WERTHANDE.
 
Wordt water verstoord,
zo wordt het on-even, onrecht,
maar het neigt eeuwig
om weer even te worden.


THAT LÉITH AN SIN FONSELV.HÉD.
ALSA THA NIGUNG TO RJUCHT AND FRYDOM
IN FRYA.S BERN LEITH.
THESSA NIGUNG HAVATH WI
TRVCH WR.ALDA.S GAST. VSA FODERS.
THÉR IN FRYAS BERN BOGTH
THÉRVMBE SKIL HJU VS AK ÉVG BIKLIWA.

Dat ligt aan zijn vanzelfheid,
zoals de neiging tot recht en vrijheid
in Fryas kinderen ligt.
Deze neiging hebben wij
door de geest van Wralda (Oeroude, Wereld) onze voeder (vader),
die in Fryas kinderen boogt.
Daarom zal die ons ook eeuwig beklijven.


ÉWA. IS AK THET ORA SINNA.BYLD FON WR.ALDA.S GAST.
THÉR ÉVG RJUCHT AND VN.FORSTOREN. BILIWATH
AFSKÉN.ET AN SIN LICHÉME ARG TO GÉIT.
ÉWA AND VNFORSTOREN
SEND THA MARKA THÉRA WISDOM AND RJUCHTFÉRDICHHÉD
THÉR FON ALLA FRÉMO MANNISKA SOCHT
AND TRVCH ALLA RJUCHTERA BISÉTEN WRDEN MOT.

Éwa is ook het andere zinnebeeld van Wralda's geest,
die eeuwig recht en onverstoord blijft,
ofschoon het in zijn lichaam erg toegaat.
Éwa (eeuwig) en onverstoord
zijn de kenmerken der wijsheid en rechtvaardigheid
die door alle vrome mensen gezocht
en door alle rechteren bezeten worden moet.


=== SF 22-1-2013Verdrijven... kent u die uitdrukking?


Noord-Oost Nederland, 2e helft 12e eeuw (bron: Oud-Nederlands Woordenboek, mijn vertaling):

Tho worthen oug uanthemo lande the júthen.
uan sanctam helenam uer dríuen

Toen werden ook van 't heemland de joden,
door sint Helena verdreven


~~~
De volgende fragmenten komen voor in de Oera-Linda Kroniek:

[018/18] (blz./regel)
HETH EN MODER ARGE RÉD JÉVEN UT KVADA WILLA
SA MOT MAN HJA DÉJA JEFTA UT OF LANDUM DRIVA
STOKNAKEN AND BLAT

Heeft een (Volks-) Moeder slechte raad gegeven uit kwade wil,
dan moet men haar doden of uit het land drijven,
spiernaakt en bloot


[054/27]
HWAT SKOLDE THAT ÉR.RIK FARI WÉSA
ASTE THA WILDA WITHER TOBAK DRIWA KOSTE

Wat zou dat eer-rijk (eervol) voor u wezen,
als u de wilden weer terug drijven kon


[117/30]
HJA WILDON THA SWARTA MANNISKA
MITH WIF AND BERN TO THET LAND UTDRIVA

Zij wilden de zwarte mannen
met vrouw en kinderen uit het land drijven


[197/30]
HAVON WI THENE FIAND ÉN MEL FAR VS UT DRÉVEN
ALSA MOTON WI THÉRMITH FORTH GVNGA
ALHWENNE THÉR NÉN GOLA
NER SLAVONA NACH TARTARA MARA
FON FRYA.S ERV TO VRDRIVANE SEND

Hebben we de vijand eenmaal voor ons uit gedreven,
dan moeten we daarmee voortgaan,
totdat er geen Golen,
noch Slaven, noch Tartaren meer
van Fryas erf te verdrijven zijn


[203/06]
THÉRVMBE MOTON ALLE FOLKAR THÉR UT FRIA SPROTEN SEND
HJARA TONOMA WÉI WERPA
AND HJARA SELVA ALLÉNA FRIA.S BERN JEFTHA FOLK HÉTA.
FORTH MOTON ALLE VPSTONDA
AND ET FINDA.S FOLK FON FRIA.S ERV DRIVA

Daarom moeten alle volken, die uit Fria (= Frya) gesproten zijn,
hun toenamen wegwerpen
en zichzelf alleen Friaskinderen of -volk noemen.
Voorts moeten allen opstaan
en het Findas volk van Frias erf drijven


=== SF 24-1-2013 

Weer terug in mijn werkplaats, waar ik naslagwerken bij de hand heb.
Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
'slafin' : altijd gemeend dat dit woord in de middeleeuwen werd overgenomen uit het latijn of bizantijn duidend op de slavische achtergrond van meest verhandelde slaven
Het verschijnsel slavernij zal (ook hier) veel ouder zijn dan de middeleeuwen. Als we een woord daarvoor uit het Latijn of Grieks hadden moeten overnemen, waarom dan niet SERVUS of DOULOS?

Het ligt meer voor de hand (lijkt me) dat de Slaven (het volk) hun naam ontlenen aan het begrip "slaaf", dan dat dit wijdverspreide woord voor een zo algemeen verschijnsel van uitgerekend dat ene volk (de stakkers) afgeleid zo zijn.

