25 April 2018

How did it sound? #5: U varieties

The U with dot was transliterated by me as Û; most modern Dutch cognates are spelled with "ui", a sound that is not used in German or English (pron. like French fauteuil).
The less common U with one spoke in the middle was transliterated by me as Ü; most modern Dutch cognates are spelled with "eu", a sound not used in English, but similar to the Nordic "ø" or German "ö".

Like with the other vowels, the use is in many cases not consequent. For example, UT / ÛT, BÛTA / BUTA, BÛRA / BÜRA, FÛL / FÜL etc.

The most common word with Ü is the verb MÜGE (to may). Common words with Û are STJÛRAR (steersmen or navigators) and THÛSAND (thousand). Most common use of the regular U is in HJU (she), THJU (the), TILTHJU (so that), in plurals ending -UM, and verbs ending -UN or -UM. It is remarkable that in the modern versions of the words with the regular U, the sound has often changed into totally different directions.

The probe texts had too few examples, so I made lists below, taken from the whole text. The list with the regular U is not complete, but the other two lists are, more or less. They are meant to give an idea of how the modern versions of the words (if applicable) are.


With normal U, besides HJU, THJU, TILTHJU, plurals -UM and verbs -UN, -UM: a short u as in luck:
(in words with more syllables ending -UR: unstressed -er:)
ADDUR === (D/E) adder
ALGÁDUR === (archaic D) altegader, allegaar, (E) altogether (1x -ER)
SÉKUR === (D) zeker, (D) sicher, (E) sure
(other, accentuated:)
BURCH === (D) burcht, (G) Burg
BUTA (also Û) === (D) buiten, (F) bûten
BUWGJA === (D) buigen, (G) biegen
DUBBEL === (D) dubbel, (F) dûbel, (G) doppelt, (E) double
DUN === (D) duin, (F) dún, (G) Düne, (E) dune
FJUR === (D) vuur, (F) fjoer, (G) Feuer, (E) fire
FJUWER vier === (D/G) vier, (F) fjouwer, (E) four
FLUX === (D) vlug, (F) fluch
HUS (also Û) === (D) huis, (G) Hause, (E) house
KRUPA === (D) kruipen, (E) creep
LJUD === (D) lieden, (G) leute
LUK === (D) geluk, (F) lok, (E) luck
LUST- === (D/E) lust
NJUGON (also V) === (D) negen, (F) njoggen, (G) neun, (E) nine
RJUCHT === (D/G) recht, (F) rjocht, (E) right
RUN === (D) ren-, (F) run/rin-, (G) renn-/rann-, (E) run/ran
SJUGUN/-ON === (D) zeven, (G) sieben, (E) seven
SMUK- === (D) smuk-, (D) schmuck
STURF === (D) stierf/storf, (G) starb/storb
SUSTER === (D) zuster, (G) Schwester, (E) sister
THRJU === (D) drie, (G) drei, (E) three
UT (also Û) === (D) uit, (F) út, (G) aus, (E) out

With Û (U-dot): a long ui as in French fauteuil:
BISLÛTA === (D) besluiten
BJÛSTRE === (D) bijster
-BRÛDA === (D) bruiden/bruien
BRÛWSENDE === (D) bruisende
BÛDA === (D) buidel, (G) Beutel
BÛGJA === (D) buigen, (G) beugen
BÛTA === (D) buiten (also U)
BÛRA === (D) beuren (also Ü)
BÛRA === (D) buren
BÛRT === (D) buurt
DJÛRA
FÛL === (D) veel (also Ü), (G) viel
GÁDÛRAD
GRÛSICH
GRÛWEL
GÛLDE === (D) huilde
HLÛD/ LÛD === (D) luid, (G) laut, (E) loud
HÛD === (D) huid, (G) Haut
HÛNING === (D) honing (mostly Ü)
HÛS === (D) huis (also U), (G) Haus, (E) house
JÛWGADE === (D) juichten
KRÛDON === (D) kruiden
LJÛCHT (mostly LJUCHT)
LJÛD.GÉRT (mostly LJUD)

MÛS === (D) muis, (G) Maus, (E) mouse
SKÛRUM
SMÛGRIGE === (D) smuigerig
STJÛRAR === (D) sturen
STÛT === (D) stuit
SÛD- === (D) zuid
SÛGANE === (D) zuigen
THJÛSTER === (D) duister
THÛSOND === (D) duizend, (G) tausend, (E) thousand
TJÛGANDE === (D) betuigend
TRÛLED
ÛLYSUS
ÛT (also U) === (D) uit, (F) út, (G) aus, (E) out
VRTJÛGAD === (D) overtuigd
WÁKENDÛM (exception, mostly -DOM)

With Ü (U-spoke): a long eu as in German Köln:
BÜR- (also Û) === (D) beuren
DÜGED === (D) deugd, (G) Tugend
DÜRE === (D) deur, (F) doar, (G) Tür, (E) door
FRÜ === (D) vreugde, (G) Freude
FRÜCHDA === (D) vruchten/vreugde, (G) Früchte/Freude
FÜGEL === (D/G) vogel
FÜL === (D) veel (also Û, dialect veul), (G) viel
FÜR === (D) voor (exception, mostly FÁR), (G) für
GÜR === (D) geur
HÜGJA === (D) heugen
HÜNING (1x Û) === (D) honing, (F) huning, (G) Honig, (E) honey
JÜGED === (D) jeugd, (G) Jugend
MÜGE/-A/-ON === (D) mogen, (E) may
SIN.TÜGA === (D) zintuigen
SÜMER (1x) === (D) zomer, (F) simmer, (G) Sommer, (E) summer
TÜNIS === (D) name Teunis
TÜNTJA === (D) name Teuntje

No comments:

Post a Comment