slaaf - NL
sklave - duits (Slavisch persoon: Slawe)
slave - engels, deens, noors
slav - zweeds
esclave - frans
esclavo - spaans
esklabo - baskisch
esclau - catalaans
escravo - portugees
schiavo - italiaans
sclav - roemeens
!! servus - latijn
!! doulos - grieks


vorm en betekenis verwant aan:

sloof (znw), sloven (ww) - NL

mogelijk een (veel oudere) relatie tot:

slap (bnw) - NL
schlaff, schlapp - duits
slof - oudfries

slapen (ww) - NL
schlafen - duits
(to) sleep - engels
slepe, sliepe - oudfries

slepen (ww) - NL
schleppen - duits

In het OLB is meermalen sprake van "slavenvolk", dat zo genoemd werd, omdat het door priesters en koningen als slaaf werd uitgebuit.

=== SF 24-1-2013

Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
In eerder genoemd woordenboek [...] en wat algemeen in WN kringen wordt aangenomen...
Wat in boeken staat en algemeen wordt aangenomen, is niet altijd juist.
Indien OLB authentiek is, zullen veel boeken moeten worden herzien.
Laten we daarom het gezond verstand gebruiken en de geloofwaardigheid van de klassieke uitleg in vraag stellen. Die overtuigt mij allerminst.
Quote:
hoe komt dat nu in een tekst van duizenden jaren oud
Het zou gaan om een 13e eeuwse kopie van oudere originelen. De eerste teksten zouden zijn verzameld in de 6e eeuw voor onze jaartelling. We moeten er rekening mee houden dat in de bijna 2000 tussenliggende jaren de tekst kan zijn aangepast door overschrijvers. Al te ouderwetse woorden en zegswijzen kunnen zijn vervangen door meer eigentijdse varianten.

Het mag moeilijk voorstelbaar zijn, maar er staat niet één woord of zegswijze in het OLB, waarmee onomstotelijk kan worden bewezen dat de tekst NIET 2600 jaar oud kan zijn. Het is dan ook mogelijk, dat de tekst in ongewijzigde vorm is overgeleverd.

=== SF 24-1-2013

Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
Ik had het na jouw te makkelijke antwoord [...] eigenlijk weer opgegeven.
Je mag altijd doorvragen als een antwoord onbevredigend is. Sommige dingen zijn voor mij zo vanzelfsprekend, dat ik het niet altijd zie als iets nog onduidelijk is.
Quote:
Wat mij nu weer tegenstaat is dat alles zo makkelijk leesbaar is als je er éénmaal aan begint. Je zou toch zeggen dat er een hoop woorden en zinnen zijn waar niks van te bakken valt na al die eeuwen, hier lijkt het of je met toepassing van een 'truuk' alles kunt vertalen.
Het argument dat de taal (woordkeus en syntax) te modern zou zijn wordt vaak gebruikt. Het is niet wat we zouden verwachten op basis van de oudst overgeleverde officiële bronnen in wat op onze taal lijkt.

Mijn tegenargumenten:

Spreektaal wordt overgeleverd van ouders (vooral moeder) op kinderen. Als ze al onderwijs krijgen gebeurt dat pas nádat ze hebben leren spreken. Ouders en grootouders leerden de basistaal ook van hun ouders, niet op school. De oudst bekende teksten (bekend v.b. "Hebban olla uogala nestas hagunnan...") zijn geschreven door monniken die hadden leren lezen en schrijven in het Latijn. Ze probeerden met die kennis een spreektaal op te schrijven en werden daar geleidelijk steeds beter in. De schrijftaal evolueerde dus meer dan de spreektaal.

In IJsland kunnen kinderen teksten lezen van 1000 jaar oud, hun taal is nauwelijks veranderd. Waarom zouden onze streektalen wèl dramatisch veranderd zijn? Onze voorouders zullen bij voorkeur huwelijken zijn aangegaan met mensen die ze konden verstaan. 

Engels, Vlaams, Nederlands, Fries, Duits, Scandinavisch: er bestonden (en bestaan) talloze varianten. Vroeger was er niet een duidelijk onderscheid. Deze talen hebben gezamenlijke voorouders. De taal van het OLB kan daar één van zijn. Dat we het OLB relatief makkelijk kunnen ontcijferen, is doordat we als Nederlanders een goed taalgevoel hebben. Zo heb ik redelijk Zweeds leren spreken en verstaan, niet op cursus, maar van een vriendin. Toch staan er ook fragmenten in het OLB die nog steeds onduidelijk zijn en er zijn ook stukken waarvan sterk uiteenlopende vertalingen bestaan.
Quote:
Heb je de bron voor die joden-juthen in st helena?
Ik had het uit: Oud-Nederlands Woordenboek, en heb de vertaling naar mijn smaak aangepast. Er staat achter "Mfr.Reimb. A, r. 612"; Reimboek?
Mogelijk de Leidse Willeram, ook bekend als Egmondse Willeram.

Het betrof de heilige (vrouwe) Helena, niet het eiland St. Helena

=== SF 25-1-2013

Quote:
Originally Posted by ViV View Post
Je ziet dat het woord dat ze in het Oera Linda boek voor 'kinderen' gebruikten, 'bern', als synoniem werd gebruikt voor 'folk' (volk).
Een kleine correctie:
Quote:
Originally Posted by HLH View Post

FRIA.S BERN JEFTHA FOLK

Friaskinderen of -volk
jeftha = of, ofte

Bern is in het huidige Fries nog steeds kind of kinderen (zowel e.v. als m.v. dus).

børn - deens
barn - zweeds, noors
börn - ijslands

vergelijk:
born - engels
geboren (gebaard, gedragen) - NL
berne - fries

baren (ww) - NL
bernje - fries

=== SF 25-1-2013 (en 26-1)

Quote:
Originally Posted by ViV View Post
de criminele, genocidale oplichter Bonifatius
Inderdaad. En dit was grotendeels een culturele genocide. Eeuwenoude Eiken en andere geëerde bomen werden omgehakt. Dit waren letterlijk familie-stambomen waaronder vele generaties lang de as (ash) van voorouders was begraven, en waar men vragen kon stellen (ask). Elke tak had een verhaal.
Hiermee werd de geest van ons volk (bijna) gebroken, het geheugen werd (bijna) gewist.

eik - NL, noors, ijslands
ek - zweeds
eg - deens
oak - engels
eichen - duits

es - NL
ash - engels
ask - deens, noors, zweeds
eschen - duits

berk - NL

birk - deens, nedersaxisch
birki - ijslands
birken - duits
birch - engels
bjirken - fries
bjørk - noors, zweeds

Namen: Bregje, Brecht, Birgit, Bert, enz.

Wikipedia:
Perchta of Percht (ook wel Vrouw Percht, Bircht, Brig(i)t Frau Faste, Perahta, Stampfe, Paxto-Stampfo, Posterli, Quatemberca, Fronfastenweiber, Bechtrababa, Sperchta, Berigl, Berchtlmuada, Pehta, Perhta-Baba, Zlobna Pehta, Bechtrababa, Sampa, Stampa, Lutzl, Zamperin, Pudelfrau, Kwaterni, Zampermuatta, Rauweibof, Bercht(a), in het engels Berta) is een figuur uit de Germaanse en Slavische mythologie.

[109/27]
THA HUDA WRDATH THRVCH THA WIVA TOMAKAD ÀND BIRHET MITH SKORS FON BERKUM
de huiden worden door de vrouwen toegemaakt en bereid met schors van berken

=== SF 25-1-2013 (en 26-1)

Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
Ik lees op dit moment een oud boek over de kelten, waarin de schrijver aantoont hoe de romeinse new old world order de hele gallische cultuur en taal in een kort tijdbestek van enkele eeuwen totaal vernietigd heeft.
Interessant, welk boek is dat?
Quote:
Wat door onze adel destijds heel pompeus als sjiek werd beschouwd, frans spreken, was niets anders dan een plat taalgebruik overnemen van een volk dat zowel qua taal als ras totaal vernietigd en vermengd was.
Inderdaad, en het was de taal van de bezetter. Eerst de Romeinen, later de Franken (Karel de Saxenslachter).
Quote:
Daarom des te blijer en trotser dat de woorden die wij bezigen duizenden jaren teruggaan. Mocht ons soort ooit weer aan de macht komen, stel ik voor de oude spelling direkt weer terug te voeren en te laten studeren op elke school als hoofdvak voor latijn! 
Ja, ook zonder het OLB is uit de Noordelijke talen af te leiden dat deze ouder en zuiverder zijn dan de mediterrane talen. Maar het OLB maakt dat een stuk gemakkelijker.
Quote:
Heb je wat voorbeelden van verschillen in tijd en gebruik en onvertaalbare passages?
Onvertaalbaar is een groot woord, want uit de context is vaak wel ongeveer te raden wat bedoeld wordt. Toch bestaan er soms extreme verschillen in uitleg tussen de diverse vertalingen. Er zijn ontzettend veel voorbeelden, maar het is een tijdrovende klus. Hier zijn er voor nu een paar uit de losse pols.
Ik heb de woorden waarvan de herkomst of betekenis onzeker is onderstreept. 
[xxx/yy] : x = bladzijde, y = regel.

[00b/03] THVSAND WÁRA [004/05] ANDA BRVD SITTE [004/08] THÀT SKOLD.IK NAVT NE MELDA [004/14] BIJVNKA ALLE SKÍDNISA [004/27] SA HAGATH J TO NVDANDE [006/30] WR.ALDA.S OD TRÀD TO RA BINNA [010/26] SWART ÀND NÍLOF FON TÁRA TO STIRTANE [021/24] ÉWA THÉR THÉR.UT TAVLIKT SEND [024/31] ÉR HI AN SINA RÉNA KVMTH [029/31] THÀT RÉDER ÀFTER.WÉJA TO LÉTANE [030/12] SA WÀRTH.ER BISTONDA MÀRK.BÉTEN [038/23] THA SJAKA TO LÉVANDE [052/12] VPPERA WÉSA NIS NINMER NÉN BLÍDSKIP TO BISJAN [056/15] THAM LÉTON HINI BIDOBBA [056/31] THÀT HÉDE THJU MODER BISJOWATH [067/16] VMBE THÀT THA SJVRDA WELDICH ÀND ... [068/13] THÀT WRDE DVM ÀND DOR [076/28] VMBE THA MÀNNISKA TO DJAPANA [081/04] HJARA HORSA FOR HJARA TOGUM [083/26] DEL TRULED [084/10] KÀMPA ÀND WOXELJA [089/17] THJU FÉRE THÉRA IS WÉST [099/20] MÀNNALIK ÀND BERLIK [108/30] THRÉ GRÉVA BURCH.HÉRA [114/13] IK GÍRDE HJA LING.SÍDE [119/08] ROJADON SVME MITH EN SNÁKE [151/13] BÀRGUM JEFTHA TONNUM FON THA BESTA BJAR [155/11] WAS THÉR TEFTA EN ÉLLE LJAWE FÁM 

Eén van talloze spelvariaties: 
Spelling MODAR voor Moeder komt alleen voor (2x) in brief van Rika (blz.189-192). In alle andere teksten is de spelling MODER.

Drie voorbeelden van grote vertaalverschillen:

[121/01] THACH HI THRJVCHDE LIK HI ÉR DÉN HÉDE

Ottema (1872): doch hij bedroog gelijk hij vroeger gedaan had
Jensma (2006): maar hij dreigde zoals hij eerder had gedaan

[006/30] OD TRÀD TO RA BINNA


Ottema (1872): haat trad tot haar binnen
Jensma (2006): gelukzaligheid trad tot hen binnen

[010/25] THJU LOFT WÀRT SWART ÀND NÍLOF 

Ottema (1872): de lucht werd zwart en geelgroen
Jensma (2006): de lucht werd zwart en niet moe

=== SF 26-1-2013

Quote:
Originally Posted by HLH View Post
[004/08] THÀT SKOLD.IK NAVT NE MELDA
Dit was een instinkerd, zoals er ook veel zijn.

Je zou zeggen dat er gewoon letterlijk staat: 
"dat zoud'ik (nooit-) niet melden"

maar dat past niet in de rest van de tekst:

J MOSTE BIFARA ALLE DINGUM 
JO EN NÉIE FOLK.S.MODER KÍASA. 
IK WÉT WEL THÀT J THÉRMITHA ANDA BRVD SITTE 
VT HAWEDE THÀT.ER 
FON THA THREDTINE BURCH.FÁMNA 
THAN WI JETA OWER HÀVE 
WEL ACHTE SEND 
THÉR NÉI THÉRE ÉRA DINGE. 
MEN THÀT SKOLD.IK NAVT NE MELDA.

Vertaling Ottema (1876):
gij moest voor alle dingen
eene nieuwe volksmoeder kiezen.
Ik weet wel dat gij daarmede aan den grond [prut?] zit,
uithoofde dat er
van de dertien burgtmaagden,
die wij nog overig hebben,
wel acht zijn,
die naar die eere dingen,
maar daar zoude ik geen acht op slaan.

=== SF 26-1-2013
Quote:
Originally Posted by HLH View Post
Eén van talloze spelvariaties:
Spelling MODAR voor Moeder komt alleen voor (2x) in brief van Rika (blz.189-192). In alle andere teksten is de spelling MODER.
Vier voorbeelden, van mijn weblog 6 juni 2012 (daar staan er nog vier andere):

1. SEND / SIND = tegenwoordige tijd meervoud van werkwoord "zijn"
sind - duits
zijn - NL
are - engels
er - deens, noors
är - zweeds
binne - fries
___________________________________SEND __SIND______%
tekst vóór Ljudgerts Brief. . . . . 172 . . .8 . . 4%
Ljudgerts Brief (p.163-168) . . . . . 0 . . 28 . 100%
tekst na Ljudgerts Brief. . . . . . .22 . . .2 . .10%
-----------------------------------------------------
TOTAAL. . . . . . . . . . . . . . . 194 . . 38 . .16%


2. BERN / BÀRN = kind of kinderen
bern (e.v.), bern (m.v.) - fries
barn, barn - zweeds, noors
barn, børn - deens, ijslands
kind, kinder - duits
kind, kinderen - NL
child, children - engels
__________________________________BERN___BÀRN_____ %
tekst voor Jons Geschiedenis . . . . 5 . . 31 . .86%
vanaf Jon (p.65) . . . . . . . . . .74 . . .1 . . 1%
----------------------------------------------------
TOTAAL . . . . . . . . . . . . . . .79 . . 32 . .29%


3. KÀNING (incl. 1x KÁNING) / KENING of KÉNING = koning
kening - fries
koning - NL
könig - duits
konge - deens, noors
kung - zweeds
king - engels
____________________________KENING___KANING_______ %
tekst vóór 'Wodin' . . . . . . .33. . . . 0 . . . 0%
Wodin tot Jon (p.53-71). . . . . 0 . . . 14 . . 100%
Jon tot Gosa (p.72-142). . . . .24 . . . .0 . . . 0%
Friso tot Beden (p.144-168). . . 0 . . . .8 . . 100%
Rika (p.189-192) . . . . . . . . 1 . . . .3 . . .75%
Zwarte Adel (p.195-210). . . . . 6 . . . .6 . . .50%
----------------------------------------------------
TOTAAL . . . . . . . . . . . . .64 . . . 31 . . .33%


4. NW / NV = nu
nu - NL, deens, zweeds
nú - ijslands
nou - (west-) fries
now - engel
nun - duits
nå - noors
nunc - latijn
_______________________________NW___NV______%
tekst vóór 'Nyhallenja'. . . . .9 . .0 . . 0%
Nyhallenja (p.33-39) . . . . . .1 . .3 . .75%
Minno tot Tunis (p.39-61). . . 18 . .0 . . 0%
Kalta-Minerva-Jon (p.61-71). . .5 . 11 . .69%
Gertmanna tot Gosa (p.72-142). 42 . .0 . . 0%
Konered tot Adel (p.143-157) . .6 . .6 . .50%
Gosa's raad (p.157-163). . . . .0 . .9 . 100%
Ljudgert tot Rika (p.163-192). .1 . .0 . . 0%
Zwarte Adel (p.195-210). . . . .3 . .5 . .63%
---------------------------------------------
TOTAAL . . . . . . . . . . . . 85 . 34 . .29%


=== SF 26-1-2013
Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
hier lijkt het of je met toepassing van een 'truuk' alles kunt vertalen
Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
het net lijkt alsof er een "methode over heen is gegaan"
Ik geef je dit ter overweging:
Als het in de 19e eeuw mogelijk was om dit boek te schrijven en er specialisten in te laten stinken, zou het in later jaren en zeker tegenwoordig véél gemakkelijker moeten zijn om iets te maken dat ongeveer van dezelfde kwaliteit is.
Toch heeft nooit iemand ook maar één bladzijde gemaakt die enigszins in de schaduw kan staan van het OLB.

=== SF 26-1-2013

Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
Wij zijn hier in een beweging, die in een groot deel is gebaseerd op het ontkrachten van leugens zoalsdie van de holocaust, omdat die de basis leggen voor het breken van elke weerstand.
Precies.
Ik neem mijn werk uiterst serieus.
Laat me jou een vraag stellen.
Wat denk jij?

A) het is zeker dat Over de Linden loog over de herkomst van het OLB, m.a.w. het staat vast dat het een vervalsing (mystificatie) betreft. B) het is mogelijk dat Over de Linden de waarheid sprak en dat het OLB een 13e eeuwse kopie is van een ouder origineel. C) ... ?
Quote:
Des te meer moeten wij oppassen niet toe te geven aan fantasieen en samenzwering theorien...
De huidige officiële theorie van Goffe Jensma, zoals beschreven in zijn (theologisch) proefschrift (2004) is, dat François Haverschmidt (1835-1894; dominee-dichter) het OLB gemaakt heeft met hulp van Eelco Verwijs (1830-1880; taalkundige) en Cornelis Over de Linden (1811-1874; scheepstimmerbaas). Hun doel zou zijn geweest een (vrijzinnig) religieus gemotiveerde grap uit te halen.

Dit is een schoolvoorbeeld van een complottheorie.

Naar aanleiding van Jensmas promotie werd een discussie-avond georganiseerd. In de Leeuwarder Courant verscheen hiervan een verslag op 10 december 2004. Een veelzeggend fragment:

"Hoewel de sprekers zonder uitzondering vol lof waren over het werk van Jensma, had hij niemand kunnen overtuigen van zijn waarheid dat François Haverschmidt de belangrijkste auteur van het Oera Linda-boek is." 
Quote:
Dat het OL boek stiekem wordt verborgen door kerk en universiteit omdat anders hun werk in gevaar komt gaat echt anno 2013 niet meer op. Er is geen kerk meer. En dezelfde geleerden studeren naarstig op honderden werken van voor christus, homerus en wat dies meer zij, zonder dat dit één probleem oplevert.
Je klinkt als iemand die heilig gelooft in de religie die Wetenschap heet. Vergeet niet dat de officiële staatsgeschiedenis ook een zgn. wetenschap is. Ik heb zelf een academische graad en ben enkele jaren hoofd geweest van een wetenschappelijk bureau. Ik weet hoe mijn voormalige collegas te werk gaan en dat met geld bijna elke 'wetenschappelijke' conclusie te koop (of te verduisteren) is. Wel eens gehoord van Albert Delahaye? Verketterd door officiële geschiedkundigen en hetzelfde geldt natuurlijk voor WO2-revisionisten, maar dat wist je al.

=== SF 26-1-2013

Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
MITH SINA ADAMA
sina adama: de adem, der Atem, mannelijk, vroeger vrouwelijk?
ET TWILIFTE JOL.FÉRSTE
jol.ferstE, een E na onzijdig enkelvoud
UT WARME STOF
ut WARME geen N NIKS vervoegd?
TO THA MANNISKA
manniska? mensen = vrouwelijk?
HIRA TOCHTIGE ADAMA
tochtigE adama? adem is toch vrouwelijk eerst??? 
MITH SINA LIAFLIKA ADAM
HIER wordt adam wel vrouwelijk vervoegd (maar geen dativus n/m of r toegevoegd ) en dus nu WEL MET EEN A?
THÉR BI ALLER MANNISKA
alleR manniska
wordt nu wel dativus meervoud vervoegd

AN HJARA MOD
hjarA Mod : wordt de moed vrouwelijk?
TRVCH WR.ALDA.S GAST. VSA FODERS
USA FODERss, VADER > usA en S? meervoud, genitivus,

ik kan er geen peil optrekken!!

ook de werkwoorden zijn onbegrijpbaar in al die verzen, ene keer gerondivus, dan weer infinitief dan weer vervoegd.

Affijn als ik duits, latijn, of mijn gebrekkige kennis van oud nederlands toepas op dit oud fries, dat normaal gesproken VOOR het hoogduits werd gesproken, zou je hetzelfde patroon verwachten van nog meer naamvallen en niet minder en zeer onregelmatig dubieus. Of hebben de duitsers naamvallen later toegevoegd met hun Ordnung gevoel.
De verwachting dat oudere teksten meer naamvallen en regelmatiger zouden moeten zijn is onjuist. Jij gaat uit van een lineaire ontwikkeling, terwijl een cyclische realistischer is, vanwege de culturele genocides.
Latijn en Oudgrieks waren schrijftalen; er moest met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk kunnen worden gezegd. Monniken hebben deze regels later toegepast op onze (spreek-) talen. Daarmee zijn onze talen gekunsteld geworden.
Beckering-Vinkers kwam in 1876, met eenzelfde benadering als die jij hanteert, tot de conclusie dat het wartaal was, "neger-engelsch!", terwijl specialist De Haan-Hettema er het allerzuiverste Oudfries in herkende.
Zelfs hoax-gelovers gaan ervan uit dat het door iemand moet zijn gemaakt met een uitzonderlijke talenkennis (Jensma zegt: Eelco Verwijs).
Hoe verklaar je dan dat het vanuit 19e eeuws grammaticaal perspectief zo rommelig overkomt? Dit zou eerder pleiten voor authenticiteit.

=== SF 26-1-2013 

Drie tinten WIT

1) WIT: de kleur

wit - NL
wyt - fries
white - engels
weiß - duits
hvid - deens
hvit - noors
vit - zweeds
hvítur - ijslands

[009/18]
FRYA WAS WIT LIK SNÉI BY.T MORNE.RÁD
Frya was wit als sneeuw bij't morgenrood

[096/02]
HJRA TUSKAR SEND WITTER
haar tanden zijn witter

[125/23]
SIN FRISKA HUD AND BLÁWA ÁGON MITH WIT HÉR
zijn frisse huid en blauwe ogen met wit haar

[150/05]
WITTO. THAT IS WITTE. SIN SVNV 
Witto, dat is witte, zijn zoon

[157/15]
THÉR WÉRON [...] RÁDA. BRUNA. ÀND WITA MONG.
THÉRA THÉR RÁD JEFTHA BRUN WÉRON
BITON HJARA HÉRE MITH SJALK.WÉTER WIT

Er waren [...] rode, bruine en witte onder.
Zij die rood of bruin waren,
beten hun haar met kalkwater wit.


[206/18]
SPOKKA WITTE WÍVA ÀND ULDERMANKES
spoken, witte wieven en uldermanjes (kabouters?)

[206/25]
GONGON HJA [...] SPOKKA IN WITTA KLÁTHAR HULED
gingen zij [...] spoken, in witte klederen gehuld

2) WIT: weten, wijsheid
WITSKIP = wetenschap, kennis, wijsheid (fries: wittenskip)

wijsheid - NL
wiisheid - fries
wit, wisdom - engels
vidd - noors
wit, vett - zweeds
wit - deens
vitsmuni - ijslands
witz (grap), weisheit - duits

weten - NL
witte - fries
to wit/ wot - engels
wissen - duits
vet - zweeds, noors
vita - ijslands

[004/10] 
TACH IS HJU FOL WITSKIP ÀND KLAR.SÍAN
toch is zij vol wijsheid en helderziendheid

[035/10]
THA ORA MÀNNISKA HJARA WITSKIP TO RÁWÁNE
de andere mensen hun wijsheid te roven

[062/09]
EN WITE BURCH.FÁM. MIN.ERVA WAS HIRA NOMA
een wijze burchtvrouwe, Min-erva was haar naam

[062/25]
MIN.ERVA NÉDE THÉR NÉN WIT FON
Minerva had daar geen weet van

[077/21]
HWERTHRVCH THA WITSKIP THÉRA
FAR VS FOR BORGEN WÀRTH

waardoor de kennis daarvan
voor ons verborgen werd


[121/07]
THA JET MAR VR THINA WITSKIP
maar nog meer over jouw wijsheid

[138/02]
NÉNE WITSKIP SEIDER NE MÉI MÀN MINACHTJA.
THACH É.LIKA DÉLA IS THA GRÁTESTE WITSKIP
THÉR TID VS LÉRA MÉI.

Geen wijsheid, zei hij, mag men minachten,
doch gelijk delen is de grootste wijsheid,
die tijd ons leren mag.


[140/13]
THAS LÉRE HWÉRBI THA PRESTERA
NÉN ORE WITSKIP HOVA AS DROCHT.LIK RÉDA

Deze leer, waarbij de priesters
geen andere kennis behoeven als bedriegelijk redeneren


3) WIT: water, nat (wet), zee
(n.b. zeeschuim en ijskristallen zijn wit)

wet (nat) - engels
wiet - fries
(wad - NL)
våd - deens
våt - zweeds, noors

[028/01]
THI WIT KÉNING TWILF MONIS DÉLA
de witkoning twaalf mansdeelen

[045/17]
THER WITKÉNING. THÀT IS SÉKÉNING. GODFRÉJATH
de Witkoning, dat is Zeekoning, Godfréjath (Godgevraagd)

[110/29]
THA SKILDA THÉR WITKING
ÀN THÉRA SKOLTA BI THA NACHTUM 

de schilden van de witking
en de schout bij de nacht


=== SF 26-1-2013 

Fragment (blz. 8-11) uit "Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de Brochure van den Heer J. Beckering Vinckers over Het Oera Linda Boek", door L.F. Over de Linden (1877):
Een ander Friesch taalgeleerde, Mr. de Haan Hettema, die verschillende geschriften over de Friesche taal heeft bewerkt, waaronder eene Friesche spraakkunst en een woordenboek, zamengesteld uit de oud Friesche Wetten, geeft een zeer uitvoerig verslag over het handschrift in het bijvoegsel der Leeuwarder Courant van Dinsdag 5 September 1871, waarbij hij, de echtheid van het stuk niet willende beoordeelen, omtrent de taal er van het volgende zegt:

"Het stuk is in de Friesche taal geschreven; eene onderscheiding tusschen Oud-Friesch en Land- of Boere-Friesch ken ik niet. Ik ken alleen eene andere en nieuwere spelling van die taal, want de uitspraak van het Friesch is nagenoeg nog dezelfde als voor eenige eeuwen, hetgeen dan ook de wereldberoemde taalkenner de Deen Prof. R. Rask in zijne Friesche spraakleer heeft aangetoond, door ons de klanken van het Friesch, in de HSS voorkomende, te geven zooals die taalkundig behooren uitgesproken te worden, en die thans nog nagenoeg dezelfde zijn.

Wat nu de spelling, in dit stuk voorkomende betreft, deze is, in mijn oog, veel meer overeenkomstig de oudere en zeer regelmatig, en veel beter en regelmatiger dan van hen, die thans die taal schrijven; zoodat het te wenschen ware, dat men in de hoofdzaak die spelling overnam, dan zoude er meer eenheid in de spelling komen en het oorspronkelijke van de taal, beter dan nu, bewaard blijven. Thans schrijft men met Hollandsche klanken, en in den hedendaagschen Hollandschen schrijftrant. Doch dit is niet te verwonderen. Geen der latere schrijvers in die taal, Gijsbert Japiks en de gebroeders Halbertsma niet uitgezonderd, hebben zich volstrekt niet om de spelling van het in de HSS voorkomend Friesch bekommerd. Alleen T.R. Dijkstra en voornamelijk de te vroeg ontslapene H.S. Sytstra waren het, die het spoor der ouden zooveel mogelijk trachten te volgen, en de waarde van die spelling niet uit het oog verloren.

Bovendien vinden wij reeds in onze photografiën eenige, thans niet algemeen meer bekende woorden, die in het overige van dit geschrift ook wel zullen voorkomen en daardoor onze 
Friesche Woordenschatzouden kunnen aanvullen.

Ik beschouw het dus in de eerste plaats van belang, om dit stuk in den Frieschen tekst door den druk bekend te maken; maar ook in de tweede plaats, - als men volgens het verslag den inhoud aanneemt, die zoowel uit een Godsdienstig als Geschiedkundig oogpunt niet van belang ontbloot schijnt te zijn, - dat er dan ook eene Hollandsche vertaling bijgevoegd worde, enz. [...]"


Dr. Reitsma en Prof. Vitringa stellen in uitvoerig uitgewerkte stukken de belangrijkheid van taal en inhoud van het HS in het licht.

Waarlijk, zulke namen hebben goeden klank, waar het de wetenschap in 't algemeen en de Friesche taal in 't bijzonder betreft. Hunne getuigenissen zijn maar zoo niet met een groot woord te niet te doen.
== SF 27-1-2013
Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
Het is niet aan de tegenstanders te bewijzen wie het dan wel heeft geschreven, ze hoeven alleen aan te tonen dat het geen historisch document is, wie de boel gefopt heeft is niet aan hun.
Welnu, dit is nooit overtuigenderwijs aangetoond.

Zelfs al zou de tekst vol staan met taal- en spelfouten, dan nog kan het een authentiek 13e eeuws document zijn (onafhankelijk van de inhoud).

Wie beweert dat het OLB een vervalsing is, beschuldigt Cornelis Over de Linden ervan gelogen te hebben tegen o.a. 1) het Fries Genootschap, in de personen van Eelco Verwijs en Jan Ottema (die hem als goede vriend beschouwde), en 2) zijn eigen kinderen en kleinkinderen.

Het is rechtvaardig dat iemand voor onschuldig wordt gehouden, zolang zijn misdaad niet bewezen is.

Het geschrift van J. Beckering Vinckers uit 1876, op basis waarvan wordt aangenomen dat het OLB een vervalsing zou zijn, staat vol drogredenen en is dan ook volstrekt niet serieus te nemen. Geen taalkundige heeft tot nu toe zijn argumenten en conclusies durven bevestigen.

Cornelis Over de Linden en zijn erfstuk verdienen eerherstel.

~
Voordat je over het papier begint - dit zou ook 19e eeuws zijn - daar wordt nu al jarenlang onderzoek naar gedaan, zonder enig bevredigend resultaat. Als het inderdaad nieuw papier was, zou dit al lang volkomen duidelijk moeten zijn.

=== SF 27-1-2013

Quote:
Originally Posted by wolf911 View Post
In die paar stukjes tekst die ik citeer klopt er geen hout van naamvallen en verbuigingen van bijv. nm en WW, mannelijk en vrouwelijk alles door elkaar.
Geef daaaaar antwoord op...
Niemand kan deze vraag beter beantwoorden dan de heer Leendert Floris Over de Linden (1837-1919) reeds in 1877 deed:
(op blz. 21-22 van "Beweerd maar niet bewezen")
Zou dat nu werkelijk zoo zijn, dat geen geschrift met fouten tegen taalregels, meer echt is? Dus alle documenten van vroegeren of lateren tijd, waarin is gezondigd tegen de taalwetten, omtrent geslacht, getal, declinatie en conjugatie worden eenvoudig als onecht afgewezen? Wat zal er dan bitter weinig in de archieven meer waarde hebben. In velen zal geen document meer overblijven, als, volgens de opgegeven stelling, onechte wordt uitgezocht en uitgeworpen. Wat zal er op die manier worden van zoovele stukken, van mannen uit den tegenwoordigen tijd, die zich in de wetenschap naam hebben weten te verwerven, maar, - wat nogal bij velen, die overigens eene flinke wetenschappelijke opvoeding hebben genoten, het geval is, - aan de studie der moedertaal niet het grootste gewigt hechten en daardoor die taal soms ellendig havenen. Of mogen latere geschriften wel en die van 1256 geen taalfouten bevatten? 't Kon zijn, omdat er toen minder scholen en minder leerboeken en minder meesters waren dan tegenwoordig; ieder was toen voor een groot deel zijn eigen leermeester, en ieder meester hield er zijn eigene spelling en taalregels op na, waardoor de variëteiten in de schrijfwijze van Fransch, Duitsch, Friesch of welke taal dan ook, bijna zoo groot in aantal waren als de schrijvers. Zoo zal 't zeker ook geweest zijn met de schrijvers van 't O.L.B. Ieder in zijn eigen tijd en stijl, zoo goed als zij 't konden, en op een wijze om begrepen te kunnen worden - niet in wartaal - hebben zij opgeteekend alles wat zij aan de vergetelheid wenschten te ontrukken. Men schreef geen stuk om te dienen als proeve van taal en stijl. Wat zij schreven is wellicht met tallooze zonden tegen geslacht, naamval, gebruik van vocalen, wijze van vervoegen, en wat voor taalzonden men meer begaan kon, maar toch zoodanig, dat zij begrepen kunnen worden, hoezeer niet in de taal, die volgens den heer B.V. [Beckering Vinckers] alleen den naam verdient van regtschapen Friesch.
=== SF 27-1-2013
wolf911: "geef antwoord waarom rosenberg en de ahnenorde ook dit boek lieten schieten"

Je bedoelt Deutsches Ahnenerbe.

Simpel. Het strookte niet met de Führercultus, waarin Adolf Hitler als de nieuwe Messias werd voorgesteld.

Wirth had zich (net als Himmler) veelvuldig uitgesproken niet alleen als fel anti-joods, maar ook anti-christelijk. Dat lag nog erg gevoelig. Ook had hij scherpe kritiek op de Führerverering. In het eerste jaar dat OLB gepubliceerd was (1933), genoot zijn vertaling met uitleg een zeer grote populariteit. Dit was een bedreiging voor de NS ideologie. Wirth dreigde te machtig te worden als 'profeet' van het OLB.

In het OLB wordt echter de vergoddelijking van stervelingen ondubbelzinnig bestreden. 

Wirth spotte in zijn overmoed ook teveel met de Edda en Germaanse mythologie. Niet de Germanen, maar de Fryas of proto-Friezen bleken het oervolk.

Soms is het beter om het grote publiek (nog even) onwetend te laten.

Zoiets groots kon licht tot een collectieve identiteitsverandering leiden.
Dat kon wellicht beter geleidelijk gaan.

=== SF 29-1-2013

wolf911: "het oorsponkelijk oud nederlands woord slaaf op pagina 2 : theo"

De zin "Maltho, thi atomeo, theo" komt uit de 'Malbergse Glossen' van de 'Lex Salica', een tekst uit de zesde eeuw, bewaard in handschriften uit de achtste eeuw. Kennelijk heb je de tekst waarnaar je verwijst helemaal niet gelezen.

"Laten we terugkeren tot de vraag van het begin. [Maar is de taal van die glossen nu echt Oudnederlands?] Uit mijn beschouwing moge duidelijk geworden zijn, dat de taal van de 'Malbergse Glossen' kan worden gezien als een representant van de taal van de Salische Franken in Noord-Frankrijk en de noordelijker gelegen gebieden. Er zijn nauwelijks aanwijzingen dat we met een verschoven taal, dus met een Oudhoogduits dialect, te maken hebben, maar dat kan aan de vroege datering van de tekst liggen. Bovendien moet men er natuurlijk rekening mee houden dat de taal van de bron zelf ook niet uniform is geweest. Het feit dat er in de handschriften soms dubbele glosseringen voorkomen en dat de A-handschriften hier en daar een totaal andere woordenschat dan de andere handschriften hebben [...] is een aanwijzing dat niet iedereen alle woorden altijd begreep en dat er waarschijnlijk sprake is van verschillende dialecten, ook in onze tekst."

Blz. 16:
Veeleer Oudfrankisch dus.
Maar zelfs indien de term "theo" voor slaaf ook bij de Friezen en Saksen voorkwam, betekent dat niet dat er geen synoniemen kunnen hebben bestaan.

=== SF 30-1-2013
[113/01]
WILST NW THÀT THA BOPPA LÁNDER
DÉL HÀVE AN VSA RIKDOM ÀND WISDOM.
SÁ SKIL IK THI EN RÉD JÉVA.

Wil je nu dat de bovenlanders (stroomopwaarts wonend)
deel hebben aan onze rijkdom en wijsheid,
dan zal ik je een raad geven.
 

LÉT ET THA MANGÉRTNE TO WÉNHÉD WRDE
HJARA FRÉJAR TO FRÉJANDE.
ÉR HJA JÀ SEGZA.

Laat het een gewoonte worden voor de meisjes
om hun vrijers 
(vragers) te vragen,
vóór ze JA zeggen:
 

HWÉR HÀST AL IN WR.ALDA OMME FÁREN.
HWAD KÀNST THIN BERN TELLA WRA FÉRA LANDA
ÀND WRA FÉR.HÉMANDA FOLKA.

"Waar ben je zoal in de Wereld geweest?
Wat kan je jouw kinderen vertellen over verre landen
en over vreemde 
(ver-hemende) volken?"

No comments:

Post a Comment